Kursa kods ValoP031

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums14.04.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar lauksaimniecību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- studijas augstskolā, augsne: augsnes struktūra, augsnes veidošanās, augsnes degradācijas procesi, augsnes aizsardzība, augsnes apstrāde (Kontroldarbs Nr. 1);
- augs, tā daļas un to funkcijas; mēslojums, augu aizsardzība, nezāļu apkarošana (Kontroldarbs Nr. 2);
- lauksaimniecības nozares: augkopība, laukkopība, graudkopība, dārzkopība, kultūraugi (Kontroldarbs Nr.3).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads specialitātē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.2h
2.Studijas augstskolā. Lauksaimniecības fakultāte. 2h
3.Nozares terminoloģijas vārdnīcas, glosāriji. Lauksaimniecības galvenās nozares. 2h
4.Augsne. Augsnes struktūra. 2h
5.Augsnes degradācijas procesi. Augsnes apstrāde. 2h
6.1. kontroldarbs. Augsne. Augs, tā daļas un to funkcijas. Terminu definēšana.2h
7.Augu barības elementi. Mēslojums.2h
8.Augu slimības un kaitēkļi. Augu aizsardzība. 2h
9.Nezāles. Nezāļu apkarošana. Herbicīdi. 2h
10.2. kontroldarbs. Augi un augu aizsardzība. Augkopība. Augkopības galvenās nozares. Laukkopība. 2h
11.Graudkopība. Procesi, tendences, virzieni. 2h
12.Dārzkopība. Augļkopība. Augļu un ogu audzēšana. Puķkopība. 2h
13.Dārzeņkopība. Dārzeņu audzēšana. Audzēšanas procesa apraksts.2h
14.3. kontroldarbs. Augkopība. Veiksmīgas prezentācijas pamatprincipi. 2h
15.Lauksaimnieka darbs saimniecībā gada garumā. 2h
16.Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem trijos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Blum Winfried E. H. Essentials of soil science: soil formation, functions, use and classification Stuttgart: Borntraeger Science Publishers, 2018. 171p. SBN 9783443010904
2. Natural Resource Management: Ecological Perspectives / Rajinder Peshin, Ashok K. Dhawan, editors. Cham: Springer Nature Switzerland, 2019. 276p. ISBN 9783319997674
3. Sullivan N. O., Libbin J. D. Career Paths: Agriculture. Books 1-3. Express Publishing, 2013. ISBN 978-1-78098-378-3
4. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] [skatīts 25.03.2020.]. Pieejams: http://termini.lza.lv/term.php

Papildliteratūra

1. Angļu-latviešu lauksaimniecības terminu vārdnīca. English-Latvian Glossary of Agricultural Terms. TTC, ES Phare programma. Rīga: Jāņa sēta, 2000. 238 lpp. ISBN 9984-657-03-5
2. Dawe J. “Up, Down and All Around” A Simple Way to Understand Fertilizers [tiešsaiste] [skatīts 25.03.2020.]. Pieejams: https://learn.eartheasy.com/articles/up-down-and-all-around-a-simple-way-to-understand-fertilizers/
3.Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: terminu skaidrojošā vārdnīca. Soil Science: Glossary of terms. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp. ISBN 978-984-48-077-0

Periodika un citi informācijas avoti

1. Garden Pests and Disease Resources [tiešsaiste] [skatīts 25.03.2020.]. Pieejams: https://www.gardeners.com/how-to?folder=articles-about-pests-diseases
2. The Journal of Agricultural Science [tiešsaiste] [skatīts 25.03.2020.] Pieejams: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-agricultural-science ISSN: 1469-5146
3. Vegetable Resources [tiešsaiste] [skatīts 25.03.2020.]. Pieejams: https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lauksaimniecība