Kursa kods Valo2056

Kredītpunkti 2

Latviešu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

Priekšzināšanas

Valo1053, Latviešu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot sarunvalodas prasmes latviešu valodā, lai pēc kursa apguves studenti prastu veidot un saprast vienkāršus monologus un dialogus par vispārēja un sadzīviska rakstura tēmām. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaicīgi sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A2 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- sasveicināšanās frāzes, personu vietniekvārdu lietojumu, vienkāršu jautājumu veidošanu, lietvārdu galotnes nominatīvā un lokatīvā (kontroldarbs Nr. 1);
Prasmes: studenti spēj veidot monologu, dialogu par dzīvesvietu, ģimeni, iepirkšanos, orientēšanās pilsētā, transportlīdzeklī, lietot darbības vārda piederības formas, piederības vietniekvārdus, darbības vārda konjugācijas, laikus (kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, apkārtējo vidi. Prot veidot nelielus dialogus. Izprot vienkāršu tekstu.
Kompetence – studenti ir apguvuši latviešu valodu atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem A1 līmenī. Lingvistiskā kompetence ir pietiekama, lai saprastu un lietotu vienkāršus izteikumus un elementāras frāzes konkrētu vajadzību nodrošināšanai sadzīvē, akadēmiskajā vidē un saistībā ar apgūstamo profesiju
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Iepirkšanās paradumi. Preces un pakalpojumi. 2ha
2 Gadalaiki un laiks Latvijā. Lietvārdu locīšanana.2ha
3 Studijas universitātē. Teksta lasīšana ar izpratni.2ha
4 Atgriezeniskie darbības vārdi. Jautājumi un atbildes. 2ha
5 Sarunas iepazīstoties. Dialogu veidošana. Kontroldarbs.2ha
6 Cilvēks. Slimības. Vārdu darināšana. 2ha
7 Dzīvnieku pasaule. Mājas un savvaļas dzīvnieki. 2ha
8 Dzīvnieku labklājība un aprūpe. Kontroldarbs.2ha
9 Sarunas. Dialogi, intervijas, jautājumi. Darbības vārda konjugācijas.2ha
10 Latvijas galvaspilsēta Rīga. Prievārdu lietojums ar akuzatīvu. 2ha
11 Brīvais laiks un vaļasprieks. Leksika. Prievārdu lietojums ar datīvu.2ha
12 Kultūras pasākumi. Mūzika. Koncerti. Prievārdu lietojums ar ģenitīvu. 2ha
13 Viesošanās. Ciema kukuļa došanas tradīcijas. Kontroldarbs.2ha
14 Leģenda par Lāčplēsi. Stāstījums. Sarunas.2ha
15 Sporta veidi. Sporta nodarbības. Tekstveide. Vielas atkārtojums. 2ha
16 Noslēguma pārbaudes darbs.2ha

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Aktīvs darbs nodarbībās, sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi, ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti mājas darbi pēc prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos un aktivitātes nodarbībās. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1.Angļu - latviešu vārdnīca (2007). 5. izdevums. Cēsis, Design & Printing Services
2.Auziņa E. Berķe M., Lazarea A., Šalme A. (2014). A1 Laipa. Latviešu valoda Mācību grāmata. Rīga, LVA.
3.A1 Laipa. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Laipa/index.html
4.Atvērsim vārtus. Mācību grāmata A1 (2014). Rīga, LVA
5.Atvērsim vārtus. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm
6.Māci un mācies latviešu valodu. E-nodarbības. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2

Papildliteratūra

1.Dumpe D. (2013). Latvian in Three Months. Rīga, Zvaigzne ABC.
2.Latviešu – angļu valodas vārdnīca. Letonika.lv. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621033
3.Latviešu valodas apguve internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/
4.Svarinska A. (2003). Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga, Zvaigzne

Periodika un citi informācijas avoti

1.Interaktīvs līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?". Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/
2.Latviešu - angļu valodas vārdnīca internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/

Piezīmes

Kurss iekļauts izvēles kursu sarakstā studentiem, kas mācās angļu valodā.