Kursa kods Valo2060

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda būvniecībā

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Irina Orlova

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar būvinženierzinātnes nozares saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- Būvmateriāli, materiālu apstrāde (Kontroldarbs Nr. 1).
- Būvkonstrukcijas, sistēmas, apdares darbi.
- Projektēšana un dizains, rasējumi (Kontroldarbs Nr.2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar būvniecības aspektiem, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana: ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. LLU, Vides un būvniecības fakultāte. Studiju process (termini). CV un pavadvēstules sastadīšana. 2h
2. Būvniecības nozare. Dažadi ēku tipi. Būvprojekti. Darba intervija. 2h
3. Arhitektūras stili. Ēku elementi. 2h
4. Būvlaukums. Būvniecības tehnika un aprīkojums. 2h
5. Būvmehānikas un ģeometrijas pamatjēdzieni. Tehniskais apraksts. 2h
6. Iekštelpu darbi. Instrumenti. Instrukciju sastādīšana. 2h
7. Būvmateriāli. Klasificešana, pamatīpašības, tehnoloģijas. 2h
8. Metāli: dzelzi saturošie un nesaturošie. Nemetāliskie materiāli. 2h
9. Tērauds un tērauda konstrukcijas. Korozija. 2h
10. Mūra darbi. Mūra virsmu parklājuma materiāli. 2h
11. Betons. Sastāvs, īpašības. Betona darbi. Tehnologiskā procesa apraksts. 2h
12. Dzelzsbetons. Stiegrojumi. Otrreizējā pārstrādāšana. Informācijas pieprasījums (vēstule). 2h
13. Polimeri, dabīgie un sintētiskie. Termoplastmasa. 2h
14. Minerāli, keramika un stikls. Metāliskie un nemetaliskie minerāli. Stikla tipi. 2h
15. Kokapstrādes darbi. Koku sugas un koksnes tipi. Zāģmateriāli. 2h

16. Materiālu apstrādes metodes. Mašīnapstrāde. Savienojumi. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar profesionālās jomas terminu tulkojumu/skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1.Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). ISBN 13: 9781405845540 ISBN 10: 1405845546 Pearson Education Ltd, 2008. 124 p.
2. Ibbotson M. Cambridge English for Engineering. ISBN-10: 0521715180. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. 112 p.
3. Ibbotson M. Professional English in Use. Engineering. ISBN-10: 0521734886 | ISBN-13: 978-0521734882, Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 144 p.
4. Caruzzo P., Flash on English for Construction. ISBN
8853614501 (ISBN13: 9788853614506). ELI, 2012, 148lpp.

Papildliteratūra

1. Evans V. et al. Career Paths. Construction – Buildings. ISBN: 978-1-4715-6252-5. Express Publishing, 2011. 140 lpp.
2. Graham P. Building Ecology: first principles for a sustainable built environment. ISBN-10: 0632064137 | ISBN-13: 978-0632064137. Oxford: Blackwell Science, 2003. 290 lpp.
3. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. ISBN: 0582539722, Harlow : Longman, 2003. 95 lpp.
4. Love T. W. Construction manual: concrete and form work. ISBN 10: 0910460035 / ISBN 13: 9780910460033. Craftsman Book Company, 2005. 158 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Building Design and Construction. ISSN 0007-3407
2. Latvijas būvniecība : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
3. Civil Engineering. Publisher: American Society of Civil Engineers. ISSN 0885-7024 [skatīts 10.03.2021.]. Pieejams EBSCO MasterFILE Premier: http://search.ebscohost.com/

Piezīmes

Profesionālās augstakās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība".