Kursa kods Valo1062

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums01.06.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Pušinska

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Valo1061, Profesionālā angļu valoda I

Aizstātais kurss

ValoP278 [GVALP278] Profesionālā angļu valoda II

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, profesionālās svešvalodas kompetences iegūšanu, īstenojot studentcentrētas mācības, akcentējot ar viesmīlību, ēdināšanu un tūrismu saistītu terminoloģiju, kas nepieciešama profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- Tūrisms, tūrisma veidi, resursi, tūrisma aktivitātes un tendences; transporta nozīme tūrisma industrijā; tūrisma operatoru darbība un piedāvājums klientiem, komunikācija ar klientu (Kontroldarbs Nr. 1);
- 21.gadsimta tendences un novitāte tūrismā; ceļošana; nišas tūrisms; tūrisma jomas pakalpojumi; karjeras veidošana tūrisma jomā; starpkultūru komunikācijas aspekti (Kontroldarbs Nr. 2).
Zināšanas par zinātniskās valodas stila lietojumu.
Sagatavots ziņojums par sava kursa projekta pētījuma veikšanu un rezultātiem.
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, prezentējot zinātnisko pētījumu, piedaloties diskusijā.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un profesionālās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pamatatziņas tūrisma jomā, tūrisma elementi. Transporta veidi. Terminu 1. Pamatatziņas tūrisma jomā, tūrisma elementi. Tūrisma nozīme ekonomikas attīstībā.2h
2. Transporta veidi. Ūdens transports, kruīza kuģi. Gaisa transports, lidostas. Pasaules lidostas, to pakalpojumi.2h
3. Tūrisma tipi – vietējais, ienākošais, izejošais, pasaules populārākie gala mērķi.2h
4. Vietējais tūrisma, tūrisma aktivitātes Latvijā. Lauku tūrisms. tūrisma maršruta izveide.2h
5. Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas un to pašnovērtējums.2h
6. Tūrisma resursu veidi - dabas, vēsturiskie, kultūras un komercresursi. 2h
7. Tūrisma operatori, loma, darbība, kompleksais ceļojums, kompleksās brīvdienas. (Kontroldarbs Nr.1).2h
8. Darbs, karjera tūrisma industrijā. Tūrisma operatoru pārstāvju darbība. Prasmju un pieredzes apraksts2h
9. Tūrisma veidi, ceļošanas motīvi. Tūrisma tendences 21.gadsimtā.2h
10. Nišas tūrisms, tā veidi. Gastronomiskais tūrisms.2h
11. Studentu patstāvīgo projekta darbu prezentācijas un to pašnovērtējums.2h
12. Ceļojumu aģentūras. Tūrisma informācijas dienesti un to sniegtie pakalpojumi. Komunikācija ar klientu. 2h
13. Starpkultūru komunikācijas aspekti.2h
14. Pasaules ģeogrāfiskie reģioni. Eiropas Savienības jēdziens, reģioni, valstis, tautības. (Kontroldarbs Nr.2).2h
15. Pasaules Tūrisma organizācija un tās darbība. Ētikas kodekss.2h
16. Studentu patstāvīgo projekta darbu prezentācijas un pašnovērtējums.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, ziņojums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 15 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 7 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tēmu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
4. Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt ziņojumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, piedalīties zinātniskā diskusijā par pētniecisko darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1.Stott T., Pohl A. Highly Recommended 2. Oxford: Oxford University Press, 2014. 111 p. ISBN 978-019-457463 -1
2.Evans V., Dooley J., Garza V. Hotels & Catering. Express Publishing, 2018. 130 p. ISBN 978-0-85777-608-2
3.Walker R., Harding K. Tourism 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103 -8. 4.Walker R., Harding K. Tourism 2. Oxford: Oxford: University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103 -8.

Papildliteratūra

1.Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2012. 254 p. ISBN 978 -019-462004 8.
2.Pētersons R., Plinta R. Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Apgāds “Daugava”, 2002. 300 lpp. ISBN 9984-741-02-08.
3.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008. 460 lpp. ISBN 978-9984-9370-8-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Pasaules tūrisma organizācija [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.unwto.org/
2.Tūrisma informācija [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.tripadvisor.com/ ; http://www.elitetravelandtours.com/ ,
3.Viesnīcu rezervēšana [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.booking.com/
4. Restorānu un viesmīlības jomas apskate, kritika, analīze. Michelin zvaigžņu restorāni, to vēsture un attīstība. [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.andyhayler.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.