Kursa kods ValoP032

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums14.04.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP031, Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar lauksaimniecību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- lopkopība, putnkopība; dzīvnieku barība, labturība (Kontroldarbs Nr. 1);
- lauksaimniecības mehanizācija; augsnes apstrādes, ražas novākšanas tehnika; fermu tehnoloģiskās iekārtas (Kontroldarbs Nr. 2);
- uzņēmējdarbība laukos, lauksaimniecības politika, lauku tūrisms, bioloģiskā lauksaimniecība (Kontroldarbs Nr.3).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vasaras prakse un veicamie pienākumi. Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.2h
2.Lopkopība. Lopkopības galvenās nozares. Putnkopība. 2h
3.Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs. 2h
4.Dzīvnieku barība. Dzīvnieku labturība un veselība. 2h
5.1. kontroldarbs. Lopkopība. Lauksaimniecības mehanizācija. Augsnes apstrādes tehnika. 2h
6.Sēšanas un stādīšanas tehnika. Ražas novākšanas tehnika. 2h
7.Fermu tehnoloģiskās iekārtas.2h
8.2. kontroldarbs. Lauksaimniecības mehanizācija. Uzņēmējdarbība laukos. 2h
9.Latvijas lauksaimniecība – nākotnes perspektīvas. 2h
10.Eiropas Savienības lauksaimniecības politika. 2h
11.Lauku vides attīstība. Lauku tūrisms. 2h
12.Lauksaimniecības ekoloģiskie uzdevumi. Bioloģiskā lauksaimniecība. Ilgtspējīga lauksaimniecība. 2h
13.Inovatīvās tehnoloģijas lauksaimniecībā. Biotehnoloģijas lauksaimniecībā. Ģenētiski modificētie organismi.2h
14.3. kontroldarbs. Uzņēmējdarbība. Lietišķā komunikācija. 2h
15.Bioekonomika lauksaimniecības nozarē. 2h
16.Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, noslēguma terminu tests, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums eksāmenā veidojas no atsevišķiem vērtējumiem trijos kontroldarbos, noslēguma terminu testā un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Obligātā literatūra

1. Developing sustainable value chains for small-scale livestock producers / Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019, 158p. Tiešsaistes resurss E-grāmata (PDF) ISBN 9789251317273 [Skatīts 25.03.2020.]. Resurss pieejams: www.fao.org/3/ca5717en/CA5717EN.pdf
2. Kahan D. Entrepreneurship in Farming. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome: FAO, 2012. 128 p. ISSN 2071-4505
3. Advances in Agricultural Machinery and Technologies / edited by Guangnan Chen. Boca Raton: CRC Press, 2018, 489 p. Tiešsaistes resurss E-grāmata (PDF) ISBN 9781351132398 [Skatīts 25.03.2020.] Pieejams: https://ezproxy.llu.lv:2062/books/e/9781351132398
4. Sullivan N. O., Libbin J. D. Career Paths: Agriculture. Books 1-3. Express Publishing, 2013. ISBN 978-1-78098-378-3

Papildliteratūra

1. Simmons P. Storey's Guide to Raising Sheep: breeding, care, facilities / Paula Simmons & Carol Ekarius. Fifth edition. North Adams, MA: Storey Publishing, 2019, 356 p. ISBN 9781612129808
2. New Directions in Rural Tourism / edited by Derek Hall, Lesley Roberts and Morag Mitchell. London: New York; Routledge, an imprint of Taylor and Francis, 2017, 237p. Tiešsaistes resurss E-grāmata (PDF) ISBN 9781351915021 [Skatīts 25.03.2020.]. Resurss pieejams: ezproxy.llu.lv:2108/ehost/detail/detail?vid=0&sid=ad4436fc-620d-4342-9083-b017e3cdffa4%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=1480820&db=e000xww
3. Agriculture and climate change: challenges and opportunities at the global and local level Collaboration on Climate-Smart Agriculture / Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019, 56 p. Tiešsaistes resurss E-grāmata (PDF) ISBN 9789251312810 [Skatīts 25.03.2020.]. Resurss pieejams: www.fao.org/3/CA3204EN/ca3204en.pdf
4. Horizon 2020- Work Programme 2018-2020: 9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inlaid water research and the bioeconomy [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2020.]. Pieejams:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Regenerative Agriculture [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2020.]. Pieejams: http://www.regenerativeagriculturedefinition.com/
2. Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme for Latvia [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2020.]. Pieejams: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rdp-factsheet-latvia_en.pdf
3. Working safely with agricultural machinery [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2020.]. Pieejams: https://www.hse.gov.uk/pubns/indg241.pdf

Piezīmes

Obligātais A daļas studiju kurss LLU Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studijās.