Kursa kods Valo1056

Kredītpunkti 3

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo vācu valodas zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar lietišķo dizainu un amatniecību saistītu terminoloģiju. Apgūtās zināšanas un prasmes ir nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, modes industrijās un reklāmās nepieciešamās prasmes un pienākumi (Kontroldarbs Nr. 1),
- materiālu veidi, lietišķā māksla, tēlotājmāksla, mākslas virzieni, fotogrāfija, grafiskais dizains.
(Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar modes, dizaina tendencēm, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski – diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota vācu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Terminoloģija lietišķajā dizainā un amatniecībā. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.2h
2. Mācība par formu, gaismu, krāsām. Krāsu toņu palete.2h
3. Modes industrija. Apģērba elementu raksturojums.2h
4. Modes vēsture. Seminārs: diskusija grupās.2h
5. Tekstils. Gatavošanās prezentācijām – PPoint slaidu noformējums. Prezentācijā lietojamā leksika.2h
6. Modes dizains. Modes stili. Ražošanas procesa apraksts.2h
7. Kontroldarbs I (modes vēsture, formas, dizains).2h
8. Karjeras iespējas dizaina, amatniecības un reklāmas speciālistiem. Diskusija.2h
9. Darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaņas. Europass CV.2h
10. Materiālu veidi. Izstrādājumi no koka un stikla, to īpašību raksturojums.2h
11. Mākslas virzieni. Lietišķā māksla. Tēlotājmāksla. Terminu tulkošana un skaidrošana.2h
12. Mākslas darba vērtības apraksta elementi un principi: frāzes un izteicieni 2h
13. Radošs uzdevums: mākslas darba raksturojums.2h
14. Kontroldarbs II (materiāli, mākslas darba apraksta elementi un principi).2h
15. Mākslinieku un modes dizaineru biogrāfijas. Seminārs: diskusija 2h
16. Seminārs: Diskusija. 2h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Burckhardt, J. Kultur und Kunst der Renaissance in Italien: Mit 132 Abbildungen auf Tafeln in Kupfertiefdruck. Auflage: Nachdruck der Originalausgabe von 1936. Verlag Severus, 2015. 675 S. ISBN:978-3-95801-330-8.
2. Wilson, S., McElroy, O. Oberflächen fantasievoll gestalten: 45 Ideen, Materialien un Techniken in Kunst und Kunsthandwerk. 1. Aufl. Verlag Edition Michael Fischer, 2011. 143 S. ISBN:978-3-939817-93-2.
3. Brepohl, E. Theophilus Presbyter und das mittelalterliche Kunsthandwerk: Gesamtausgabe der Schrift ‘De diversis artibus’ in einem Band. Soderausgabe. 2. Aufl. Verlag Böhlau Wien, 2013. 510 S. ISBN:978-3-412-20995-7.
4. Schneede, U.M. Die Kunst der Klassischen Moderne. 2. Aufl. Verlag C.H.Beck, 2014. 128 S. ISBN: 978-3-406-59110-5.

Papildliteratūra

1. John I. St., Thelen G., Oertner M. Wissenschaftlich Schreiben: Ein Praxisbuch für Schreibtrainer und Studierende. 1. Aufl. Verlag Utb GmbH, 2014. 192 S. ISBN: 978-3-8252-8569-2.
2. Yate, M.J. Das erfolgreiche Bewerbungsgespräch: Die härtesten Fragen – die besten Antworten. 13. komplett überarbeitete Auflage. Verlag Campus Verlag, 2014. 336 S. ISBN:978-3-593-50039-3.
3. Garten, M. Präsentationen erfolgreich gestalten und halten: Wie Sie mit starker Wirkung präsentieren. 2. Aufl. Verlag Gabal, 2013. 200 S. ISBN:978-3-86936-522-0.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Magazin Kunst & Handwerk im Kunsthandwerker-Markt. [Tiešsaiste] [skatīts 16.01.2016.]. Pieejams: http://www.kunsthandwerker-markt.de
2. Fachzeitschriften - Berufsverband Kunsthandwerk. [Tiešsaiste] [skatīts 16.01.2016.]. Pieejams: http://www.kunsthandwerk-rlp.de
3. Frankenmagazin für Land und Leute. [Tiešsaiste] [skatīts 16.01.2016.]. Pieejams: http://www.franken-magazin.net/tag/kunsthandwerk/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķais dizains un amatniecība.