Kursa kods Valo2056

Kredītpunkti 3

Latviešu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Valo1053, Latviešu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek turpināts pilnveidot sarunvalodas prasmes latviešu valodā. Pēc kursa apguves studenti saprot un prot veidot vienkāršus monologus un dialogus par sevi, savām studijām, iepirkšanos, savu veselību, prot īsiem teikumiem stāstīt par savu brīvo laiku, kultūras pasākumiem, sportu. Turpina iepazīties ar vienkāršotiem gramatikas likumiem, papildina savu vārdu krājumu. Studiju procesā tiek izmantota interaktīvā pieeja, ietverot visas valodas komunikatīvās prasmes (klausīšanās, lasīšana, runāšana, rakstīšana), kurā leksikas apguve balstīta uz komunikācijas sociālajiem un personiskajiem aspektiem, vienlaikus sniedzot pamatzināšanas gramatikā un izrunā. Kursa saturs atbilst ES noteiktajiem standartiem svešvalodas apguvei A1/A2 līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju projektā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetence) un to vērtēšana
Studiju rezultāts Novērtēšanas metode Apguves līmenis
vidējs augsts ļoti augsts
ZINĀŠANAS
Zina un izprot vienkāršu leksiku un frāzes par iepirkšanos, studijām universitātē, gadalaikiem cilvēkiem, dzīvniekiem, brīvo laiku, kultūras pasākumiem, sportu
1. kontroldarbs
2. kontroldarbs
3. kontroldarbs
55-74% jautājumu atbildēti pareizi
75-90% jautājumu atbildēti pareizi 91-100% jautājumu atbildēti pareizi
Zina un izprot lietvārdu locīšanu, apzināto darbības vārdu lietojumu, prievārda atbilstību lietvārda akuzatīva, datīva un ģenitīva locījumiem
Grupu darbi, diskusijas Nepilnīgas zināšanas un izpratne par lietvārdu locīšanu un apzināto darbības vārdu lietojumu, prievārda un lietvārda atbilstību Ir zināšanas un izpratne par lietvārdu locīšanu un apzināto darbības vārdu lietojumu, prievārda un lietvārda atbilstību
Teicamas zināšanas un izpratne par lietvārdu locīšanu un apzināto darbības vārdu lietojumu, prievārda un lietvārda atbilstību
PRASMES
Profesionālās prasmes
Prot veidot vienkāršu stāstījumu par iepirkšanos, gadalaikiem, studijām universitātē,
vaļasprieku, kultūru, viesošanos, Latviju
Grupu darbi, diskusijas Daļēji prot veidot vienkāršu stāstījumu par iepirkšanos, gadalaikiem, studijām universitātē,
vaļasprieku, kultūru, viesošanos, Latviju. Ir nepietiekams vārdu krājums
Prot veidot vienkāršu stāstījumu par iepirkšanos, gadalaikiem, studijām universitātē,
vaļasprieku, kultūru, viesošanos, Latviju,
bet ir grūtības teikumu izveidē
Teicami prot veidot vienkāršu stāstījumu par iepirkšanos, gadalaikiem, studijām universitātē,
vaļasprieku, kultūru, viesošanos, Latviju, ievērojot gramatikas likumus
Spēj veidot vienkāršus monologus, dialogus un īsiem teikumiem diskutēt par
kultūras pasākumiem, cilvēka veselību, sportu Grupu darbi, diskusijas
Daļēji spēj veidot monologu, dialogu un īsiem teikumiem diskutēt par diskutēt par kultūras pasākumiem, cilvēka veselību, sportu. Grūtības atbilstošo vārdu lietošanā
Spēj veidot monologu, dialogu un diskutēt par
kultūras pasākumiem, cilvēka veselību, sportu, bet ir grūtības teikumu izveidē.

