Kursa kods Valo4015

Kredītpunkti 3

Lietišķā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums14.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar komercdarbību un uzņēmējdarbību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, tautsaimniecības sektori, uzņēmumi un organizācijas (Kontroldarbs Nr. 1);
- darba tirgus, darba sludinājumi, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība, banku piedāvātie pakalpojumi, mārketings, reklāma (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studijas augstskolā. Augstskolu izglītības sistēmu salīdzinājums Eiropas valstīs. Ekonomikas terminu vārdnīcas veidošana.2ha
2. Bioekonomika. Profesionālās literatūras lasīšana un interpretēšana. 2ha
3. Uzņēmējdarbības veidi Latvijā un Lielbritānijā. Terminu tulkošana un skaidrošana.2ha
4. Dažādu uzņēmējdarbības veidu priekšrocības un trūkumi. Uzņēmuma dibināšana.2ha
5. Kontroldarbs Nr.1./Gatavošanās individuālā darba prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika. 2ha
6. Pieteikšanās darbā. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule. 2ha
7. Darbā tirgū nepieciešamās prasmes. Lomu spēle: darba intervija. 2ha
8. Uzņēmums un organizācija. Uzņēmuma struktūra. Uzņēmuma saimnieciskā darbība.
9. Uzņēmuma interneta mājaslapas analīze. Eseja. Piegādes ķēdes pārvaldība.2ha
10. Tirdzniecības uzņēmumi. Mazumtirdzniecība. Preču izvietojums veikalā.2ha
11. Banku piedāvātie pakalpojumi. Banku klienti. Kredītu izsniegšana, ķīlas, procentu likmes.2ha
12. Biznesa plāna sagatavošana. SVID analīze uzņēmumam. Lomu spēle "Aizdevuma izsniegšana".2ha
13. Mārketings. Mārketinga plāns un tā elementi. Preces mērķa auditorijas noteikšana. Ziņojums.
14. Reklāma, tās veidi. Unikālie pārdošanas faktori precei / pakalpojumam.2ha
15. Kontroldarbs Nr. 2. / Lauksaimniecības nozares uzņēmumi.2ha
16. Aktualitātes ekonomikā no starptautiskiem avotiem. Diskusija.2ha

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, prezentācija par izvēlēto tēmu. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, terminu vārdnīca, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs: 1.patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes); 2.iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. MacKenzie I. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2016. 191 p. ISBN 9780521743419.
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 3rd edition, 2018. 172 p. ISBN 13978-1316628232
3. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
4. Rosenberg M. Business Advantage. Advanced. Cambridge University Press, 2016. 158 p. ISBN9781107637832

Papildliteratūra

1. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: http://termini.lza.lv/
2. Evans V., Dooley J., Patel K.C. Career Paths. Finance. Express Publishing, 2016. 117 p. ISBN 978-1-78098-645-6
3. Emmerson P. Business Vocabulary Builder. MacMillan, 2009. 176 p. ISBN 978-0-230-71682-7

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Wiley interneta bibliotēka (Wiley Online Library) [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.).Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Komercdarbība un uzņēmuma vadība