Kursa kods Valo5001

Kredītpunkti 3

Svešvalodas speckurss

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Tatjana Šinkus

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studējošo svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, akcentējot ar informācijas tehnoloģiju (IT) nozares saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par zinātniskās valodas stilu un lietišķo stilu zinātniskās publikācijās un konferenču materiālos angļu valodā un IT nozares terminoloģiju.
ZINA terminus šādā jomās:
•studijas augstskolā, datora aparatūra, operētājsistēmas un programmatūra; drošība, robotika un mākslīgais intelekts (Kontroldarbs Nr. 1),
•tīmekļa dizains, datu bāzes, programmēšana un datu apstrāde (Kontroldarbs Nr. 2).
PROT: formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – lietišķās vēstules, kopsavilkums, anotācija; mutiski ¬¬– piedaloties gadījumu izpētē, diskusijās, lomu spēlēs, debatēs; uzstājoties ar prezentāciju, sadarbojoties ar grupas biedriem uzdevuma mērķa sasniegšanai, analizējot un izvērtējot savu mācīšanos.
SPĒJ: radoši lietot angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Zinātniskās valodas stils un lietišķais stils zinātniskās publikācijās un konferenču materiālos. IT nozares terminoloģija. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.2h
2. Maģistra darbs, tā struktūra un aktualitāte. IT maģistra studiju un pētījumu virzieni. 2h
3. IT speciālistam nepieciešamās prasmes, pienākumi. ES prasībām atbilstošs CV. Motivācijas vēstule.2h
4. Maģistra darba mērķa, uzdevumu un hipotēzes formulēšana. Diskusija.2h
5. Kontroldarbs Nr.1: studijas augstskolā; datora aparatūra, operētājsistēmas un programmatūra; drošība, robotika un mākslīgais intelekts.2h
6. Pētījumu metodes un metodoloģija. Datu bāzes. Paraugkopas. Modelēšana. 2h
7. Datu analītisko metožu klasifikācijas raksturojums. Dinamisko konceptu analīze.2h
8. Zinātnisko tekstu satura un struktūras analīze, apgūstot nepieciešamos terminus.2h
9. Tabulu un attēlu apraksti zinātniskajā darbā.2h
10. Darbs ar zinātnisko literatūru. Plaģiātisms.2h
11. Izmantotās literatūras bibliogrāfisks apraksts. Elektroniskās datu bāzes. Zinātnisko žurnālu veidi un tematika.2h
12. Interneta resursu izmantošana zinātniskajā darbā.2h
13. Secinājumi. Kopsavilkums. Anotācija. 2h
14. Kontroldarbs Nr.2. Tīmekļa dizains, datu bāzes, programmēšana un datu apstrāde.2h
15. Prezentāciju veidošanas pamatlikumi. Akadēmiskā prezentācija. Pētījuma rezultātu prezentēšana (individuālais darbs).2h
16. Individuālā darba aizstāvēšana. Gatavošanās eksāmenam. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
• terminu tests,
• uzstāšanās ar prezentāciju par maģistra darbu.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
Sekmīgi uzrakstīti 2 kontroldarbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota prezentācija par izvēlēto zinātnisko rakstu, terminu vārdnīca). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 40 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma, ka arī atzīme eksāmenā.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem (prezentācija par maģistra darbu un terminu tests). Sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1.De Chazal E., Rogers L. Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2013. 224 p. ISBN: 9780194001939
2.McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. 176 p. ISBN-10:0521689392
3.Kramiņa I. Angļu valoda zinātniski pētnieciskai darbībai. LU, Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 115 lpp. ISBN 998477208X
4.Dawson C. The Mature Student's Study Guide: 2nd edition. How To Books, 2006. 211 p. ISBN: 978-1845281243

Papildliteratūra

1.De Chazal E., Rogers L. Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2013. 224 p. ISBN: 9780194001939
2.McCarthy M., O'Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press. 2008. 176 p. ISBN-10:0521689392
3.Kramiņa I. Angļu valoda zinātniski pētnieciskai darbībai. LU, Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 115 lpp. ISBN 998477208X
4.Dawson C. The Mature Student's Study Guide: 2nd edition. How To Books, 2006. 211 p. ISBN: 978-1845281243
5. Polivčakova D. English for Information Technology. Informatorium Press. 2018. 95 p. ISBN 978-80-7333-135-1

Periodika un citi informācijas avoti

1.Downing D. et al. Dictionary of Computer and Internet Terms. Barron's Educational Series, Inc., 2012. 592 p. ISBN: 9780764147555
2.English for Information Technology [Tiešsaiste] [Skatīts 17.03.2020.] Pieejams: http://www.english4it.com/

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”.