Kursa kods Valo1041

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author pasn.

Irina Orlova

Mg. philol.

Aizstātais kurss

ValoP218 [GVALP218] Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir pilnveidot profesionālās svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar lauksaimniecības inženierzinātnes un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.
Vērtēšana – kumulatīvā, kurā ietilpst vērtejumi par auditorijas darbiem, patstāvīgiem darbiem un kontroldarbiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: studenti apgūst zināšanas un padziļina izpratni par nozares terminoloģiju un tās lietojumu. Studenti spēj orientēties mehānikas, lauksaimniecības tehnikas un vispārējās inženierzinātnēs jēdzienos angļu valodā. Prasmes: formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar vairākiem tehniskiem aspektiem, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: vērtēšana rakstiski – aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski – diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads specialitātē. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. 2h
2. Automobiļa izgudrojums. Autobūves vēsture. 2h
3. Motoru iedalījums. Iekšdedzes dzinēja veidi. 2h
4. Dzesēšanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips. 2h
5. 1. kontroldarbs. Dzinēja darbība. Eļļošanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips. 2h
6. Barošanas sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips. 2h
7. Aizdedzes sistēma. Sistēmas funkcijas, darbības princips. 2h
8. Ritošā daļa. Riteņi un riepas. 2h
9. Transmisija. Ātrumkārba. Mašīnas virsbūve. 2h
10. 2. kontroldarbs. Galvenās auto sistēmas. Lauksaimniecības galvenās nozares. Mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce". 2h
11. Lauksaimniecības mašīnas un rīki. 2h
12. Mašīnas un darba rīki zemes apstrādei. 2h
13. Ražas novākšanas tehnika. Kombains. 2h
14. 3. kontroldarbs. Lauksaimniecības tehnika. Veiksmīgas prezentācijas principi. 2h
15. Semestra individuālo darbu prezentācija. 2h

16. Semestra individuālo darbu prezentācija. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, kopsavilkums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);

3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu; iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). Pearson Education Ltd., 2008. 124 p. ISBN 9781405845540
2. Cairns B. The farmer's and groundsman's workshop: a guide to planning vehicle and machinery maintenance. Ramsbury, Wiltshire, UK: The Crowood Press, 2009. 208 p. ISBN 978-1-84797-110-4
3. Dearholt J.D. Career Paths: Mechanics. Books 1-3. Express Publishing, 2012. ISBN 978-1-78098-621-0

4. Botson M. Professional English in Use: Engineering. Technical English for Professionals. CUP, 2009. 144 p. ISBN 978-0-521-73488-2

Papildliteratūra

1. A brief illustrated history of machines and mechanisms. Emilio Bautista Paz ..[et al.]. Dordrecht; Heidelberg; London; New York: Springer, 2010. 217 p. ISBN 9048125111
2. Grussendorf M. English for Presentations. OUP, 2007. 80 p. ISBN 0194579360

3. Reynolds P. A. Maintenance of horticultural equipment. Delhi: Biotech Books, 2009. 183 p. ISBN 8176222044

Periodika un citi informācijas avoti

1. Automotive Engineer [tiešsaiste]. [Skatīts 19.01.2016.] Pieejams: http://ae-plus.com/magazine
2. CAR Magazine [tiešsaiste]. [Skatīts 15.01.2016.] Pieejams: http://www.carmagazine.co.uk/

3. Understanding Auto Parts [tiešsaiste]. [Skatīts 19.01.2016.] Pieejams: http://auto.howstuffworks.com/car-parts-roundup.htm

Piezīmes

Kurss iekļauts TF studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā. Obligāts studiju kurss bakalaura studiju programmā Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas 1. studiju gada 1. semestrī.