Kursa kods ValoP219

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums14.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP218, Profesionālā angļu valoda I

Aizstātais kurss

ValoP262 [GVALP262] Profesionālā angļu valoda II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis irpilnveidot studējošo svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, akcentējot ar mašīnu projektēšanu un ražošanu saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- elastīgā un plastiskā deformācija, materiālu cietība un pārbaudes metodes, metālu termiskā apstrāde – rūdīšana, atkvēlināšana, izturēšana (Kontroldarbs Nr. 1);
- mašīnu ražošana, instrumenti un iekārtas: virpas, frēzmašīnas, preses, lentzāģi, slīpmašīnas, ciparu vadības darbmašīnas, darba drošība, mašīnu apkope (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: vērtēšana notiek rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski – diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.

Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā. Vērtēšana notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ekoloģiskās problēmas. Mašīnu ražošanas ietekme uz vidi. 2h
2. Deformācija un tās pakāpes. 2h
3. Materiālu cietība. Materiālu cietības testi un skalas. Testēšanas procedūras. 2h
4. Temperatūras iedarbība uz dažādiem materiāliem. 2h
5. 1.kontroldarbs. Automašīnas drošības sistēmas. Aktīvā un pasīvā drošība. 2h
6. Mašīnu ražošanas aprīkojums un tā modernizācija. 2h
7. Metālapstrāde: liešana, kalšana, vilkšana, velmēšana, izspiešana, štancēšana. 2h
8. Darba drošība. Galvenie apdraudējumi un sekas. Risku novēršana. 2h
9. Instrumenti un iekārtas. To apraksts un lietošana. 2h
10. Materiālu plaisāšana un bojājumi ražošanas un ekspluatācijas laikā. 2h
11. Mašīnu ekspluatācija un tās drošība. 2h
12. Mašīnu apkope. Apkopes galvenās darbības. 2h
13. Galvenās tehniskās problēmas darbā ar mašīnām, to noteikšana un novēršana. 2h
14. Lietišķā komunikācija. Lietišķās vēstules. Motivācijas vēstule. Uzaicinājums uz konferenci. Lūgums. CV. 2h
15. 2.kontroldarbs. Telefona sarunas. Sarunu veidi, biežāk lietotās frāzes. 2h

16. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, noslēguma terminu tests, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, kopsavilkums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;

4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums eksāmenā veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos, noslēguma terminu testā un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Obligātā literatūra

1. Ashby M. Materials and design: the art and science of material selection in product design / Mike Ashby, Kara Johnson. Third edition. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014, 389 p. Paperback ISBN 9780080982052 eBook ISBN 9780080982823
2. Evans V., Dooley J., Kern J. Career Paths: Mechanical Engineering Books 1-3. Express Publishing, 2019. ISBN 987-1-4715-2895-8
3. Lloyd Ch., Frazier J.A. Career Paths: Engineering. Express Publishing, 2014. ISBN 978-1-78098-016-4
4. Mori Y. Mechanical Vibrations: applications to equipment / Yvon Mori. - London: ISTE; Hoboken, NJ: Wiley, 2017, 411 p. Tiešsaistes resurss E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119384502

5. Sopranzi S. Flash on English for Mechanics, Electronics and Technical Assistance. ELI, 2012, 47 p. ISBN 978-88-536-1449-0

Papildliteratūra

1. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008, 95 p. ISBN 0-582-53972-2
2. Gans, R. F. Mechanical Systems: a unified approach to vibrations and controls / Roger F. Gans. Cham: Springer, 2015, 437p. ISBN 978-3-319-08371-1
3. Mehānikas terminoloģijas vārdnīca. [tiešsaiste] [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams: https://termini.gov.lv/kolekcijas/70

4. Norton, Robert L. Machine design: an integrated approach / Robert L. Norton, Worcester Polytechnic Institute, Worcester, Massachusetts. Fifth edition. Boston: Prentice

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Machine Tools and Manufacture. [tiešsaiste] ISSN 0890-6955. [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-machine-tools-and-manufacture
2. Journal of Manufacturing Science and Engineering. [tiešsaiste] ISSN: 1087-1357. [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams: https://asmedigitalcollection.asme.org/manufacturingscience

3. Journal of Mechanical Design. [tiešsaiste] ISSN 1050-0472. [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams: http://mechanicaldesign.asmedigitalcollection.asme.org/journal.aspx?journalid=126

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Mašīnu projektēšana un ražošana