Kursa kods Valo2046

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author pasn.

Irina Orlova

Mg. philol.

Priekšzināšanas

Valo1041, Profesionālā angļu valoda I

Aizstātie kursi

ValoP219 [GVALP219] Profesionālā angļu valoda II

ValoP262 [GVALP262] Profesionālā angļu valoda II

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir pilnveidot profesionālās svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecības inženierzinātnes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: studenti apgūst zināšanas un padziļina izpratni par nozares terminoloģiju un tās lietojumu Studenti spēj orientēties mehānikas, lauksaimniecības tehnikas un vispārējās inženierzinātnēs jomās.
Prasmes: formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar būvniecības aspektiem, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski – diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski, lai radoši lietot angļu valodu starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Vērtēšana notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Slaukšanas tehnika. Slaukšanas roboti. 2h
2. Automobilis kā dabas piesārņošanas faktors. 2h
3. Alternatīvās enerģijas lauksaimniecībā. 2h
4. Biogāze. Ražošana un izmantošana. 2h
5. 1. kontroldarbs. Ekoloģijas problēmas. Automašīnas drošības sistēmas. 2h
6. Darba drošība. Galvenie apdraudējumi un sekas. 2h
7. Instrumenti un iekārtas. To apraksts un lietošana. 2h
8. Materiāli, to īpašības un pielietojums automobiļu ražošanā. 2h
9. Mašīnas ekspluatācija un apkope. 2h
10. 2. kontroldarbs. Materiāli. Autoserviss. Galvenās tehniskās problēmas. 2h
11. Lietoto automašīnu pirkšana, apkope un remonts. 2h
12. Satiksmes drošība. Satiksmes noteikumi. Ceļazīmes. 2h
13. Lietišķā komunikācija. Lietišķās vēstules. Motivācijas vēstule. 2h
14. 3. kontroldarbs. Automašīnu apkope. Telefona sarunas. Sarunu veidi. 2h
15. Semestra individuālo darbu prezentācija. 2h

16. Semestra individuālo darbu prezentācija. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, noslēguma terminu tests, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, kopsavilkums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;

4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums eksāmenā veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos, noslēguma terminu testā un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Obligātā literatūra

1. Hollet V., Sydes J. Techtalk: Intermediate. Oxford University Press, 2010. 120 p. ISBN-10: 019457541159
2. Ibbotson M. Professional English in Use: Engineering. Technical English for Professionals. CUP, 2009. 144 p. ISBN 978-0-521-73488-2
3. Kavanagh M. English for the Automobile Industry. Oxford University Press, 2009. 79 p. ISBN-13: 978 019 4579018

4. Sopranzi S. Flash on English for Mechanics, Electronics and Technical Assistance. ELI, 2012. 47 p. ISBN 978-88-536-1449-0

Papildliteratūra

1. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008. 95 p. ISBN 0-582-53972-2
2. Kalpakjian S., Schmid S.R. Manufacturing engineering and technology. SI conversion by Hamidon Musa. 6th ed. in SI units. Jurong: Prentice Hall/Pearson, 2010. 1180 p. ISBN-13: 978-01360816857

3. Yost S. How to keep your classic tractor alive. Minneapolis, MN: Voyageur Press, 2009. 240 p. ISBN 10: 0760329516

Periodika un citi informācijas avoti

1. Automotive Engineer [tiešsaiste]. [Skatīts 19.01.2016.] Pieejams: http://ae-plus.com/magazine
2. CAR Magazine[tiešsaiste]. [Skatīts 15.01.2016.] Pieejams: http://www.carmagazine.co.uk/

3. International Journal of Automotive Engineering [tiešsaiste]. [Skatīts 19.01.2016.] Pieejams:http://tech.jsae.or.jp/ijae/ ISSN 2185-0992

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā. Obligāts studiju kurss bakalaura studiju programmā Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas 1. studiju gada 1. semestrī.