Kursa kods ValoP180

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums14.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP155, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar siltumenerģiju, elektroenerģiju un alternatīvo enerģētiku saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- neatjaunojamie un atjaunojamie enerģijas resursi; spēkstaciju veidi; elektriskās strāvas ražošana spēkstacijās, turbīnas, ģeneratori, elektriskās strāvas sadale un pārvade, transformatori, apakšstacijas (Kontroldarbs Nr. 1);
- ekoloģiskās problēmas, globālā sasilšana, siltumnīcas efekts; alternatīvās enerģijas veidi - vēja enerģija, saules enerģija, viļņu enerģija, biomasas enerģija, zemes siltuma enerģija; elektrodrošība, elektriskais šoks, drošības pasākumi (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes - studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski – diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetences - studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Lauksaimniecības galvenās nozares. Zemnieku saimniecība. Mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce”. 2h
2. Eiropas Savienības enerģijas politika. Latvijas enerģijas politika. 2h
3. Enerģijas resursu veidi. Neatjaunojamie un atjaunojamie enerģijas resursi. 2h
4. Nafta un tās pārstrāde. Akmeņogles un kūdra. 2h
5. 1. kontroldarbs. Elektriskās strāvas ražošana spēkstacijās. Hidroelektrostacijas. 2h
6. Elektriskās strāvas sadale un pārvade. Termoelektrostacijas. 2h
7. Energoefektivitāte. Ekoloģiskās problēmas. Siltumnīcas efekts. 2h
8. Alternatīvās enerģijas veidi. Vēja enerģija. Saules enerģija. Viļņu enerģija. 2h
9. Biomasas enerģija. Biomasas avoti. 2h
10. Alternatīvā enerģija. Zemes siltuma enerģija. Siltumsūkņi. 2h
11. Kodolenerģija. Atomelektrostacijas, to darbības principi un drošība.2h
12. Elektrodrošība. Elektriskais šoks. Drošības pasākumi. Instrukcijas. 2h
13. Lauksaimniecības elektriskās ierīces. Fermu apgaismojums, apsilde un ventilācija. 2h
14. 2. kontroldarbs. Elektrisko aparātu veidi. Bojājumi, to cēloņi, novērtēšana, remonts. Aparātu apkope.2h
15. Lietišķā komunikācija. Lietišķās vēstules. Telefona sarunas.2h
16. Semestra individuālā darba aizstāvēšana.2h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, kopsavilkums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;

4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums eksāmenā veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos, noslēguma terminu testā un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Campbell S. English for the Energy Industry. OUP, 2009, 80 p. ISBN 978 0 19 4579223
2. Evans V., Dooley J., O`Dell T. Career Paths: Electrician. Express Publishing, 2012. ISBN 978-1-4715-0524-9
3. Jones, Carla C. Our Energy Future: introduction to renewable energy and biofuels / Carla C. Jones, Stephen P. Mayfield. Oakland, California: University of California Press, 2016, 195 p. ISBN 9780520964280 (PDF).

4. Murty, P. S. R. Electrical Power Systems / P. S. R. Murty. Oxford : Cambridge, MA : Butterworth-Heinemann, 2017, 814 p. ISBN 9780081012451

Papildliteratūra

1. Advances in Energy Research / Morena J. Acosta, editor. New York: Nova Science Publishers, 2017, 206 p. Vol. 26. ISBN 9781536113259
2. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008, 95 p. ISBN 0-582-53972-2
3. Energy efficiency- targets, directive and rules. [tiešsaiste] [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams:https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules_en
4. Power plants. [tiešsaiste] [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams: https://www.explainthatstuff.com/powerplants.html

5. Rational design of solar cells for efficient solar energy conversion / edited by Alagarsamy Pandikumar and Ramasamy Ramaraj. Hoboken, NJ: Wiley, 2018, 376 p. ISBN 9781119437468 (PDF). e-grāmata https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119437499

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Journal of Electrical Power and Energy Systems. [tiešsaiste] ISSN Online: 2326-9200 [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=165
2. Controlling electrical hazards [tiešsaiste] [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams:https://www.osha.gov/Publications/3075.html
3. International Journal of Energy and Power Engineering. [tiešsaiste] ISSN Online: 2326-960X [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=164

4. Renewable Energy: An International Journal [tiešsaiste] ISSN: 0960-1481 [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/renewable-energy

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lietišķā enerģētika obligātajā daļā.