Kursa kods ValoP206

Kredītpunkti 3

Vācu valodas pamati

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Priekšmeta mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes vācu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Mācīšanā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- sasveicināšanās frāzes, personu vietniekvārdu lietojumu, vienkāršu jautājumu veidošanu, lietvārdu galotnes nominatīvā un lokatīvā (kontroldarbs Nr. 1);
Prasmes: studenti spēj veidot monologu, dialogu par dzīvesvietu, ģimeni, iepirkšanos, orientēšanās pilsētā, transportlīdzeklī, lietot darbības vārda piederības formas, piederības vietniekvārdus, darbības vārda konjugācijas, laikus (kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Prot veidot nelielus dialogus. Izprot vienkāršu tekstu.
Vērtēšana ieskaitīts/neieskaitīts

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās, uzvedības etiķete. 2h
2 Informācija par sevi. 2h
3 Iepazīstināšana ar citām personām. 2h
4 Dzīvesvieta, dzīvoklis, tā iekārtojums. 2h
5 Dzīvesvietas apkārtne. 2h
6 Vācijas Federācijas pilsētas. Progresa tests. 2h
7 Kontroldarbs 1. Orientēšanās pilsētā, transporta līdzekļi.2h
8 Pareizs laiks, darbalaiks. Vācijas lielākās pilsētas. 2h
9 Pastaiga pa Rīgu. Ievadnodarbība pastāvīgam darbam internetā Vācu valodā. 2h
10 Vācu virtuve, ēdieni un dzērieni. 2h
11 Maltīte restorānā, lūgumi un ierosinājumi. 2h
12 Kultūras un sporta pasākumi, vaļasprieki. Progresa tests. 2h
13 Kontroldarbs 2. Ieskats Austrijas virtuvē, ēdienkartes sastādīšana.2h
14 Veselīgs uzturs. Cilvēka izskats un raksturs. 2h
15 Ģimene, radu raksti. Progresa tests.2h
16 Semestra patstāvīgā darba prezentēšana.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana ~500 rakstzīmes, prezentācija), iesniegti mājas darbi. 80% apmeklēto nodarbību skaits.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. 2 pārbaudes darbi.
2. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlēts teksts – 500 rakstu zīmes. ~ 3minūšu gara prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē ar atzīmi veidojas no: pārbaudes darbi (80%) + individuālie darbi (20%)
Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Becker, N., Braunert, J. (2009): Alltag, Beruf&Co. Kursbuch+Arbeitsbuch. Niveau A1/1. 1. Aufl. HueberVerlag. 119 Seiten, ISBN 978-3-19-101590-9.
2. Aufderstraβe, H., Bock, H. (2003): Themen 1 aktuell. Kursbuch. 1. Aufl. Max HueberVerlag. 160 Seiten, ISBN 3-19-001690-9.
3. Evans, S., Pude, A., Specht, Fr. (2012): Menschen.Kursbuch. Niveau A1.2. 1. Aufl. HueberVerlag. 95 Seiten, ISBN 978-3-19-501901-9.
4. Kopp, G., Büttner, S. (2004): Planet 1. Deutsch fürJugendliche. Niveau A1. 1. Aufl. HueberVerlag. 128 S, ISBN 978-3-19-011678-2.

Papildliteratūra

1. Tulkotājas Taube, M., Treskina, I. (2003): 5 valoduvizuālāvārdnīca. ApgādsZvaigzne ABC. 400 lpp., ISBN 978-9984-36-046-1.
2. Bogdzeviča, L., Keiša, Dz. (2004): Basisgrammatik. Erklärungen und Übungen. IzdevniecībaRaKa, ISBN 9984-15-603-6.
3. (Hrsg.) Kunkel-Razum, K., Scholze-Stubenrecht, W., Wermke, M. (2003): DeutschesUniversalwörterbuch. 5. Aufl. Dudenverlag. 1892 Seiten, ISBN 3-411-05505-7.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Presse und Sprache. ArtikelausführendendeutschsprachigenZeitungen. Nivau A1-C2. Carl Ed. SchünemannVerlag KG, Bremen.
2. Deutsch lernenbei:[tiešsaiste] (skatīts 04.03.2021.) https://mein-deutschbuch.de/startseite.html
3. Deutsch lernenbei:[tiešsaiste] (skatīts 04.03.2021.) https://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs/grammatik_1.php

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss visu fakultāšu programmām.