Kursa kods ValoP218

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums14.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studējošo svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, akcentējot ar mašīnu projektēšanu un ražošanu saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- studijas augstskolā, LLU, Tehniskā fakultāte, universālā traktora uzbūve, galvenās sistēmas un funkcijas; arkli, kultivatori, ecēšas; sējmašīnas, stādāmās mašīnas; ražas novākšanas kombaini; fermu iekārtas (Kontroldarbs Nr. 1);
- mašīnu projektēšana, datorizētā projektēšana; mašīnu ražošanas process, taupīgā ražošana, ātrā prototipēšana; materiāli: melnie un krāsainie metāli, polimēri, stikls, koks, kompozītmateriāli; materiālu mehāniskās īpašības (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: vērtēšana notiek rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski – diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.

Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā. Vērtēšana notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads profesionālajā angļu valodā. Mašīnbūves nozares vārdnīcas un terminu glosāriji. 2h
2. Studijas augstskolā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. 2h
3. Inženierzinātnes, mašīnbūves un mehānikas nozares. Automobiļa izgudrojums. Autobūves vēsture un inovācijas. Automobiļu iedalījums. 2h
4. Lauksaimniecības galvenās nozares. Zemnieku saimniecība. Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”. 2h
5. Lauksaimniecības mašīnas un rīki. Traktoru klasifikācija. Universālā traktora uzbūve. 2h
6. Mašīnas un darba rīki zemes apstrādei. Sēšanas un stādīšanas mašīnas. 2h
7. Ražas novākšanas tehnika. Kombains. 2h
8. Slaukšanas tehnika. Slaukšanas roboti. Fermu iekārtas. 2h
9. 1.kontroldarbs. Mašīnu veidi, iedalījums, vēsture, uzbūve, inovācijas. 2h
10. Mašīnu projektēšanas pamatprincipi un veidi. 2h
11. Mašīnu ražošana. Modernākie un populārākie mašīnu ražošanas veidi. Jaunākās ražošanas iespējas un priekšrocības. Ražošanas procesa apraksts. 2h
12. Mašīnu ražošanā izmantojamie materiāli un to mehāniskās īpašības. Atbilstošu materiālu izvēle. Terminu definēšana. 2h
13. Ražošanas materiālu testēšana. 2h
14. Slodzes iedarbība uz dažādiem materiāliem. Spriedze, stiepe, to līkņu analīze. 2h
15. 2.kontroldarbs. Veiksmīgas prezentācijas pamatprincipi. 2h

16. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, kopsavilkums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Astley P., Lansford P. Oxford English for Careers: Engineering 1: Student`s Book 1. OUP, 2013, 135 p. ISBN 978-0-19-457949-0
2. Dearholt J.D. Career Paths: Mechanics. Books 1-3. Express Publishing, 2012. ISBN 978-1-78098-621-0
3. Ibbotson M. Professional English in Use: Engineering. Technical English for Professionals. CUP, 2009, 144 p. ISBN 978-0-521-73488-2

4. Kalpakjian S. Manufacturing engineering and technology / Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid; SI conversion by Hamidon Musa. - 6th ed. in SI units. - Jurong: Prentice Hall/Pearson, 2010, 1180 p. ISBN 13: 978-0136081685

Papildliteratūra

1. A brief illustrated history of machines and mechanisms / Emilio Bautista Paz. [et al.]. Dordrecht ; Heidelberg ; London ; New York: Springer, 2010, 217 p. ISBN 9048125111
2. Grussendorf M. English for Presentations. OUP, 2007, 80 p. ISBN 0194579360
3. Mehānikas terminoloģijas vārdnīca. [tiešsaiste] [Skatīts 25.08.2020.] Pieejams:
https://termini.gov.lv/kolekcijas/70

4. Stanišić, Michael M. Mechanisms and machines: kinematics, dynamics, and synthesis / Michael Stanišić. - Si edition. - Mason, OH: Cengage Learning, 2015, 407p. ISBN - 13: 978-1133943914

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Machine Tools and Manufacture. [tiešsaiste] ISSN: 0890-6955. [Skatīts 25.08.2020.] Pieejams ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-machine-tools-and-manufacture
2. Journal of Agricultural Engineering Research. [tiešsaiste] ISSN 0021-8634. [Skatīts 25.08.2020.] Pieejams ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-agricultural-engineering-research
3. Journal of Mechanical Design. [tiešsaiste] ISSN 1050-0472. [Skatīts 25.08.2020.] Pieejams: http://mechanicaldesign.asmedigitalcollection.asme.org/journal.aspx?journalid=126

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Mašīnu projektēšana un ražošana