Kursa kods ValoP205

Kredītpunkti 3

Krievu valodas pamati I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (krievu) zināšanu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas valodas sociālo funkciju īstenošanai, t.i., ikdienas saziņai un profesionālai komunikācijai (pieklājības frāzes, uzrunāšana, uzaicinājuma izteikšana, informācijas ieguve un sniegšana, jautājumu un atbildes pareiza veidošana), rakstiskās informācijas lasīšanai un izklāstīšanai, tipveida dokumentu aizpildīšanai, monoloģiskās runas un sarunas prasmju pilnveidei. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz A2- B1 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - lingvistiskās zināšanas, atbilstoši svešvalodu apguves līmenim A1 - vārdu krājums, ko veido bieži lietojami vārdi un frāzes, kas attiecas uz konkrētām situācijām, iegaumētas dažas vienkāršas konstrukcijas un teikuma modeļi. Sociokulturālās zināšanas - kas attiecas uz ķermeņa valodu, ikdienas dzīvi, piemēram, veikalu un iestāžu darba laikiem, neformālas tikšanās norunāšanu.
Prasmes - studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver sevī lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes atbilstoši svešvalodas apguves līmenim.
Kompetences - studentiem ir uzsākta krievu valodas komunikatīvās kompetences veidošana. Lingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai saprastu un lietotu vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes konkrētu vajadzību nodrošināšanai. Sociolingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai pareizi izvēlētos un lietotu sveicienus, uzrunas formas, vārdus "lūdzu" un "paldies", izrādītu interesi par sarunu biedru.

Sekmīgi uzrakstīti trīs pārbaudes darbi, mājasdarbi, kā arī izstrādāts semestra patstāvīgais darbs un veikta tā prezentēšana. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20 % no kopējā nodarbību skaita.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Krievu valoda saziņas līdzekļos. 2h
2. Kompānija, uzņēmums. Iepazīšanās. Lietvārds. 2h
3. Darbs un atpūta. Hobijs. Ielūgums. Ģenitīvs. 2h
4. Produkts un pakalpojums. Viesnīcu rezervācija, reģistrēšanās. Datīvs.2h
5. Profesija. Rakstura īpašības. Vietniekvārdu deklinācijas.2h
6. Darba intervija. Instrumentālis.2h
7. Kontroldarbs I (iepazīšanās, hobijs, ielūgums, rakstura īpašības).2h
8. Resursi. Sava viedokļa paušana. Stāsts par savām preferencēm. Īpašības vārda deklinācijas.2h
9. Kontakti klātienē, uzvedība un izturēšanās sanāksmju un tikšanās laikā. Darbības vārdi ar prievārdiem.2h
10. Iekšzemes un starptautiskais tirgus. Īpašību vārdu salīdzināmās pakāpes.2h
11. Konkurence. Produkta izvēle. Darbības vārda aspekti.2h
12. Brends. Kafejnīcā, restorānā. Pabeigtā un nepabeigtā darbības vārda nākotnes forma.2h
13. Ceļošana. Aktīvās un pasīvās konstrukcijas ar nepabeigtā darbības vārda formu vienkāršajos teikumos.2h
14. Veiksmes stāsts. Aktīvās un pasīvās konstrukcijas ar pabeigtā darbības vārda formu vienkāršajos teikumos.2h
15. Inovācijas. Lietišķā vēstule. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h
16. Kontroldarbs II (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, terminoloģija). Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 5000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 20 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 15 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Kotane L. Kozlova I. Russian for Business, 2012. 240 lpp. Rīga: Zvaigzne ABC. ISBN 9.7858654773e&012
2. Richard M. Robin, Karen Evans-Romaine, Galina Shatalina. Golosa: A Basic Course in Russian, Book Two, 2013. 512 lpp. Pearson. ISBN-13: 978-0205214600
3. Lingo Mastery. Conversational Russian Dialogues: Over 100 Russian Conversations and Short Stories, 2020. 297 lpp. Lingo Mastery. ISBN: 978-1-951949-03-07
4. Olga Kagan, Frank Miller, Ganna Kudyma. V Puti Value Pack (Includes Reference Grammar for V Puti, Student Activities Manual and Oxford New Russian Dictionary), 2013. 679. lpp. Pearson. ISBN-13: 978-0138137816

Papildliteratūra

1. Arhangeļskaja, E. i dr. (2007): Prosto po-russki. Krievu valoda, 1. un 2. mācību gads. Lasāmā grāmata. Retorika A. 72 lpp., ISBN: 9789984670737.
2. Galda spēle ‘Runājošā ĀBECE‘ iesācējiem (krievu valodā). Autors: Atribut M. Kods: 6925108700826.
3. Arhangeļska, E., Ignatjeva, L. (2008): Mācību grāmata 6.klasei (iesācējiem). Retorika A. 128 lpp., ISBN: 9789984791388.
4. Mūriņa, L.: Audiopielikums mācību grāmatai 6.klasei (iesācējiem) ‘Prosto po-russki’. CD1, CD2, CD3.
5. Arhangeļska, E., Ignatjeva, L. (2008): Krievu valoda 6.klasei (iesācējiem). Darba burtnīca, 1.daļa. Retorika A. 96 lpp., ISBN: 9789984791395.
6. Arhangeļska, E., Ignatjeva, L. (2009): Krievu valoda 6.klasei (iesācējiem). Darba burtnīca, 2.daļa. Retorika A. 48 lpp., ISBN: 9789984791531.
7. Dukule, M. (2003): Krievu valoda 1., 2. mācību gads. Pareizrakstības burtnīca. Retorika A. 112.lpp., ISBN: 9984670309.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Русский язык за рубежом. ISSN: 0131-615X http://journal.pushkin.institute/ [skatīts: 02.04.2020]
2. Русский язык как иностранный.
https://npo.tspu.edu.ru/ [skatīts: 02.04.2020]
3. Интенсивный курс русского языка. Н.М.Румянцева, И.С.Гусева: [tiešsaiste] (skatīts 20.05.2020.) https://pen4pals.com/ru/7-лучших-книг-для-изучения-русского-языка-бесплатно
4. ELI Picture Dictionary Russian/Иллюстрированный словарь «Русский язык» - Джой Оливер, Альфредо Бразиоли: [tiešsaiste] (skatīts 20.05.2020.) https://www.amazon.co.uk/s?k=Eli+Picture+Dictionary+Russian+%28Russian+Edition%29&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=8881480956&imprToken=DKCLwJ95xw6EkbW6D0yV9A&linkCode=g13&linkId=11b363914e2fcf9ca1253714544f93b3&tag=learnrussianu-21&ref=as_li_tl
Давайте познакомимся. Русский язык как иностранный. Е.А.Хамраева, Э.И.Иванова: [tiešsaiste] (skatīts 20.05.2020.) https://www.litres.ru/e-hamraeva/davayte-poznakomimsya-russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-9334563/ (1-ая часть), https://www.litres.ru/e-hamraeva/davayte-poznakomimsya-russkiy-yazyk-kak-inostrannyy-uroven-a2-9334473/ (2-ая часть).

Piezīmes

Studiju kurss tiek piedāvāts brīvās izvēles kursu sadaļā.