Kursa kods Valo1058

Kredītpunkti 3

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums15.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar vides zinātni un ūdenssaimniecību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra, augsnes zinātne, augsnes struktūra, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tās veidu klasifikācija (Kontroldarbs Nr. 1);
- ūdens krājumi, ūdens cikls, ūdensapgāde, vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, notekūdeņu attīrīšana, virszemes ūdeņu notece (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot ar vides zinātni un ūdenssaimniecību saistītus procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski – diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota vācu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievada nodarbība. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. 2h
2. Terminoloģija vides zinātnē un ūdenssaimniecībā. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.2h
3. Zemes sistēmas: atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra. Terminu tulkošana un skaidrošana 2h
4. Augsnes zinātne. Augsnes struktūra. Dažādi augsnes tipi. Zemes lietošanas veidi. 2h
5. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tās veidu klasifikācija.2h
6. Kontroldarbs Nr.1. / Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.2h
7. Ūdens krājumi. Vides sistēmas. Ūdens aprites cikls.2h
8. Ūdensapgāde. Kanalizācija. Procesu apraksts.2h
9. Vides aizsardzības aspekti. Ūdens piesārņojums: problēmas un risinājumi.2h
10. ANO ilgtspējīgas attīstības jēdziens un mērķi. Terminu vārddarināšanas aspekti.2h
11. Piesārņoto notekūdeņu attīrīšana. Virszemes ūdeņu notece. 2h
12. Klimats un nokrišņi. Gatavošanās prezentācijām.2h
13. Kontroldarbs Nr.2 / Vides inženierim nepieciešamās prasmes.2h
14. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule. Darba intervija.2h
15. Vielas atkārtojums. Terminu vārdnīcu iesniegšana.2h
16. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.2h
Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, stāstījums par vienu no semestra laikā apgūtām tēmām. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. Koschak M. Entdecke den Klimawandel. Mit groβem Klimawandelquiz. 1. Aufl. NTV Natur und Tier-Verlag, 2015. 56 S. ISBN:978-3-86659-280-3.
2. Kluger M. Augsburgs historische Wasserwirtschaft: Der Weg zum UNESCO-Welterbe. 1. Aufl. 2015. 432 S. ISBN: 978-3-939645-81-8.
3. Nestroy O. Den Boden verstehen. Aufbau, Typen, Fruchtbarkeit. 1. Aufl. Leopold Stocker Verlag, 2015. 216 S. ISBN:978-3-7020-1193-2.
4. Zintzsch A. Minecraft – Biome und Landschaften auf einen Blick. Bildner Verlag, 2015. 6 S. ISBN:97803-8328-0130-4.

Papildliteratūra

1. Füreder L. Taschenbuch der Wasserwirtschaft: Grundlagen – Maβnahmen – Planungen. 9. aktualisierte Auflage. Verlag Vieweg+Teubner, 2015. 1305 S. ISBN: 978-3-528-12580-6.
2. Natur - und Umweltschutz in der Metropolregion Hamburg. Erwartungen, Ansprüche und Realität. (Hrsg.) R.Thiel, H. Schliemann, A.Schmidt-Rhaesa. 1. Aufl. Dölling und Galitz Verlag, 2015. 168 S. ISBN:978-3-86218-081-3.
3. Menden St. Das Insider-Dossier. Brainteaser im Bewerbungsgespräch. 140 Übungsaufgaben für den Einstellungstest. 6. aktualisierte Auflage. Verlag Squeaker.net GmbH, 2015. 136 S. ISBN:978-3-940345-80-6.

Periodika un citi informācijas avoti

1. RAUM [tiešsaiste] (skatīts 05.04.2017.) http://www.oir.at/de/raum
2. Raumplanung aktuell [tiešsaiste] (skatīts 05.04.2017.) http://landversand.salzburg.gv.at/BauenWohnen/Raumplanung/Zeitschrift-Raumplanung-aktuell
3. BOKU [tiešsaiste] (skatīts 05.04.2017.) http://www.boku.ac.at

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdens saimniecība" obligātajā daļā.