Teicami spēj veidot monologu, dialogu un vienkāršiem teikumiem raiti diskutēt par
kultūras pasākumiem, cilvēka veselību, sportu
Izprot lietvārdu un darbības vārdu locīšanu, savstarpējo vārdu saistību teikumā, prievārda saistību ar lietvārda locījumiem
Grupu darbi, diskusijas Nepilnīga izpratne par savstarpējo vārdu locījumu saskaņu Izprot lietvārdu un darbības vārdu locīšanu, savstarpējo vārdu saistību teikumā, prievārda saistību ar lietvārda locījumiem,
bet ir grūtības to lietošanā Pilnībā izprot lietvārdu un darbības vārdu locīšanu, savstarpējo vārdu saistību teikumā, prievārda saistību ar lietvārda locījumiem
Prot lasīt vienkāršu tekstu ar izpratni Grupu darbi, diskusijas Daļēji prot lasīt vienkāršu tekstu ar izpratni
Prot lasīt vienkāršu tekstu ar izpratni,
bet dažreiz ir neprecizitātes Teicami prot lasīt vienkāršu tekstu ar izpratni
Vispārīgās prasmes
Prot atbildīgi plānot laiku un izpildīt uzdotos uzdevumus Grupu darbi, diskusijas Ir grūtības plānot laiku un neiekļaujas uzdevumiem noteiktajos termiņos
Prot plānot laiku, taču darbu izpildē vērojama paviršība un neprecizitātes Teicami iekļaujas noteiktajā laika termiņā un uzdevumi izpildīti precīzi
Spēj atrast nepieciešamo informāciju internetā, vārdnīcās u.c. Grupu darbi, diskusijas Ar grūtībām atrod sev nepieciešamo informāciju Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju, bet nespēj kritiski izvērtēt atbilstošāko variantu
Spēj mērķtiecīgi meklēt, atrast un kritiski izvērtēt nepieciešamo informāciju internetā, vārdnīcās u.c.
KOMPETENCE
Spēj uztvert galveno domu īsos tekstos. Var iesaistīties īsās sarunās par sevi, iepirkšanos, studijām universitātē. Spēj rakstīt īsas informācijas
Diskusijas, ieskaite Daļēji uztver teksta galveno domu. Var iesaistīties īsās sarunās par sevi, iepirkšanos, studijām universitātē, bet ir neliels vārdu krājums. Īso informāciju rakstībā vērojamas kļūdas
Spēj uztvert galveno domu īsos tekstos. Var iesaistīties īsās sarunās par sevi, iepirkšanos, studijām universitātē, bet ir grūtības atbilstošo vārdu un locījumu lietošanā. Īso informāciju rakstībā dažreiz vērojamas kļūdas
Teicami spēj uztvert galveno domu īsos tekstos. Aktīvi iesaistās īsās sarunās par sevi, iepirkšanos, studijām universitātē. Prot rakstīt īsas informācijas bez kļūdām.
Studiju kursa pēctecība (priekšzināšanas): Latviešu valoda I (Valo1053)

Zināšanu kontrole un nosacījumi pārbaudījuma kārtošanai
Tēma Zināšanu vērtējuma forma Vērtējuma īpatsvars, % Novērtējuma termiņš Patstāvīgo studiju apjoms stundās
Pilna laika
Iepirkšanās paradumi. Gadalaiki. Studijas universitātē. Sarunas iepazīstoties. Dialogu veidošana. Cilvēks. Pie ārsta.. Dzīvnieku pasaule 1.kontroldarbs
25 Kontroldarbam paredzētajā laikā
12
Latvija. Brīvais laiks. Kultūras pasākumi 2.kontroldarbs 20 Kontroldarbam paredzētajā laikā
10

