Kursa kods ValoP227

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Tatjana Šinkus

Dr. paed.

author pasn.

Joseph Jack Horgan

Bc. art.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver akadēmiskajiem mērķiem un profesionālajai darbībai nepieciešamo angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, informācijas ieguvei un apmaiņai, kā arī saskarsmei un komunikācijai situācijās, kas saistītas ar profesionālo darbību un/vai akadēmiskiem mērķiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasot, runājot, klausoties, rakstot, akcentējot ar socioloģiju, sabiedrību, sociālajiem institūtiem, socioloģisko pētījumu virzieniem un sociāliem jautājumiem saistītu terminoloģijas apguvi. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju projektā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetence) un to vērtēšana

Studiju rezultāts Novērtēšanas metode Apguves līmenis
vidējs augsts ļoti augsts
ZINĀŠANAS
Zina un izprot nozares terminoloģiju: ar socioloģiju, sabiedrību, sociālajiem institūtiem, socioloģisko pētījumu virzieniem un sociālajiem jautājumiem saistītu terminoloģiju. Kontroldarbs 40-69% jautājumu atbildēts pareizi 70-89% jautājumu atbildēts pareizi 90-100% jautājumu atbildēts pareizi
Zināšanas un izpratne par valodas lietojumu profesionālajā jomā. Patstāvīgais darbs,
grupu darbs, diskusija. Nepilnīgas zināšanas un izpratne par valodas lietojumu profesionālajā jomā. Ir zināšanas un izpratne par valodas lietojumu profesionālajā jomā. Teicamas zināšanas un izpratne par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
Zina un izprot zinātniskās angļu valodas stilu un tā izmantošanu pētniecībā pamatprincipus. Patstāvīgais darbs,
prezentācija, pētniecības plāns. Nepilnīgas zināšanas un izpratne par zinātniskās angļu valodas stilu un tā izmantošanu pētniecībā pamatprincipiem. Ir zināšanas un izpratne par zinātniskās angļu valodas stilu un tā izmantošanu pētniecībā pamatprincipiem, bet ir grūtības tos efektīvi izmantot. Pilnībā zina un izprot zinātniskās angļu valodas stilu un tā izmantošanu pētniecībā pamatprincipus.
PRASMES
Profesionālās prasmes
Spēj atrast sev nepieciešamo profesionālo informāciju svešvalodā internetā, strukturēt, klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām. Patstāvīgais darbs, informatīvs kopsavilkums, pētniecības plāns. Ar grūtībām atrod sev nepieciešamo profesionālo informāciju svešvalodā. Spēj diezgan mērķtiecīgi strādāt ar dažādiem profesionālās informācijas avotiem svešvalodā. Spēj efektīvi un mērķtiecīgi strādāt ar dažādiem profesionālās informācijas avotiem svešvalodā.
Spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikācijas situācijās. Patstāvīgais darbs, kontroldarbs,
pētniecības plāns.
Ir grūtības brīvi pielietot atbilstošu profesionālo terminoloģiju dažādās komunikācijas situācijās. Spēj diezgan brīvi pielietot atbilstošu profesionālo terminoloģiju dažādās komunikācijas situācijās. Spēj brīvi un efektīvi pielietot atbilstošu profesionālo terminoloģiju dažādās komunikācijas situācijās.
Vispārīgās prasmes
Prot plānot laiku un izpildīt visus nepieciešamos uzdevumus. Patstāvīgais darbs. Ir grūtības plānot laiku un neiekļaujas uzdevumiem noteiktajos termiņos. Prot plānot laiku, taču darbu izpildē vērojama paviršība un neprecizitātes. Teicami iekļaujas noteiktajā laika grafikā, un uzdevumi izpildīti precīzi.
Izmantojot angļu valodu, spēj diskutēt un brīvi komunicēt par tēmām ar citiem. Diskusijas, grupas darbs.
Neiesaistās vai neizmanto angļu valodu diskusijās un grupu darbā. Izmantojot angļu valodu, sadarbojas un izpilda uzdevumus. Izmantojot angļu valodu, aktīvi un ar interesi iesaistās diskusijās un grupu darbā.
Spēj argumentēti skaidrot un pamatot savu viedokli angļu valodā. Debates, patstāvīgais darbs. Ir grūtības precīzi skaidrot un pamatot savu viedokli angļu valodā. Nepilnīgi skaidro un pamato savu viedokli angļu valodā. Efektīvi un patstāvīgi skaidro un pamato viedokli angļu valodā.
KOMPETENCE
Pārzina un prot lietot profesionālo un zinātnisko angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, pētniecībā studijās, starptautiskā studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē. Patstāvīgais darbs, grupas darbs, prezentācija.
Pētniecības plāns. Ar grūtībām lieto profesionālo un zinātnisko angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā. Nepilnīgi prot lietot profesionālo un zinātnisko angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā. Teicami lieto profesionālo un zinātnisko angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā.

