Kursa kods Valo1063

Kredītpunkti 3

Angļu valoda ekonomistiem I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar ekonomiku un komercdarbību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apgūst zināšanas un padziļina izpratni par nozares terminoloģiju un tās lietojumu.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- uzņēmums un organizācija, komercdarbības veidi, to salīdzinājums, piedāvājums un pieprasījums,
- resursu kustība, fiskālā un monetārā politika, banku sistēma, nauda un kredīti, SVID analīze, ilgtspējīgas attīstības jēdziens, mazumtirdzniecība, loģistikas uzņēmumi, piegādes ķēdes vadība.
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Terminoloģija ekonomikā un komercdarbībā. 2h Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai. Tiešsaistes terminu vārdnīcas. 2h
2. Uzņēmums un organizācija. Komercdarbības veidi, to salīdzinājums. Diskusija. 2h
3. Uzņēmuma interneta mājas lapas analīze. Eseja. 2h
4. Piedāvājums un pieprasījums. Termini un definīcijas. 2h
5.Keinsa ekonomikas teorija. Dažādu tekstu stils un uzbūve. 2h
6. Kontroldarbs Nr.1. (Terminoloģija)/ Prezentēšanas prasmes. Prezentācijā lietojamā leksika. 2h
7. Resursu kustība. Fiskālā un monetārā politika. Teksta kopsavilkums, struktūra. 2h
8. Banku sistēma. Nauda un kredīti. Banku funkcijas un piedāvātie pakalpojumi. 2h
9. SVID analīze uzņēmumā. Lomu spēle "Aizdevumu izsniegšana uzņēmumam”. 2h
10. Bioekonomika. 21. gadsimta izaicinājumi. Darbs grupās. 2h
11. Dabas resursu ilgtspējīga attīstība. ANO Ilgtspējīgas attīstības jēdziens. Diskusija. 2h
12. Tirdzniecības uzņēmumi. Mazumtirdzniecība. Preču izvietojums veikalā. 2h
13. Loģistikas uzņēmumi. Piegādes ķēdes vadība. Terminu darināšanas raksturojums. 2h
14. Kontroldarbs Nr. 2 (Terminoloģija). / Uzstāšanās runas struktūra, prasības tekstam slaidos un prezentācijai. 2h
15. Aktualitātes ekonomikā no starptautiskiem avotiem. Valodas stilu raksturojums. 2h
16. Seminārs. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tēmu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumiem un terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem.
1) sekmīgi uzrakstīti 2 terminu testi: 40 punkti
2) sniegta mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu: 30 punkti
3) aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās: 20 punkti
4) izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, terminu vārdnīca): 10 punkti
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Kontroldarbu var pārrakstīt vienu reizi.
Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. MacKenzie I. English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics Students. Cambridge University Press, 2016. 191 p. ISBN 9780521743419.
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press, 3rd edition, 2018. 172 p. ISBN 13978-1316628232
3. Dubicka I., Rosenberg M., Dignen B., Hogan M., Wright L. Business Partner. Pearson Education Limited, 2018. 160 p. ISBN 9781292233567
4. Rosenberg M. Business Advantage. Advanced. Cambridge University Press, 2016. 158 p. ISBN9781107637832

Papildliteratūra

1. Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls. [tiešsaiste] (skatīts 25.01.2021.). Pieejams: https://termini.gov.lv/
2. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] [skatīts 25.01.2021.]. Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
3. McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. 2017. 309 p. ISBN 101316631753

Periodika un citi informācijas avoti

1. Economy, Economics, Investment Reports. [tiešsaiste] (skatīts 10.02.2021.). Pieejams: www.economywatch.com
2. Interneta informācijas dienests (Online business information service about the EU). [tiešsaiste] (skatīts 10.02.2021.). Pieejams: www.eubusiness.com
3. Wiley interneta bibliotēka (Wiley Online Library) [tiešsaiste] (skatīts 10.02.2021.).Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā bakalaura programmā Ekonomika