Kursa kods Valo2062

Kredītpunkti 3

Angļu valoda ekonomistiem II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

Priekšzināšanas

Valo1063, Angļu valoda ekonomistiem I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai zinātniskai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apgūst zināšanas un padziļina izpratni par nozares terminoloģiju un tās lietojumu.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- Mārketinga komponenti, preces mērķauditorija, tirgus izpēte, grafiku apraksts, franšīze, cilvēkresursi,
- globalizācija, ārpakalpojumi, darba tirgus un tajā nepieciešamās prasmes, korporatīvā atbildība.
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, prezentācijā, prezentējot zinātnisko pētījumu, piedaloties zinātniskā diskusijā.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tautsaimniecības nozaru ekonomika. Iekšzemes kopprodukts. Terminu vārdnīcas veidošana.2h
2. Mārketinga kompleksie elementi. Starptautiskās zinātnisko publikāciju datu bāzes.2h
3. Tirgus izpēte. Patērētāju aptaujas analīze. Ziņojums. 2h
4. Teritoriālais mārketings. Vietas tēla veidošana. Zinātniskā valodas stila raksturojums.2h
5. Grafiku un diagrammu apraksts, leksika un stils. Pētījuma rezultātu apraksts.2h
6. Starptautiskā tirdzniecība. Franšīzes tipa uzņēmumi. Jēdzienu definēšana, salīdzināšana. 2h
7. Cilvēkresursi. Motivēšana. Diskusija grupās. 2h
8. Kontroldarbs Nr. 1 (Terminoloģija) / Starpkultūru komunikācijas aspekti. 2h
9. Globalizācija, ārpakalpojumi, starptautiskās organizācijas (ANO, ES), taisnīga tirdzniecība. 2h
10. Darba tirgus. Valodas stils darba sludinājumos. Termini: nodarbinātība, atalgojums. 2h
11. Darba tirgū nepieciešamās prasmes. CV un motivācijas vēstule; darbības vārdu lietojums. 2h
12. Karjera, karjeras posmi. Pieteikšanās darbā. Lomu spēle: Darba intervija. 2ha
13. Korporatīvā atbildība, uzņēmuma saukļa un misijas formulēšana. 2h
14. Kontroldarbs Nr.2. Jauns uzņēmums, naudas līdzekļu piesaiste. Biznesa plāna sastādīšana. 2h
15. Uzņēmuma prezentācijas efektīva sagatavošana, valodas stils un leksika. 2h
16. Seminārs: “Shark Tank” runas, biznesa plānu prezentācijas. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
-terminu tests,
-prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, ziņojums, kopsavilkums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. Iesniegts rakstisks kopsavilkums par lasīto tekstu;;
3. sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija;
4.iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumiem un terminu skaidrojumu.
5. Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, sniegt prezentāciju, salīdzināt faktus, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, piedalīties zinātniskā diskusijā par pētniecisko darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma un piedalīšanās studiju procesā nodarbībās. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem (tie veido 70% no atzīmes) un 30% no kumulatīvā vērtējuma nodarbībās.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.
Nodarbību kumulatīvo vērtējumu veido:
- 2 terminu kontroldarbi (20 punkti);
- aktīva piedalīšanās nodarbībās (10 punkti)

Obligātā literatūra

1. MacKenzie I. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2016. 191 p. ISBN 9780521743419.
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 3rd edition, 2018. 172 p. ISBN 13978-1316628232
3.Dellar H., Walkley A., Lansford L., Barber D., Jeffries A. Perspectives. TED Talks. Upper Intermediate. National Geographic Learning. 2020. 159 p. ISBN 9781337277181
4. Rosenberg M. Business Advantage. Advanced. Cambridge University Press, 2016. 158 p. ISBN9781107637832

Papildliteratūra

1. Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls. [tiešsaiste] (skatīts 25.01.2021.). Pieejams: https://termini.gov.lv/
2. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] [skatīts 25.01.2021.]. Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
3. McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. 2017. 309 p. ISBN 101316631753

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 10.02.2021.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 10.02.2021.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Wiley interneta bibliotēka (Wiley Online Library) [tiešsaiste] (skatīts 10.02.2021.).Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā bakalaura programmā Ekonomika