Studiju kursa pēctecība (priekšzināšanas): priekšzināšanas nav nepieciešamas

Zināšanu kontrole un nosacījumi pārbaudījuma kārtošanai
Tēma Zināšanu vērtējuma forma Vērtējuma īpatsvars, % Novērtējuma termiņš Patstāvīgo studiju apjoms stundās
Pilna laika Nepilna laika tālmācība
Socioloģija, kultūra, sabiedrība, statuss, un konflikts Kontroldarbs 20 Kontroldarbam paredzētajā laikā
5 10
Personīgas un sociālas problēmas Informatīvs kopsavilkums 20 Iesniegšanai noteiktajā laikā 8 10
Kultūra un sabiedrība Patstāvīgais darbs, prezentācija 20 Iesniegšanai un prezentēšanai noteiktajā laikā 10 14
Socioloģisko pētījumu metodes Pētniecības plāns un prezentācija 40 Iesniegšanai un prezentēšanai noteiktajā laikā 25 30
Ieskaite ar atzīmi Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Kursa saturs(kalendārs)

1. Akadēmiskā valoda. Profesionālā, zinātniskā, lietišķā un vispārīgā angļu valoda. Veiksmīgas prezentācijas principi angļu valodā: struktūra, leksika, prasības tekstam slaidos. Prezentācijas sagatavošana. (2 stundas)
2. Socioloģija kā zinātne un sabiedrības zinātniska izpēte. Sabiedrība. Sabiedrības struktūra. Sabiedrības slāņi. Socioloģijas vieta citu zinātņu vidū, socioloģijas funkcijas. Socioloģijas terminoloģijas specifika angļu valodā. Vienvalodas un daudzvalodu nozares terminoloģijas vārdnīcu raksturojums. (2 stundas)
3. Sabiedrības attīstība. Sabiedrības attīstības fāzes un sabiedrības pamattipi. Sociālās izmaiņas. Sociālās izmaiņas kā process un rezultāts. Sociālo izmaiņu process, veidi un iemesli. Globalizācija. Globalizācijas procesu atšķirīgi vērtējumi. Dažādu tekstu stils un uzbūve. (2 stundas)
4. Kultūra un sabiedrība. Kultūras jēdziena izpratne. Kultūras pamatelementi. Kultūru daudzveidība. Kultūras integrācija. Terminu definīcijas. Terminu vārdnīcas sastādīšana. (2 stundas)
5. Kultūru konflikts. Kultūršoks. Kultūra un identitāte. Sociālā un kultūras identitāte, jēdzieni un terminoloģija. Personas identitāte. Seminārs: studentu prezentācijas. (2 stundas)
6. Sociālā struktūra. Sociālās struktūras galvenie elementi. Socializācija. Socializācijas aģenti un posmi. Sociālā mijiedarbība, termini, to definīcija. Diskusija. (2 stundas)
7. Sociālais statuss. Sociālā loma. Sociālā statusa veidi. Sociālo lomu tīkli. Sociālās grupas un organizācijas. Grupu pazīmes. Organizācijas jēdziens. Terminu darināšanas specifika angļu valodā. (2 stundas)
8. Sociālā nevienlīdzība. Sociālās nevienlīdzības izpausmes formas. Sociālā stratifikācija un sociālā mobilitāte. (2 stundas)
9. Sociālā uzvedība, tās būtība. Kolektīvā uzvedība, tās veidi. Sabiedriskā doma, tās funkcijas. Deviance, tās izpausmes formas, funkcijas, cēloņi. Termini, to definīcijas. (2 stundas)
10. Sociālā kontrole, tās veidi. Noziegums un tiesiskais taisnīgums. Kontroldarbs. (2 stundas)
11. Nācija, tās tapšanas vēsturiskās stadijas. Nacionāla valsts, valstu veidošanās modeļi. Nacionālā pašapziņa. Nacionālisms. Tautības. Etniskā politika, tās veidi un metodes. Termini, to definīcijas. (2 stundas)
12. Personīgas un sociālas problēmas. Sociālo problēmu klasifikācija. Globālās problēmas, to iedalījums. Globālās sociāli politiskas un ekonomiskas problēmas. Informatīvs kopsavilkums. (2 stundas)
13. Sociālie institūti, to būtība. Ģimene un laulība kā sociālie institūti, šo jēdzienu izpratne socioloģijā. Ģimenes formas, tipi, funkcijas. Laulību formas. Izmaiņas, kas skar ģimeni un laulību. Izglītība kā sociāls institūts. Izglītība kā sociāls fenomens. Izglītības funkcijas. Izglītības sistēma, pakāpes un veidi. Izglītības globalizācija. Mūžizglītība. (2 stundas)