Informācija par sevi. Iepazīšanās ar citām personām. Vieta un laiks. Dzīvesvieta. Dzīvoklis. Ģimene. Pilsēta. Dienas plāns. Iepirkšanās. Gadalaiki. Studijas universitātē. Cilvēks. Pie ārsta. Brīvais laiks. Kultūras pasākumi. Sports 3.kontroldarbs (noslēgums) 35 Kontroldarbam paredzētajā laikā
20
Lietvārdu locīšana. Dialogu veidošana. Izvēlēto darbības vārda locīšana. Prievārdu lietojums lietvārda akuzatīva, datīva un ģenitīva locījumos Grupu darbi, diskusijas,
aktivitāte 20 Nodarbību laikā 10
Ieskaite ar atzīmi Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads. Iepirkšanās paradumi. Preces un pakalpojumi. (2 stundas)
2. Gadalaiki un laiks Latvijā. Lietvārdu locīšana. (2 stundas)
3. Studijas universitātē. Teksta lasīšana ar izpratni. (2 stundas)
4. Sarunas iepazīstoties. Dialogu veidošana. (2 stundas)
5. Cilvēks. Slimības. Vārdu darināšana. (2 stundas)
6. Pie ārsta. Jautājumi un atbildes. (2 stundas)
7. Dzīvnieku pasaule. Mājas un savvaļas dzīvnieki. (2 stundas)
8. Dzīvnieku labklājība un aprūpe. 1.kontroldarbs. (2 stundas)
9. Sarunas. Dialogi, intervijas, jautājumi. Izvēlēto darbības vārda locīšana.
10. Latvijas galvaspilsēta Rīga. Prievārdu lietojums ar akuzatīva locījumu. (2 stundas)
11. Brīvais laiks un vaļasprieks. Leksika. Prievārdu lietojums ar datīva locījumu. (2 stundas)
12. Kultūras pasākumi. Mūzika. Koncerti. Prievārdu lietojums ar ģenitīva locījumu. (2 stundas)
13. Viesošanās. Ciema kukuļa došanas tradīcijas. 2.kontroldarbs (2 stundas)
14. Leģenda par Lāčplēsi. Stāstījums. Sarunas. (2 stundas)
15. Sporta veidi. Sporta nodarbības. Vielas atkārtojums. (2 stundas)
16. Sarunas: intervijas, dialogi un jautājumi par tematiem. 3.kontroldarbs (noslēgums). (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Aktīvs darbs nodarbībās, sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi, ieskaitīti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti mājas darbi pēc prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos un aktivitātes nodarbībās. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. A1 Laipa. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/Laipa/index.html
2. Atvērsim vārtus. Mācību grāmata A1. Rīga, LVA, 2014.
3. Atvērsim vārtus. Interaktīvs mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/AtversimVartus/Pamats.htm
4. Auziņa I., Berķe M., Lazarea A., Šalme A.. A1 Laipa. Latviešu valoda Mācību grāmata. Rīga, LVA, 2014.
5. Auziņa I., Berķe M., Lazareva A., Šalme A. A1 Laipa. Latviešu valoda Darba burtnīca. Rīga, LVA, 2014.
6. Cīrule L. It’s time for Latvian! Basic Latvian for beginners. Rīga, Zvaigzne ABC, 2020.
7. Māci un mācies latviešu valodu. E-nodarbības. Pieejams: http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2

Papildliteratūra

1. Dumpe D. Latvian in Three Months. Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.
2. Latviešu valodas apguve internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/
3. Ko Tu teici?. Interaktīvs līdzeklis iesācējiem. Pieejams: http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/
4. Koluža R. Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata. Rīga, Zvaigzne ABC, 2018.
5. Latvian folktales in Latvian and English. Rīga, Zvaigzne ABC, 2017.
6. Learn Latvian Language. Pieejams: https://learnlatvian.wordpress.com/
7. Sarma I., Ābola S. Latviešu valoda studentiem. Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājums I. Rīga, LVA, 2017.
8. Skujiņa V., Anspoka Z., Kalnbērziņa V., Šalme A. Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2011. Pieejams https://valoda.lv/wp-content/uploads/docs/E-Gramatas/08-Vardnica.pdf
9. Svarinska A. Latviešu valoda 25 nodarbībām. Latvian in 25 lessons. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
10. Talce Ā. Mācos latviešu valodu. Rīga, Zvaigzne ABC, 2018.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Angļu-latviešu vārdnīca 5. izdevums. Cēsis, Design & Printing Services, 2007.
2. Latviešu-angļu valodas vārdnīca internetā. Pieejams: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/
3. Latviešu–angļu valodas vārdnīca. Letonika.lv. Pieejams: https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10621033

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” ” ārvalstu studējošajiem.