Kursa kods Valo3030

Kredītpunkti 6

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Tatjana Šinkus

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studējošo svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, akcentējot ar informāciju tehnoloģijām saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot datorzinātnē lietotu terminoloģiju, saīsinājumu izmantošanu. Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- studijas universitātē, sociālā tīklošanās un informācijas apmaiņa, datoraparatūra, drošība internetā, kiberuzbrukumi (Pārbaudes darbs);
- tīmekļa dizains, datu glabāšana, mākslīgs intelekts videospēles, programmēšana (Noslēguma pārbaudes darbs).
Prasmes: 1) spēj izmantot svešvalodu informācijas meklēšanai un prezentēt patstāvīgā darba rezultātus; 2) spēj tulkot un analizēt tehnisko un profesionālo tekstu
- praktisko darbu izpilde, mutvārdu prezentācijas, patstāvīgais darbs.
Kompetence – informatīvā, komunikatīvā, profesionālā.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski (esejā, tulkojumos, akadēmiskajā rakstīšanā) un mutiski (piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju)
- praktisko darbu izpilde, patstāvīgais darbs, mutvārdu prezentācijas, komandas darbs.
Vērtēšana notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studijas universitātē, motivācija, studiju līmeņi un programmas. Teksta analīze, diskusija. Efektīva komunikācija. 4h
2. Sociālā tīklošanās un informācijas apmaiņa. Teksta analīze, diskusija. Efektīva komunikācija. 4h
3. Datoraparatūra: terminoloģija. Teksta tulkošana. 4h
4. Drošība internetā. Aprakstošā spēle. Gramatikas prasmju attīstīšana: jautājumu veidošana. Lietišķās komunikācijas elementi.4h
5. Kiberuzbrukumi. Akadēmisko eseju rakstīšana: argumentatīvs veids. Teksta tulkošana. 4h
6. Pārbaudes darbs (runāšana, lasīšana, terminoloģija, klausīšanās). 4h
7. Tīmekļa dizains. Glosārijs. Tīmekļa lapas novērtēšana: analīze, diskusija pāros, viedokļu izteikšana. Korporatīvā kultūra. 4h
8. Datu glabāšana. Vārdu veidošana: gramatika, vārdkopu veidošana. Skaļa lasīšana: izruna, intonācija. Korporatīvā atbildība. 4h
9. Mākslīgs intelekts. Roboti. Gudrās mājas. Grupu diskusijas. Intervijas. 4h
10. Humanoīdu roboti. Akadēmisko eseju rakstīšana: analītisks veids. 4h
11. Videospēles. Prezentācijas pa pāriem. Marketings. 4h
12. Programmēšana: teksta analīze, terminoloģija. Teksta tulkošana. 4h
13. Akadēmiskā rakstīšana: situācijas, problēmas, pārmaiņu aprakstīšana. 4h
14. Individuālā darba rezultātu prezentācija un diskusija. 4h
15. Individuālā darba rezultātu prezentācija un diskusija. 4h
16. Starptautiskā uzņēmējdarbība: pieklājība, starpkultūru komunikācijas prasmes. Noslēguma pārbaudes darbs (lasīšana, klausīšanās, terminoloģija, runāšana). 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtēšanas veids: eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums.
Noslēguma pārbaudes darba (Eksāmena) uzdevumu veido:
• terminu tests,
• lasīšanas uzdevumi,
• klausīšanās uzdevumi,
• mutiskais jautājums.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
Sekmīgi uzrakstīts pārbaudes darbs, izstrādāti semestra grupu un individuālie darbi (eseja, profesionālo tekstu tulkošana un analīze, mājas lasīšana 10 A4 lappuses). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi un uzdevumi:
• Individuālie patstāvīgie darbi ir eseja, profesionālo tekstu tulkošana un analīze. Individuālo patstāvīgo darbu mērķis ir attīstīt studentu prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai un profesionālo tekstu analīzei, kā arī novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietoto terminoloģiju un saīsinājumiem, tehnisko un profesionālo tekstu tulkošanu un akadēmisko plaģiātu.
• Grupu darba prezentācijas ir komandas darba rezultāts. Atkarībā no uzdevuma prezentācijas var tikt sagatavotas auditorijā vai mājās. Grupu darba prezentāciju mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, mutvārdu prezentācijām, komandas darbam; informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci, kā arī novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietotu terminoloģiju un prezentāciju veidošanu.
Mājas lasīšana (10 A4 lappuses) ir patstāvīgi izvēlēts profesionāls teksts par ar studiju jomu saistītu tēmu. Mājas lasīšanas analīze iekļauj prezentāciju ar īsu teksta izklāstu, teksta analīzi un atbildes uz jautājumiem. Mājas lasīšanas mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, profesionālo tekstu analīzei un mutvārdu prezentācijām, kā arī informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci; novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietotu terminoloģiju, prezentāciju veidošanu, akadēmisko plaģiātu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvs vērtējums: pārbaudes darbi (15%) + grupu darba prezentācijas (20%) + individuālie darbi (40%) + mājas lasīšanas analīze (5%) + eksāmens (20%)
Vērtēšana 10 ballu skalā.

Obligātā literatūra

1. Olejniczak M. English for Information Technology. Pearson Longman, 2011. 79 p. ISBN: 9781408269961 N2. Hill D. English for Information Technology: Level 2. Pearson Education ESL, 2013. 80 p. ISBN: 9781408269909
3. Ricca-McCarthy T., Duckworth, M. English for Telecoms and Information Technology. Oxford: Oxford University Press, 2009. 95 p. ISBN: 9780194569590
4. Davies P.A. Oxford Bookworms Library Factfiles Stage 3: Information Technology. Oxford: Oxford University Press, 2008. 72 p. ISBN: 9780194233927

Papildliteratūra

1. Esteras S.R. Infotech: English for computer users. 4th Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 168 p. ISBN: 9780521702997
2. Esteras S.R., Fabre E.M. Professional English in Use: intermediate to advanced: ICT. For Computers and the Internet. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. 118 p. ISBN: 9780521685436
3. McNair A., Smallwood F.G.I. Language for Study: Level 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 186 p. ISBN 9781107681101

Periodika un citi informācijas avoti

1. Downing D. et al. Dictionary of Computer and Internet Terms. Barron's Educational Series, Inc., 2012. 592 p. ISBN: 9780764147555
2. How Stuff Works [Tiešsaiste] [Skatīts 26.01.2022.] Pieejams: http://www.howstuffworks.com/
3. English for Information Technology [Tiešsaiste] [Skatīts 26.01.2022.] Pieejams: http://www.english4it.com/

Piezīmes

Profesionālā angļu valoda studiju programmai Datorvadība un datorzinātne