14. Reliģija kā sociāls institūts. Reliģija, tās funkcijas un izpratne socioloģijā. Reliģijas struktūra, reliģiju klasifikācija. Reliģiskas organizācijas. (2 stundas)
15. Ekonomika kā sociāls institūts. Ekonomikas funkcijas. Darbs un darba tirgus. Jēdzienu izpratne socioloģijā. Darba funkcijas. Darbs grupās. (2 stundas)
16. Socioloģiskais pētījums. Socioloģisko pētījumu metodes, jēdzieni un terminoloģija. Socioloģiskā pētījuma galvenie etapi un to secība. Seminārs: studentu prezentācijas. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studējošo svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, akcentējot ar socioloģiju saistītas terminoloģijas apguvi, kas nepieciešamas profesionālā un akadēmiskā vidē.
Pārbaudījuma veids – ieskaite ar atzīmi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Kursa darbs – 5,000 rakstu zīmes, atlasīti vairāk nekā 30 termini)
2. Individuāla prezentācija (5-8 min.) saistībā ar kursa darbu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās
un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Andersen M.L., Howard F.T. Sociology. Understanding a Diverse Society. Belmont: Thomson Wadsworth, 2008. 691 p.
2. The Cambridge Dictionary of Sociology, Ed. by Turner B.S, Cambridge University Press. 2006. 708 pp. ISBN 0-521-83290-X
3. Latham-Koenig, C., Oxenden, C., Chomacki, K., Hudson, J., & Seligson, P. English file. Upper-Intermediate. Oxford University Press, 2020. 167 p.
4. Giddons, A., Duneier, M., Applebaum, R. P., & Carr, D. Introduction to sociology (12th ed.). W W NORTON, 2021. 984 p.
5. Browne, K. An introduction to sociology. Polity Press, 2020. 400 p.
6. Kassin S., Fein S., Markus H.R. Social Psychology. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning, 2011. 613 p.
7. Kelly K. Geography. Oxford: Macmillan, 2011. 232 p.
8. Macionis J.J., Gerber L.M. Sociology. Toronto: Pearson Prentice Hall, 2009. 695 p.
9. Newman D.M. Sociology 7. Exploring the architecture of everyday life. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2008. 547 p.
10. Oxenden C., Latham-Koenig with Byrne T. New English File. Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2010. 160 p.
11. Tepperman L., Curtis J., Albanese P. Sociology. Ontario: Oxford University Press, 2009. 778 p.

Papildliteratūra

1. Scott, J. A dictionary of sociology. Oxford University Press, 2014. 832 p.
2. Canavor, N. Business writing. John Wiley & Sons, Inc, 2021. 432 p.
3. Harris, A., & Tyner-Mullings, A. The Sociology Students’ Guide to Writing. SAGE, 2017. 272 p.
4. Brieger N., Pohl A. Technical English. Vocabulary and Grammar. Hampshire: Heinle Cengage Learning, 2008. 164 p.
5. Cullen P. Vocabulary for IELTS. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 174 p.
6. McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 p.
7. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 315 p.
8. Newbolt B. Climate Change. Oxford: Oxford University Press, 2009. 58 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Contemporary Sociology Journal. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/csx
2. Humanities and Social Sciences Latvia Journal. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/en/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-sciences-latvia/
3. Inernational Sociology Journal. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/iss
4. British Journal of Sociology. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14684446

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.