Kursa kods Valo6017

Kredītpunkti 3

Angļu valoda maģistrantūrā

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Tatjana Šinkus

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mēŗkis ir studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar būvniecības nozares saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par zinātniskās valodas stilu un lietišķo stilu zinātniskās publikācijās un konferenču materiālos angļu valodā un būvniecības nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
• studijas augstskolā, vides inženierzinātne, hidroinženierzinātne (Kontroldarbs Nr. 1),
• ainavu arhitektūra, būvzinātne, zemes ierīcība (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – lietišķās vēstules, kopsavilkums, anotācija; mutiski ¬¬– piedaloties gadījumu izpētē, diskusijās, lomu spēlēs, debatēs; uzstājoties ar prezentāciju, sadarbojoties ar grupas biedriem uzdevuma mērķa sasniegšanai, analizējot un izvērtējot savu mācīšanos.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Zinātniskās valodas stils un lietišķais stils zinātniskās publikācijās un konferenču materiālos. Būvniecības nozares terminoloģija. Terminu vārdnīcas veidošana.2h
2. Maģistra darbs, tā struktūra un aktualitāte. Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes maģistra studiju un pētījumu virzieni. 2h
3. Būvniecības nozares speciālistam nepieciešamās prasmes, pienākumi. ES prasībām atbilstošs CV. Motivācijas vēstule.2h
4. Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana. Diskusija. 2h
5. Kontroldarbs Nr.1: studijas augstskolā; vides inženierzinātne, hidroinženierzinātne. 2h
6. Pētījumu metodes un metodoloģija. 2h
7. Pētīšanas metodoloģijā izmantojamās datu vākšanas un datu apstrādes metodes.2h
8. Zinātnisko tekstu satura un struktūras analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.2h
9. Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. 2h
10. Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiātisms.2h
11. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts. Elektroniskās datu bāzes. Zinātnisko žurnālu veidi un tematika. 2h
12. Interneta resursu izmantošana zinātniskajā darbā. 2h
13. Secinājumi. Kopsavilkums. Anotācija. 2h
14. Kontroldarbs Nr.2. Ainavu arhitektūra, būvzinātne, zemes ierīcība.2h
15. Prezentāciju veidošanas pamatlikumi. Akadēmiskā prezentācija. Pētījuma rezultātu prezentēšana. 2h
16. Patstāvīgā darba aizstāvēšana. Gatavošanās eksāmenam. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
• terminu tests,
• uzstāšanās ar prezentāciju par maģistra darbu.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota prezentācija par izvēlēto zinātnisko rakstu, terminu vārdnīca). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 40 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
4. Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma, ka arī atzīme eksāmenā.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem (prezentācija par maģistra darbu un terminu tests). Sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. De Chazal E., Rogers L. Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2013. 224 p. ISBN: 9780194001939
2. McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. 176 p. ISBN-10:0521689392
3. Rosen L. J. The Academic Writer's Handbook. New York: Pearson/Longman. 2009. 578 p. ISBN 0205599109
4. Dawson C. The Mature Student's Study Guide: 2nd edition. How To Books, 2006. 211 p. ISBN: 978-1845281243

Papildliteratūra

1. Singh K. Quantitative Social Research Methods. Los Angeles ... [etc.]: Sage Publications, 2007. 431 p. ISBN: 9780761933830
2. Research for Rural development. Annual International Scientific Conference Proceedings. Latvia University of Agriculture. Jelgava. (pēc gadiem) ISSN 16911-4031
3.Kramiņa I. Angļu valoda zinātniski pētnieciskai darbībai. LU, Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 115 lpp. ISBN 998477208X

Periodika un citi informācijas avoti

1. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] [skatīts 17.03.2021.]. Pieejams: http://termini.lza.lv/
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti. (Proceedings of the Latvia University of Agriculture). [tiešsaiste]. ISSN 1407-4427. [skatīts 17.03.2021.] Pieejams: http://www.llu.lv/llu-raksti
3. Building design and construction council. [tiešsaiste] [skatīts 17.03.2021.]. Pieejams: https://www.buvniekupadome.lv/majoklu-bistamiba/
4. TOPOS - Quarterly Journal on International Review of Landscape Architecture and Urban Projects [tiešsaite] [skatīts 17.03.2021.]. Pieejams: http://www.toposmagazine.com UST-ID-Nr. DE 130 490 784 Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā
„Vides inženierzinātne”, „Hidroinženierzinātne”, „Ainavu arhitektūra”, „Būvzinātne”, „Zemes ierīcība”.