Kursa kods ValoP035

Kredītpunkti 3

Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums01.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP034, Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I

Kursa anotācija

KStudiju kurss paredz studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar lauksaimniecību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- lopkopība, putnkopība; dzīvnieku barība, labturība (Kontroldarbs Nr. 1);
- lauksaimniecības mehanizācija; augsnes apstrādes, ražas novākšanas tehnika; fermu tehnoloģiskās iekārtas (Kontroldarbs Nr. 2);
- uzņēmējdarbība laukos, lauksaimniecības politika, lauku tūrisms, bioloģiskā lauksaimniecība (Kontroldarbs Nr.3).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vasaras prakse un veicamie pienākumi. Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.2h
2.Lopkopība. Lopkopības galvenās nozares. Putnkopība. 2h
3.Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs. 2h
4.Dzīvnieku barība. Dzīvnieku labturība un veselība. 2h
5.1. kontroldarbs. Lopkopība. Lauksaimniecības mehanizācija. Augsnes apstrādes tehnika. 2h
6.Sēšanas un stādīšanas tehnika. Ražas novākšanas tehnika. 2h
7.Fermu tehnoloģiskās iekārtas.2h
8.2. kontroldarbs. Lauksaimniecības mehanizācija. Uzņēmējdarbība laukos. 2h
9.Latvijas lauksaimniecība – nākotnes perspektīvas. 2h
10.Eiropas Savienības lauksaimniecības politika. 2h
11.Lauku vides attīstība. Lauku tūrisms. 2h
12.Lauksaimniecības ekoloģiskie uzdevumi. Bioloģiskā lauksaimniecība. Ilgtspējīga lauksaimniecība. 2h
13.Inovatīvās tehnoloģijas lauksaimniecībā. Biotehnoloģijas lauksaimniecībā. Ģenētiski modificētie organismi.2h
14.3. kontroldarbs. Uzņēmējdarbība. Lietišķā komunikācija. 2h
15.Bioekonomika lauksaimniecības nozarē. 2h
16.Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (prezentācijas), savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas

Obligātā literatūra

1.Greshake J. Chr. Übertragung ländlicher Nahversorgungskonzepte auf den urbanen Raum. 1. Aufl. AV Akademikerverlag, 2015. 224 S. ISBN:978-3-639-48596-7.
2. Bodennutzung und Bodenschutz. H. J. Friedler Hrsg. 1. Aufl. Basel: Verlag Birkhäuser, 2014. 268 S. ISBN:978-3-0348-5626-3.
3.Krämer D. Landwirtschaftliche Haushalts-Unternehmens-Komplexe als Ganzheit. 1. Aufl. Verlag Shaker Verlagsgruppe, 2013. 282 S. ISBN:978-3-8440-2005-2.
4.Schulze E. Deutsche Agrargeschichte. 7500 Jahre Landwirtschaft in Deutschland. Ein kurzer Abriss. 3. Aufl. Verlag Shaker Verlagsgruppe, 2014. 226 S. ISBN:978-3-8440-2636-8.

Papildliteratūra

1. Lebendiger ländlicher Raum. K.-D. Kaiser, Hrsg. 1. Aufl. Verlag Wochenschau, 2014. 288 S. ISBN:978-3-89974-971-7.
2.Meyer G. Über die Schwankungen in dem Bedarf an Handarbeit in der Deutschen Landwirtschaft und die Möglichkeit ihrer Ausgleichung. 1. Aufl. Verlag Forgotten Books, 2015. 112 S. ISBN:978-1-332-50201-1.
3.Queisner G. Rahmenbedingungen für eine umweltverträgliche Landwirtschaft im Europarecht. 1. Aufl. Verlag Nomos, 2013. 402 S. ISBN:978-3-8487-0380-7.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Agrartechnik [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.agrarheute.com/agrartechnik
2.BW agrar [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.bwagrar.de
3.Milchrind [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.milchrind.de

Piezīmes

Obligātais A daļas studiju kurss LLU Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studijās.