Kursa kods Valo1055

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo angļu valodas zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar lietišķo dizainu un amatniecību saistītu terminoloģiju. Apgūtās zināšanas un prasmes ir nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, formu, gaismu, krāsas raksturojoši terminus un izteicieni, modes vēsture, modes industrija, ražošanas procesa apraksts (Kontroldarbs Nr. 1),
- dizaina jomā un reklāmās nepieciešamās prasmes un pienākumi, materiālu veidi, mākslas virzieni, lietišķā māksla, tēlotājmāksla, mākslas darba elementi un principi, tekstūra, mākslas darba apraksts. (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar modes, dizaina tendencēm, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Terminoloģija lietišķajā dizainā un amatniecībā. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.2h
2. Mācība par formu, gaismu, krāsām. Krāsu toņu palete.2h
3. Modes industrija. Apģērba elementu raksturojums.2h
4. Modes vēsture. Seminārs: diskusija grupās.2h
5. Tekstils. Gatavošanās prezentācijām – PPoint slaidu noformējums. Prezentācijā lietojamā leksika.2h
6. Modes dizains. Modes stili. Ražošanas procesa apraksts.2h
7. Kontroldarbs I (modes vēsture, formas, dizains).2h
8. Karjeras iespējas dizaina, amatniecības un reklāmas speciālistiem. Diskusija.2h
9. Darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaņas. Europass CV.2h
10. Materiālu veidi. Izstrādājumi no koka un stikla, to īpašību raksturojums.2h
11. Mākslas virzieni. Lietišķā māksla. Tēlotājmāksla. Terminu tulkošana un skaidrošana.2h
12. Mākslas darba vērtības apraksta elementi un principi: frāzes un izteicieni 2h
13. Radošs uzdevums: mākslas darba raksturojums.2h
14. Kontroldarbs II (materiāli, mākslas darba apraksta elementi un principi).2h
15. Mākslinieku un modes dizaineru biogrāfijas. Diskusija. 2h
16. Seminārs: studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Adele P. Margolis (2019). Make Your Own Dress Patterns. 480 p. Dover Publications, New York. ISBN 9780486452548.
2. Whitehead G. (2018). Cambridge IGCSE Art & Design. 302 p., ISBN: 978-0-00-825096-6.
3. Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers (2014) Career Paths: Art & Design. Express Publishing. 120 p., ISBN: 978-1-4715-6241-9
4. Mary E. Ward (2012). English for the Fashion Industry. 96. P. Oxford Business English Express.
0194579603 (ISBN13: 9780194579605)
5. Berge, P. (2008). Yves Saint Laurent Style. Harry N. Abrams Inc.: New York. 350 p., ISBN: 9 780-0-810 9-7120-2.
6. Gromling, A. and Lingesleben T. (2007). Masters of Italian Art. Botticelli. H.F. Ullmann. 120 p., ISBN: 978-3-8331-3808-9.
5. Macaulay, R. (2006). The Social Art. Language and Its Use. 2nd edition. Oxford University Press. 244 p., ISBN: 978-0-19-518796-0
6. Rabun, J.H. Kendal, C.L., Rabun, J.L. (2011)

Papildliteratūra

1. Justin Harris, Dawne Bell, Chris Hughes, Matt McLain, Stewart Ross and David Wooff. (2018). Design & Technology Student’s Book: Second edition. 380 p., ISBN: 978-0-00-829327-7.
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2010). Eighth edition. Oxford University Press: Oxford. 846 p., ISBN: 978-0-19-479902-7.
3. Scott, K. (1995) The Rococo Interior. Yale University press. ISBN 9780300045826
4. The Visual Dictionary [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.) www.visualdictionaryonline.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Fashion Design, Technology and Education [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2019.) www.emeraldinsight.com/loi/jfmm
2. International Journal of Fashion Studies [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2019.) www.ingentaconnect.com/content/intellect/infs
3. Journal of Fashion Technology & Textile Engineering [tiešsaiste] (skatīts 22.08.2019.) www.scitechnol.com/fashion-technology-textile-engineering.php

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība.