Kursa kods ValoP155

Kredītpunkti 4.50

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā120

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar siltumenerģiju, elektroenerģiju un alternatīvo enerģētiku saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- enerģija, spēks, jauda un to mērvienības; kinētiskā enerģija, potenciālā enerģija, gaismas enerģija, atomenerģija, ķīmiskā enerģija, lietderīgā enerģija, nelietderīgā enerģija, siltuma enerģija, siltuma avoti, siltuma pārneses veidi (Kontroldarbs Nr. 1);
- siltumdzinēji; iekšdedzes dzinēji, to veidi, galvenās sastāvdaļas un darbības principi; elektromotors, tā galvenās sastāvdaļas un darbības principi (Kontroldarbs Nr. 2);
- elektriskā strāva, spriegums, pretestība, maiņstrāva, līdzstrāva, elektriskā ķēde, elektriskās ķēdes komponenti un veidi, īsslēgums, strāvas pārtraucējs, drošinātāji un to veidi (Kontroldarbs Nr. 3)
Prasmes - studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski – diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.

Kompetences - studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Ievads specialitātē. Enerģētikas nozares vārdnīcas un terminu glosāriji. 4h
2. Enerģija, spēks, jauda. Enerģijas nezūdamības likums. Enerģijas transformēšanās. 3h
3. Enerģijas veidi. Kinētiskā enerģija. Potenciālā enerģija. Gaismas enerģija. Atomenerģija. Ķīmiskā enerģija. 3h
4. Siltuma enerģija. Siltuma avoti. Siltuma nozīme un pielietojums. 3h
5. 1. kontroldarbs. Siltumdzinēji. Tvaika dzinējs. 3h
6. Iekšdedzes dzinēja veidi. Dīzeļa dzinējs. Benzīna dzinējs. 2h
7. Iekšdedzes dzinēja uzbūve un darbības principi. Divtaktu un četrtaktu dzinēji. 2h
8. Dzesēšanas sistēma. Eļļošanas sistēma. Barošanas sistēma. Aizdedzes sistēma. Akumulatora baterija. 3h
9. Elektromotors. Uzbūve, darbības principi. 3h
10. 2. kontroldarbs. Elektriskā strāva. Spriegums. Pretestība. Maiņstrāva. Līdzstrāva. 3h
11. Elektriskā ķēde. Elektriskās ķēdes komponenti un veidi. Slēdzis. 3h
12. Elektrības vadi un kabeļi. Elektrības vadu veidi. Vadu ražošanā izmantotie materiāli un to īpašības. Salīdzinājums. 4h
13. Kontaktrozetes. Kontaktspraudņi. Uzbūve un veidi. 3h
14. Elektriskās enerģijas skaitītājs. Sastāvdaļas. Skaitītāju veidi. Īsslēgums un tā novēršana. 3h
15. 3. kontroldarbs. Veiksmīgas prezentācijas pamatprincipi. 3h
16.Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu. 3h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, kopsavilkums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 25 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;

4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem trijos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Astley P., Lansford P. Oxford English for Careers: Engineering 1: Student`s Book 1. OUP, 2013, 135 p. ISBN 978-0-19-457949-0
2. Evans V., Dooley J., O`Dell T. Career Paths: Electrician. Express Publishing, 2012. ISBN 978-1-4715-0524-9

3. Ibbotson M. Professional English in Use: Engineering. Technical English for Professionals. CUP, 2009, 144 p. ISBN 978-0-521-73488-2

Papildliteratūra

1. Energy efficiency- targets, directive and rules. [tiešsaiste] [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams:https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules_en
2. Grussendorf M. English for Presentations. OUP, 2007, 80 p. ISBN 0194579360
3. How circuits work. [tiešsaiste] [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams:https://science.howstuffworks.com/environmental/energy/circuit1.htm

4. Wires [tiešsaiste] [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams: https://edisontechcenter.org/wires.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] [skatīts 31.10.2020.]. Pieejams: http://termini.lza.lv/term.php
2. American Journal of Electrical Power and Energy Systems. [tiešsaiste] ISSN Online: 2326-9200 [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=165

3. International Journal of Energy and Power Engineering. [tiešsaiste] ISSN Online: 2326-960X [Skatīts 31.10.2020.] Pieejams: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=164

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā.