Kursa kods Valo3029

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studējošo svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, apgūt ģeoinformātikas un tālizpētes terminoloģijas pamatus, kas nepieciešami profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apgūst zināšanas un izpratni par nozares terminoloģiju un tās lietojumu angļu valodā.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- ģeogrāfiskā informātika, kartogrāfija, topogrāfija, ģeoinformātikas un tālizpētes speciālista darba apraksts
- tālizpēte, ģeodēziskie instrumenti, lauksaimniecības nozares sektori, meža nozare, transports loģistikā, nekustamā īpašuma tirgus
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus angļu valodā, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā studentu mobilitātē, profesionālā un akadēmiskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika
1.Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Speciālā lietojuma angļu valoda. Terminoloģija. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai. 2h
2. Ģeoinformātikas un tālizpētes nozares terminoloģija. Dažādas terminu vārdnīcas, glosāriji, to uzbūve. Zinātniski un populāri zinātniski teksti, to leksikas raksturojums. 2h
3. Ģeogrāfiskā informātika. Termini, formulējumi, terminu tulkošana un skaidrošana. 2h
4. Kartogrāfija. Ieskats karšu sastādīšanas vēsturē. Karšu iedalījums. 2h
5. Topogrāfija. Topogrāfiskā uzmērīšana. Reljefs. Mērniecība.
6. Ģeoinformātikas un tālizpētes speciālistam nepieciešamās prasmes un darba pienākumi. ES prasībām atbilstošs CV.
7. Kontroldarbs Nr.1. / Prezentēšanas prasmes. Prezentācijā lietojamā leksika.2h
8. Tālizpēte. Populāri zinātniskā teksta struktūra un valodas lietojums. Prezentēšanas uzdevumi.. 2h
9. Ģeodēziskie instrumenti. Mērījumu procedūras apraksts. 2h
10. Lauksaimnieciskās nozares sektori. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kategoriju raksturojums. 2h
11. Meža nozare Latvijā un Eiropā. ANO ilgtspējīgas attīstības jēdziens. Diskusija grupās. 2h
12. Transports loģistikā. Transporta veidu iedalījums.
13. Zemes pārvaldība. Nekustamā īpašuma tirgus salīdzinājums Baltijas valstīs. Diskusija. 2h
14. Fotogrammetrijas galvenās sastāvdaļas un funkcijas, to raksturojums.2h
15. Kontroldarbs Nr. 2. / Gatavošanās semināram un patstāvīgā darba prezentācijām. 2h
16. Seminārs. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu. 2h

Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienes studijās, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
To veido kumulējošs vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tēmu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumiem un terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošs vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem.
1) sekmīgi uzrakstīti 2 terminu testi: 40 punkti
2) sniegta mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu: 30 punkti
3) aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās: 20 punkti
4) izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, terminu vārdnīca): 10 punkti
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Czerw A., Durlik B., Hryniewicz M. Geo-English. Wydawniciwa AGH, Krakow, 2010. 219 p. ISBN 9788374643566
2. Walsh S., Dooley J. Career Paths: Real Estate. Books 1–3. Express Publishing, 2018. 123 p. ISBN 9781471577000 Pieejams: http://storage1.expresspublishingapps.co.uk/leaflets/new/RealEstate.pdf
3. Evans V., Dooley J., Blum E. Career Paths: Environmental Science. Books 1 - 3. Express Publishing. 2013. 123 p. ISBN 9781780986692 Pieejams: http://storage1.expresspublishingapps.co.uk/careerpaths/EnvironmentalScience.pdf
4. Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls. [tiešsaiste]. Pieejams: https://termini.gov.lv/

Papildliteratūra

1. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
2. McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. 2017. 309 p. ISBN 101316631753
4. Linder W. Digital Photogrammetry. Springer. 2016. 209 p. ISBN 139783662504628

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal GEO Informatics. Pieejams: http://www.geoinformatics.com
2. Environmental Science. Pieejams: http://www.environmentalscience.org/
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Pieejams: http://www.fao.org

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās un nepilna laika neklātienes studijās