Kursa kods Valo1042

Kredītpunkti 3

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums03.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author pasn.

Irina Orlova

Mg. philol.

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecības inženierzinātnes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.
Vērtēšana – kumulatīvā, kurā ietilpst vērtejumi par auditorijas darbiem, patstāvīgiem darbiem un kontroldarbiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti spēj orientēties mehānikas, lauksaimniecības tehnikas un vispārējās inženierzinātnēs jēdzienos vācu valodā. Prasmes: formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar vairākiem tehniskiem aspektiem, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana: ieskaite

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads specialitātē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte.2h
2.Automobiļa izgudrojums. Autobūves vēsture.2h
3.Motoru iedalījums. Iekšdedzes dzinēja veidi. 2h
4.Dzesēšanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips.2h
5.1. kontroldarbs. Dzinēja darbība. Eļļošanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips.2h
6.Barošanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips 2h
7.Aizdedzes sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips.2h
8.Ritošā daļa. Riteņi un riepas 2h
9.Transmisija. Ātrumkārba. Mašīnas virsbūve 2h
10.2. kontroldarbs. Galvenās auto sistēmas. Lauksaimniecības galvenās nozares. Mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce".2h
11.Lauksaimniecības mašīnas un rīki.2h
12.Mašīnas un darba rīki zemes apstrādei.2h
13.Ražas novākšanas tehnika. Kombains.2h
14.3. kontroldarbs. Lauksaimniecības tehnika. Veiksmīgas prezentācijas principi. 2h
15.Semestra individuālo darbu prezentācija.2h
16.Semestra individuālo darbu prezentācija.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, kopsavilkums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%..

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Lutz, G. (2013): Überbetriebliche regionale Energienetzwerke. Potenziale für eine nachhaltigkeitsorientierte, auf erneuerbaren Ressourcen basierende Energienutzung. 1. Aufl. Verlag:VDM Verlag Dr. Müller e.K.. 340 S. ISBN-10:3-8364-7930-3.
2. Herold, G. (2013): Elektrische Energieversorgung. 1. Aufl. Verlag: Schlembach Fachverlag. 162 S. ISBN-10:3-935340-76-1.
3. Zanker, Chr., Wietschel, M., Thielmann, A. (2013): Konzepte der Elektromobilität. Ihre Bedeutung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. 1. Aufl. Verlag:Edition Sigma. 302 S. ISBN-10:3-8360-8138-5.
4. Schröder, Th. (2013): Wärmequellen für Wärmepumpen. 1. Aufl. Verlag: Dortmunder Buch. 176 S. ISBN-10:3-9812130-7-6.
5. Zech, D., Schulz, M., Laborgne, P. (2012): Eine technische, soziale und ökonomische Herausforderung. 1.Aufl. Verlag: Vieweg+Teubner. 223 S. ISBN-10:3-8348-1864-X.
6. Achterberg, W., Blok, K., Bode, H. (2012): Nachhaltige Entwicklung und Innovation im Energiebereich. 1.Aufl. Verlag Springer. 278 S. ISBN-10:3-642-62925-3.

Papildliteratūra

1. Menden, St. (2015): Das Insider-Dossier. Brainteaser im Bewerbungsgespräch. 140 Übungsaufgaben für den Einstellungstest. 6. aktualisierte Auflage. Verlag Squeaker.net GmbH. 136 S. ISBN:978-3-940345-80-6.
2. John, I. St., Thelen, G., Oertner, M. (2014): Wissenschaftlich Schreiben: Ein Praxisbuch für Schreibtrainer und Studierende. 1. Aufl. Verlag Utb GmbH. 192 S. ISBN: 978-3-8252-8569-2.
3. Schmitt-Kaufhold, A. (2014): Essay schreiben. 1. Aufl. Verlag Klett Schulbuchverlag. 48 S. ISBN:978-3-12-352477-6.
4. Schäfer, C. (2012): Über den Einfluss der Temperatur auf die Elastizität der Metalle. Verlag Trapeza. 76 S. ISBN-10:3-86454-270-7.
5. Schön, Chr. (2011): ADAC Zeittafel Automobilgeschichte. 125 Jahre Auto. Verlag: Heel Verlag GmbH. 27 S. ISBN-10:3-86852-376-6.
6. Wöhrmann, H. (2011): Das Landwirtschaftserbrecht. 9. Aufl. Verlag Luchterhand. München. 754 S. ISBN-10:3-472-08021-3

Reinders, H. (2008): Erfolgreiche Bewerbungen in der Wissenschaft. 1. Auflage. Verlag Bibliographisches Institut. Mannheim. 192 S. ISBN-10:3-411-73481-7.
Jucki, M. (2008): Ernährung und Landwirtschaft in Japan. Wege zur Ernährung der Selbstversorgungsrate – vom 20. Jahrhundert bis heute. VDM Verlag. Berlin.112 S. ISBN-10:3-8364-9893-6.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Das Fachmagazin für Erneuerbare Energien.
[Tiešsaistē] (skatīts 03.02.2021.) Pieejams: http://joule.agrarheute.com
2. Zeitschrift für Energiewirtschaft. ISSN:0343-5377
[Tiešsaistē] (skatīts 03.02.2021.) Pieejams: https://www.springer.com/journal/12398
3. Profi-Magazin für professionelle Agrartechnik. ISBN 3784332641.
4. Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. ISBN 0011-9784.
5. TopaAgrar. - Das Magazin für moderne Landwirtschaft. ISBN 3-7843-3075-4.
6. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes. ISSN 0340-840X.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā