Kursa kods Valo1059

Kredītpunkti 6

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā162

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums18.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot studējošo svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, akcentējot ar pārtikas kvalitāti un inovācijām saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, ievērojamo pētnieku atklājumi, pareizs uzturs, uzturvielu iedalījums; zinātnisko tekstu struktūra.
(Kontroldarbs Nr. 1),
- piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Siera vēsture, ražošana, uzturvērtība, iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie), gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, gaļas nozīmē cilvēka uzturā, veģetārisms, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā, pārtikas drošība.
(Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar pārtikas produktu tehnoloģijas procesiem, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot parādības, procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, aprakstos, lietišķās vēstulēs, kopsavilkumā, anotācijā, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. 2h
2. Pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, ievērojamo pētnieku atklājumi (Nicolas Appert, Louis Pasteur u.c.). Praktiskais darbs: terminu vārdnīcas izveide par katru tēmu.2h
3. Pareizs uzturs. Enerģijas patēriņš cilvēka organismā. Uztura sastāvs, režīms. Praktiskais darbs: akadēmiskie teksti, to specifika, zinātniskā raksta struktūra, terminoloģija.2h
4. Uzturvielu iedalījums. Olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas, ūdens, minerālvielas. Praktiskais darbs: analītiskā lasīšana, zinātnisko tekstu struktūras analīze, terminoloģija, darbs grupās: tiešie/netiešie jautājumi, dialogs.2h
5. Kontroldarbs I (pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmi, pareizs uzturs, uzturvielas, terminoloģija). 2h
6. Piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Praktiskais darbs: saliktie teikumi. Rakstīšana: lietišķā vēstule, terminoloģija.2h
7. Siers. Siera vēsture (izcelsme, siers Antīkā Grieķijā un Romā), siera ražošana, uzturvērtība. Praktiskais darbs: rindkopa. Rakstīšana: apraksts, terminoloģija.2h
8. Siera iedalījums (saldpiena, skābpiena, kausētie). Siera klasifikācija, sortiments. Siera nozīme cilvēka uzturā. Praktiskais darbs: rindkopa. Rakstīšana: apraksts, terminoloģija.2h
9. Gaļas sastāvs, fizikālās īpašības, balta un sarkana gaļa, tās uzturvērtība. Rakstīšana: sūdzība.2h
10. Gaļas nozīmē cilvēka uzturā. Gaļas patēriņš un ar to saistītas problēmas (veselība, ētika). Veģetārisms. Klausīšanās. Darbs grupās: diskusija 2h
11. Zivis, zivju klasifikācija, jūras produkti, to uzturvērtība un nozīme cilvēka diētā. Klausīšanās. Darbs grupās: diskusija. 2h
12. Pārtikas drošība. Inovācijas pārtikas produktu tehnoloģijā. Darbs grupās. Diskusija: plaģiāts akadēmiskajā vidē. 2h
13. Kontroldarbs II (proteīni, pārtikas drošība). 2h
14. Ģenētiski modificēti organismi (metode, attīstība, GM organismu izmantošana lauksaimniecībā un medicīnā). Praktiskais darbs: analītiskā lasīšana, darbs ar terminoloģiju, diskusija; rakstīšana: pārfrāzēšana.2h
15. Praktiskais darbs: anotācijas struktūra, valodas stils un leksikas izvēle.2h
16. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi par katru tēmu, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 10 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. David Julian McClements.Future Foods: How Modern Science Is Transforming the Way We Eat. 2019. Springer Nature Switzerland AG. ISBN 978-3-030-12995-8
2. Encyclopedia of technology and innovation management 1st edition. Edited by . V.K. Narayanan. Gina Colarelli O'Connor. Chichester: Willy-Blackwell , 2010. 546 p. ISBN-13: 978-1405160490. ISBN-10: 1405160497
2. Singh P. Heldman D. Introduction to Food Engineering. Academic Press, 2014. 867 pp. ISBN: 978-0-12-398530-9
3. V. K. Narayanan. Gina Colarelli O'Connor. Encyclopedia of technology and innovation management 1st edition. John Wiley and son Ltd, 2010. 525 pp. ISBN-13: 978-1405160490. ISBN-10: 1405160497
4. Feiner, Gerhard. Meat products handbook: Practical science and technology. New York, Washington: CRC Press, 2006. 629 pp. ISBN-13: 978-1-85573-955-0; ISBN-10: 1-85573-955-0
5. Encyclopedia of food sciences and nutrition. Amsterdam etc.: Academic Press, 2003. 353 p. ISBN:0122268504 9780122268502 10 vol.

Papildliteratūra

1. Alan Kelly. Molecules, Microbes, and Meals: The Surprising Science of Food, 2019. 288 p. Oxford University press. ISBN 978-0-19-068769-4
2. Prabhat K. Nema. Drying Technologies For Foods: Fundamentals and Applications, NIPA, 2015.
3. Jan, Safia. Elements of Food Science NIPA, 2013. 238 pp. ISBN9789381450246
4. Dairy processing: improving quality. Cambridge: Woodheadpublishing Limited; CRC Press, 2003. 532 p. ISBN-13: 978-1855736764

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Science and Technology https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652621 [skatīts: 14.09. 2021.]
2. Journal of food, agriculture and environment : science and technology . Helsinki, Finland : WFL Publisher www.wflpublisher.com/Journal [skatīts: 14.09. 2021.]
3. Food Quality and Preference https://www.journals.elsevier.com/food-quality-and-preference [skatīts: 14.09. 2021.]

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā
Pārtikas kvalitāte un inovācijas