Kursa kods ValoP034

Kredītpunkti 3

Profesionālā vācu valoda lauksaimniecībā I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums01.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

KStudiju kurss paredz studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar lauksaimniecību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- studijas augstskolā, augsne: augsnes struktūra, augsnes veidošanās, augsnes degradācijas procesi, augsnes aizsardzība, augsnes apstrāde (Kontroldarbs Nr. 1);
- augs, tā daļas un to funkcijas; mēslojums, augu aizsardzība, nezāļu apkarošana (Kontroldarbs Nr. 2);
- lauksaimniecības nozares: augkopība, laukkopība, graudkopība, dārzkopība, kultūraugi (Kontroldarbs Nr.3).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota vācu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads specialitātē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.2h
2.Studijas augstskolā. Lauksaimniecības fakultāte. 2h
3.Nozares terminoloģijas vārdnīcas, glosāriji. Lauksaimniecības galvenās nozares. 2h
4.Augsne. Augsnes struktūra. 2h
5.Augsnes degradācijas procesi. Augsnes apstrāde. 2h
6.1. kontroldarbs. Augsne. Augs, tā daļas un to funkcijas. Terminu definēšana.2h
7.Augu barības elementi. Mēslojums.2h
8.Augu slimības un kaitēkļi. Augu aizsardzība.2h
9.Nezāles. Nezāļu apkarošana. Herbicīdi. 2h
10.2. kontroldarbs. Augi un augu aizsardzība. Augkopība. Augkopības galvenās nozares. Laukkopība. 2h
11.Graudkopība. Procesi, tendences, virzieni. 2h
12.Dārzkopība. Augļkopība. Augļu un ogu audzēšana. Puķkopība. 2h
13.Dārzeņkopība. Dārzeņu audzēšana. Audzēšanas procesa apraksts.2h
14.3. kontroldarbs. Augkopība. Veiksmīgas prezentācijas pamatprincipi. 2h
15.Lauksaimnieka darbs saimniecībā gada garumā. 2h
16.Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlētā profesionālā teksta apjoms– 20 000 rakstu zīmes. Rakstiski sagatavots kopsavilkums, 30 terminu tulkojums, 20 terminu skaidrojums; mutiski – atsevišķu teksta daļu tulkojums, 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izlasīto profesionālo literatūru.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem nodarbībās, pārbaudes darbos un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1.Then Chr. Handbuch Agro-Gentechnik. Die Folgen für Landwirtschaft, Mensch und Umwelt. 1. Aufl. Verlag Oekom, 2015. 200 S. ISBN:978-3-86581-716-7.
2.Danzinger J. Landwirtschaftliche Betriebe – ein Zukunftsmarkts für die Mediation. Konflikte am Bauernhof mit Respekt und Achtung lösen. 1. Aufl. Verlag VDM, 2013. 168 S. ISBN:978-3-639-08980-6.
3.Lochner H. Landwirtschaft. Grundstufe. 5. Aufl. BLV Buchverlag, 2015. 688 S. ISBN:978-3-8354-1277-4.
4.Hümpfner D. Konzeptionsüberlegungen für eine landwirtschaftliche Einrichtung. Kann durch inklusive Bildungsangebote Begegnung ermöglicht werden? 1. Aufl. AV Akademikerverlag, 2015. 64 S. ISBN:978-3-639-86652-0.

Papildliteratūra

1.Maurer H. Landwirtschaftliche Erfolgsbetriebe. Von Top-Betrieben Lernen – Fehler vermeiden. 1. Aufl. Verlag Eugen Ulmer, 2011. 80 S. ISBN:978-3-8001-5722-8.
2.Bühler-Rasom M. Landwirtschaft Schweiz. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bauernverband und dem Bundesamt für Landwirtschaft. 1. Aufl. As Verlag, 2014. 288 S. ISBN:978-3-906055-27-5.
3.Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Stuttgart: Verlag Utb GmbH, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Lebendige Erde [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.lebendigeerde.de
2.Agrarzeitung [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.agrarzeitung.de
3.Profi [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.profi.de

Piezīmes

Obligātais A daļas studiju kurss LLU Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studijās.