Kursa kods Valo5010

Kredītpunkti 3

Angļu valoda maģistratūrā

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Tatjana Šinkus

Dr. paed.

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss mērķis ir pilnveidot studējošo svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, akcentējot ar ģeoinformātikas un tālizpētes nozari saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai, dalībai zinātniskās konferencēs starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par zinātniskās valodas stilu un lietišķo stilu zinātniskās publikācijās un konferenču materiālos angļu valodā un ģeoinformātikas un tālizpētes nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
• studijas augstskolā, ģeoinformātika, tālizpēte, ģeodēzija (Kontroldarbs Nr. 1),
• kartogrāfija, zemes pārvaldība, lauksaimniecība, mežzinātne, fotogrammetrija (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – lietišķās vēstules, kopsavilkums, anotācija; mutiski ¬¬– piedaloties, diskusijās, lomu spēlēs, grupu darbā, seminārā; uzstājoties ar prezentāciju, sadarbojoties ar grupas biedriem uzdevuma mērķa sasniegšanai, analizējot un izvērtējot savu mācīšanos.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē konferencēs, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Maģistra studijas augstskolā. Angļu valodas studijas akadēmiskiem mērķiem. Zinātniskās valodas stils un lietišķais stils zinātniskās publikācijās un konferenču materiālos. 2h
2. Ģeoinformātikas un tālizpētes nozares terminoloģija. Dažādas terminu vārdnīcas, glosāriji, to uzbūves principi. Angļu valodas terminu skaidrojošās vārdnīcas. Angļu valodas terminu skaidrošanas principi. 2h
3. Maģistra darbs, tā struktūra un aktualitāte. Grupas diskusija par gatavošanos pētījumam, tā plānošanu, organizēšanu un veikšanu. 2h
4. Ģeoinformātikas un tālizpētes nozares speciālistam nepieciešamās prasmes, pienākumi. ES prasībām atbilstošs CV. Motivācijas vēstule. 2h
5. Zinātnisko tekstu satura un struktūras analīze, apgūstot nepieciešamos terminus. Zinātniskā literatūra angļu valodā ģeoinformātikas un tālizpētes nozarē. 2h
6. Kontroldarbs Nr.1: studijas augstskolā; Ģeoinformātika, tālizpēte, ģeodēzija. 2h
7. Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana. Diskusija grupās. 2h
8. Pētījumu metodes un metodoloģija. Datu bāzes. 2h
9. Pētīšanas metodoloģijā izmantojamās datu vākšanas un datu apstrādes metodes.2h
10. Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā. 2h
11. Darbs ar zinātnisko literatūru. Interneta resursu izmantošana zinātniskajā darbā. Plaģiātisms.2h
12. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts. Elektroniskās datu bāzes. Zinātnisko žurnālu veidi un tematika. 2h
13. Secinājumi. Kopsavilkums. Anotācija. 2h
14. Kontroldarbs Nr.2. Kartogrāfija, zemes pārvaldība, fotogrammetrija. 2h
15. Akadēmiskās prezentācijas veidošanas pamatprincipi. Pētījuma rezultātu prezentēšana. 2h
16. Seminārs. Patstāvīgā darba aizstāvēšana. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
To veido kumulējošais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota prezentācija par izvēlēto zinātnisko rakstu, terminu vārdnīca). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts zinātnisks teksts vai zinātnisks raksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 40 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums ir kumulējošs, tas veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, aktīvas dalības nodarbībās un semestra patstāvīgā darba vērtējuma, studenta prezentācijas seminārā.

Obligātā literatūra

1. De Chazal E., Rogers L. Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2013. 224 p. ISBN: 9780194001939
2. McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. 176 p. ISBN-10:0521689392
3. Rosen L. J. The Academic Writer's Handbook. New York: Pearson/Longman. 2009. 578 p. ISBN 0205599109
4. Dawson C. The Mature Student's Study Guide: 2nd edition. How To Books, 2006. 211 p. ISBN: 978-1845281243

Papildliteratūra

1. Singh K. Quantitative Social Research Methods. Los Angeles ... [etc.]: Sage Publications, 2007. 431 p. ISBN:
9780761933830
2. Research for Rural Development. Annual International Scientific Conference Proceedings. Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava. ISSN 16911-4031 [tiešsaiste] [skatīts 19.01.2022.]. Pieejams: https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm
3. Kramiņa I. Angļu valoda zinātniski pētnieciskai darbībai. LU., Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 115 lpp. ISBN 998477208X

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls. [tiešsaiste]. Pieejams: http://termini.lza.lv/
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes raksti. (Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies). [tiešsaiste]. ISSN 1407-4427.
Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Life Sciences and Technologies. Berlin: Sciendo. ISSN: 2256-0939. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/ezurnali

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās