Kursa kods Valo1060

Kredītpunkti 6

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā162

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar pārtikas kvalitāti un inovācijām saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, ievērojamo pētnieku atklājumi, pareizs uzturs, uzturvielu iedalījums; zinātnisko tekstu struktūra.
(Kontroldarbs Nr. 1),
- piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Siera vēsture, ražošana, uzturvērtība, iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie), gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, gaļas nozīmē cilvēka uzturā, veģetārisms, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā, pārtikas drošība.
(Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar pārtikas produktu tehnoloģijas procesiem, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot parādības, procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, aprakstos, lietišķās vēstulēs, kopsavilkumā, anotācijā, mutiski - diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota vācu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. 2h
2. Pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, ievērojamo pētnieku atklājumi (Nicolas Appert, Louis Pasteur u.c.). Praktiskais darbs: terminu vārdnīcas izveide par katru tēmu.2h
3. Pareizs uzturs. Enerģijas patēriņš cilvēka organismā. Uztura sastāvs, režīms. Praktiskais darbs: akadēmiskie teksti, to specifika, zinātniskā raksta struktūra, terminoloģija.2h
4. Uzturvielu iedalījums. Olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas, ūdens, minerālvielas. Praktiskais darbs: analītiskā lasīšana, zinātnisko tekstu struktūras analīze, terminoloģija, darbs grupās: tiešie/netiešie jautājumi, dialogs.2h
5. Kontroldarbs I (pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, pareizs uzturs, uzturvielas, terminoloģija). 2h
6. Piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Praktiskais darbs: saliktie teikumi. Rakstīšana: lietišķā vēstule, terminoloģija.2h
7. Siers. Siera vēsture (izcelsme, siers Antīkā Grieķijā un Romā), siera ražošana, uzturvērtība. Praktiskais darbs: rindkopa. Rakstīšana: apraksts, terminoloģija.2h
8. Siera iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie). Siera klasifikācija, sortiments. Siera nozīme cilvēka uzturā. Praktiskais darbs: rindkopa. Rakstīšana: apraksts, terminoloģija.2h
9. Gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, tās uzturvērtība. Rakstīšana: sūdzība.2h
10. Gaļas nozīmē cilvēka uzturā. Gaļas patēriņš un ar to saistītas problēmas (veselība, ētika). Veģetārisms. Klausīšanās. Darbs grupās: diskusija 2h
11. Zivis, zivju klasifikācija, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā. Klausīšanās. Darbs grupās: diskusija. 2h
12. Pārtikas drošība. Inovācijas pārtikas produktu tehnoloģijā. Darbs grupās. Diskusija: plaģiāts akadēmiskajā vidē. 2h
13. Kontroldarbs II (proteīni, pārtikas drošība). 2h
14. Ģenētiski modificēti organismi (metode, attīstība, GM organismu izmantošana lauksaimniecībā un medicīnā). Praktiskais darbs: analītiskā lasīšana, darbs ar terminoloģiju, diskusija; rakstīšana: pārfrāzēšana.2h
15. Praktiskais darbs: anotācijas struktūra, valodas stils un leksikas izvēle.2h
16. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

VIzstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 10 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

Doillard, J. (2017): Esst Weizen! Weizen und Milchprodukte essen ohne Angst. 1. Aufl. Kopp Verlag. 363 S. ISBN:978-3-86445-506-3.

Katz, S.E. (2014): So einfach ist Fermentieren. Wie Sie durch Vergärung wohlschmeckende und gesunde Lebensmittel herstellen: von Brot über Sauerkraut bis hin zu Bier und Wein. 1. Aufl. Kopp Verlag. 304 Seiten. ISBN:978-3-86445-161-4.

Schwekendiek, A., Pils, J. (2015): Zwiebeln@Knoblauch. Die heimlichen Helden der Küche. 1. Aufl. Hädecke Verlag GmbH. 176 Seiten. ISBN:978-3-7750-0678-1.

(Hrsg.) Heiss, R. (2012): Lebensmitteltechnologie. Biotechnologische, chemische, mechanische und thermische Verfahren der Lebensmittelverarbeitung. 6. Aufl. Verlag Springer. 595 Seiten. ISBN:978-3-642-62447-6.

Dittrich, H.H., Grossmann, M. (2011): Mikrobiologie des Weines. Handbuch der Lebensmitteltechnologie. 4. Aufl. Ulmer Eugen Verlag. 288 Seiten. ISBN-10:3-8001-6989-4.

Albrecht, W., Dürr, P. (2010): Technologie der Obstbrennerei. Biotechnologie, Praxis, Betriebskontrolle. 3. Aufl. Verlag Eugen Ulmer. 326 Seiten. ISBN:978-3-8001-4899-8.

Papildliteratūra


Gasow, A. (2015): Lebensmittelverfälschungen und -verunreinigungen im Mittelalter. Maßnahmen zur Kontrolle der Lebensmittelqualität am Beispiel der Stadt Berlin. 1. Aufl. Verlag GRIN Publishing. 20 S. ISBN:978-3-668-08860-3.

Lehnert, S. (2010): Vocabular Wortschatz-Bilder: Obst, Gemüse, Lebensmittel. Bildtafeln und Kopievorlagen. 1. Aufl. Verlag Schubi Lernmedien. 84 Seiten. ISBN:978-3-86723-231-9.

Kunz, B. (2012): Lexikon der Lebensmitteltechnologie. 1. Aufl. Verlag Springer. 327 Seiten. ISBN:978-3-642-48055-3.

Bogenreiter, M. (2009): Der Konsum biologischer Lebensmittel in Österreich. Einfluss sozioökonomischer Faktoren. VDM Verlag. 128 Seiten, ISBN-10:3-639-14596-8.

Ternes, W., Tunger, L. (2007): Lexikon der Lebensmittel und der Lebensmittelchemie. 4. Aufl.Verlag Wissenschaftliche. 2134 Seiten, ISBN-10:3-8047-2275-X.

Periodika un citi informācijas avoti

Zeitschriften zum Thema: Nahrungsmittel-Food-Getränkeindustrie. [tiešsaiste] (skatīts 22.10.2021.) http://www.fachzeitungen.de/zeitschriften-magazine-nahrungsmittel-food-getraenkeindustrie

Lebensmittelpraxis. [tiešsaiste] (skatīts 22.10.2021.) http://lebensmittelpraxis.de

Lebensmitteltechnik. [tiešsaiste] (skatīts 22.10.2021.) http://www.lebensmitteltechnik-online.de
Spektrum der Wissenschaft (ISSN: 0170-2971). [tiešsaiste] (skatīts 22.10.2021.) www.spektrum.de
Focus Magazin (ISSN: 0943-7576). [tiešsaiste] (skatīts 22.10.2021.) www.focus.de
Der Spiegel (ISSN: 0038-7452). [tiešsaiste] (skatīts 22.10.2021.) www.spiegel.de

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā
Pārtikas kvalitāte un inovācijas