Kursa kods ValoP212

Kredītpunkti 3

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Aizstātie kursi

Valo1036 [GVAL1036] Profesionālā vācu valoda

Valo1049 [GVAL1049] Profesionālā vācu valoda I

ValoP075 [GVALP075] Profesionālā svešvaloda I

Kursa anotācija

Apgūt mašīnu projektēšanas un ražošanas terminu īsu kursu. Pilnveidot svešvalodas prasmes veiksmīgai līdzdalībai darba tirgū saziņai ar potenciālajiem klientiem, ārvalstu speciālistiem un partneriem. Apgūt pamatkategoriju un norišu skaidrojuma prasmes vācu valodā, atbilstoši ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei B2 līmenī.Kursa mērķis ir apgūt komunikācijas prasmes svešvalodā ar mērķi attīstīt studentu profesionālo kvalifikāciju un uzlabot studentu komunikācijas prasmes ar ārzemniekiem, lietojot adekvātus valodas līdzekļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- universālā traktora uzbūve, galvenās sistēmas un funkcijas; arkli, kultivatori, ecēšas; sējmašīnas, stādāmās mašīnas; ražas novākšanas kombaini; fermu iekārtas (Kontroldarbs Nr. 1);
- mašīnu projektēšana, datorizētā projektēšana; mašīnu ražošanas process, taupīgā ražošana, ātrā prototipēšana; materiāli: melnie un krāsainie metāli, polimēri, stikls, koks, kompozītmateriāli; materiālu mehāniskās īpašības (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Latvijas lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte.
2 Automobiļa izgudrojums. Autobūves vēsture un inovācijas. Automobiļu iedalījums.
3 Lauksaimniecības galvenās nozares. Zemnieku saimniecība. Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”.
4 Lauksaimniecības mašīnas un rīki. Traktoru klasifikācija. Universālā traktora uzbūve.
5 Mašīnas un darba rīki zemes apstrādei. Sēšanas un stādīšanas mašīnas.
6 Ražas novākšanas tehnika. Kombains.
7 Slaukšanas tehnika. Slaukšanas roboti. Fermu iekārtas.
8 Mašīnu veidi, iedalījums, vēsture, uzbūve, inovācijas.
9 Mašīnu projektēšanas pamatprincipi un veidi.
10 Mašīnu ražošana. Modernākie un populārākie mašīnu ražošanas veidi. Jaunākās ražošanas iespējas un priekšrocības.
11 Mašīnu ražošanā izmantojamie materiāli un to mehāniskās īpašības. Atbilstošu materiālu izvēle.
12 Ražošanas materiālu testēšana.
13 Slodzes iedarbība uz dažādiem materiāliem. Spriedze, stiepe, to līkņu analīze.
14 Temperatūras iedarbība uz dažādiem materiāliem.
15 Individuālo darbu prezentācijas.
16 Individuālo darbu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs:
a) patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
b) sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c) rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d) iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Kuhlmann A. Auto und Verkehr bis 2000. Verlag Springer. 2011. 254 S. ISBN-10:3-642-82355-6.
2. Haken K.-L. Grundlagen der Kraftfahrzeugtechnik. 2. Aufl. Verlag: Hanser Fachbuchverlag. 2011. 316 S. ISBN-10:3-446-42604-3.
3. Proff H. Dynamisches Automobilmanagement. 2. Aufl. Verlag Gabler. 2008. 320 S. ISBN-10:3-8349-0643-3.
4. Schön Chr. ADAC Zeittafel Automobilgeschichte. 125 Jahre Auto. Verlag: Heel Verlag GmbH. 2011. 27 S. ISBN-10:3-86852-376-6.

Papildliteratūra

1. Riedl H. Das Lexikon der Kraftfahrzeugtechnik. Verlag: Motorbuch Verlag. 2010. 540 S. ISBN-10:3-613-02996-0.
2. Schauer M. Landwirtschaftliche Fahrzeuge beim Güllen und Mistfahren. Verlag Podszun GmbH. 2008. 109 S. ISBN-10:3-86133-475-5.
3. Stiens G. Gegen den Verfall lebensweltlicher Landschaften. Beiträge zur Sozialästhetik. Verlag: Projekt Verlag. 2009. 424 S. ISBN-10:3-89733-193-4.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profi: Magazin für professionelle Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583
2. Deutsche Agrartechnik: Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. Kammer der Technik, Fachverband Land- und Forsttechnik, and KDT. Berlin. ISSN: 0011-9784
3. TopaAgrar: Das Magazin für moderne Landwirtschaft. Muenster : Landwirtschaftsverlag, -1996- ISSN 0342-2399. Pieejams arī http://www.topagrar.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.