Kursa kods Valo3024

Kredītpunkti 3

Angļu valoda ekonomistiem III

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums14.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- tirdzniecības uzņēmumi, franšīze, banku sistēma, resursu kustība (Kontroldarbs Nr. 1);
- ilgtspējīga attīstība, grafiku un diagrammu leksika, piegādes ķēdes (Kontroldarbs Nr. 2).
Zināšanas par zinātniskās valodas stila lietojumu.
-Sagatavots ziņojums par sava kursa projekta pētījuma rezultātiem.
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, prezentējot zinātnisko pētījumu, piedaloties zinātniskā diskusijā.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Terminoloģija ekonomikā un komercdarbībā. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai. Tiešsaistes terminu vārdnīcas. 2ha
2.Uzņēmuma interneta mājaslapas analīze. Eseja. 2h
3. Seminārs. Studenti pasniedz prezentācijas par izvēlēto uzņēmuma mājas lapu. 2h
4. Tirdzniecības uzņēmumi. Mazumtirdzniecība. Preču izvietojums veikalā. Diskusija. 2h
5.Starptautiskā tirdzniecība. Franšīzes tipa uzņēmumi. Terminu un jēdzienu skaidrošana. 2h
6.Banku sistēma. Nauda un kredīti. Banku funkcijas un piedāvātie pakalpojumi. 2h
7.Resursu kustība. Fiskālā un monetārā politika. Teksta kopsavilkums, struktūra. 2h
8. Kontroldarbs Nr. 1. / Starptautisko zinātnisko publikāciju lasīšana un izpratne. 2ha
9. Dabas resursu ilgtspējīga attīstība. ANO Ilgtspējīgas attīstības jēdziens. Diskusija. 2ha
10. Starptautiskās zinātnisko publikāciju datu bāzes. Zinātniska raksta struktūra. 2ha
11. Studentu zinātniskā darba rezultātu prezentācijas struktūra starptautiskā vidē. Zinātniskā valodas stila raksturojums. 2ha
12. Grafiku un diagrammu apraksts, leksika un stils. Pētījuma rezultātu apraksts.2ha
13. Loģistikas uzņēmumi. Piegādes ķēdes pārvaldība. Terminoloģijas aktualitātes. 2h
14. Kontroldarbs Nr. 2. / Valodas stilu raksturojums. 2ha
15. Aktualitātes ekonomikā no starptautiskiem avotiem. Gatavošanās prezentācijai par sava zinātniskā darba pētījumu. 2ha
16. Seminārs. Studentu prezentācijas. 2ha

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, eseja, ziņojums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tēmu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
4. Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt ziņojumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, piedalīties zinātniskā diskusijā par pētniecisko darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma un piedalīšanās studiju procesā nodarbībās. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem (tie veido 60% no atzīmes) un 40% no kumulatīvā vērtējuma nodarbībās.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.
Nodarbību kumulatīvo vērtējumu veido:
- 2 terminu kontroldarbi (20 punkti);
- Eseja un prezentācija par uzņēmumu (20 punkti)

Obligātā literatūra

1. MacKenzie I. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2016. 191 p. ISBN 9780521743419.
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 3rd edition, 2018. 172 p. ISBN 13978-1316628232
3. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2019.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
4. Rosenberg M. Business Advantage. Advanced. Cambridge University Press, 2016. 158 p. ISBN9781107637832

Papildliteratūra

1. Latvijas Nacionālais Terminoloģijas portāls. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2021.). Pieejams: https://termini.gov.lv/
2. Evans V., Dooley J., Patel K.C. Career Paths. Finance. Express Publishing, 2016. 117 p. ISBN 978-1-78098-645-6
3. Emmerson P. Business Vocabulary Builder. MacMillan, 2009. 176 p. ISBN 978-0-230-71682-7

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2021.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2021.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Wiley interneta bibliotēka (Wiley Online Library) [tiešsaiste] (skatīts 14.09.2021.).Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā bakalaura programmā Ekonomika