Kursa kods Valo1035

Kredītpunkti 2.25

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo vācu valodas zināšanu un prasmju pilnveidi, lai atbilstu vismaz B1 līmenim, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģijām saistītu terminoloģiju, kas nepieciešama profesionālai komunikācijai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: studenti pilnveido savas profesionālās vācu valodas zināšanas un izpratni par lietoto terminoloģiju – praktiskie darbi, 1. kolokvijs (mājas darbs).
Prasmes: studenti spēj definēt apgūtos jēdzienus, skaidrot procedūras saistībā ar pārtikas ražošanu - praktiskie darbi un kontroldarbs.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota lietojuma vācu valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē un studentu mobilitātē - praktiskie darbi un 2. kolokvijs (mājas darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Terminoloģija pārtikas nozarē. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai. (Praktiskais darbs – 1h)
2. Akadēmiskie teksta pazīmes un uzbūve. Saliktie teikumi. Prievārdi, saikļi. Apraksts. (Praktiskais darbs – 3h)
3. Tiešie/netiešie jautājumi darba intervija. Motivācijas vēstules sagatavošana un izmantotie stili. Sūdzības un atbildes uz tām. Lietišķās vēstules sagatavošana un stils. Terminoloģija, kas tiek lietota, lai veiktu un saņemtu pasūtījumus pārtikas ražošanas uzņēmumā. Ielūgums uz starptautisku pasākumu. 1.kolokvijs (mājas darba prezentācija). (Praktiskais darbs – 6h)
4. Terminoloģijas apguve, kas saistīta ar pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmiem, ievērojamiem pētnieku atklājumiem (Nicolas Appert, Louis Pasteur u.c.). (Praktiskais darbs – 2h)
5. Terminoloģija, kas saistīta ar produktu ķīmisko sastāvu (olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas, ūdens, minerālvielas u.c.) un diskusijas par pareizu uzturu. (Praktiskais darbs – 4h)
6. Kontroldarbs par terminoloģiju, kas saistīta ar produktu ķīmisko sastāvu. (Praktiskais darbs – 2h)
7. Piens, etimoloģija, piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Siers, etimoloģija, vēsture (izcelsme, siers Antīkā Grieķijā un Romā), siera ražošana, uzturvērtība. Piena alerģija un nepanesamība. (Praktiskais darbs – 4h)
8. 2. kolokvijs (mājas darba prezentācija par patstāvīgā darba tēmu). (Praktiskais darbs – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi.
Studentiem semestra laikā sekmīgi jāuzraksta viens kontroldarbs, jāsastāda semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi jāiesniedz mājas darbi par lietišķo saraksti, jāizstrādā semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5–10 min gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 20 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 10 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbā (50%) un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma (50%).
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1.Katz, S.E. (2014): So einfach ist Fermentieren. Wie Sie durch Vergärung wohlschmeckende und gesunde Lebensmittel herstellen: von Brot über Sauerkraut bis hin zu Bier und Wein. 1. Aufl. Kopp Verlag. 304 Seiten. ISBN:978-3-86445-161-4

2.Dittrich, H.H., Grossmann, M. (2011): Mikrobiologie des Weines. Handbuch der Lebensmitteltechnologie. 4. Aufl. Ulmer Eugen Verlag. 288 Seiten. ISBN-10:3-8001-6989-4

3.Albrecht, W., Dürr, P. (2010): Technologie der Obstbrennerei. Biotechnologie, Praxis, Betriebskontrolle. 3. Aufl. Verlag Eugen Ulmer. 326 Seiten. ISBN:978-3-8001-4899-8

4.Ebermann, R. (2008): Lehrbuch Lebensmittelchemie und Ernährung. Springer-Verlaag KG. 600 Seiten, ISBN-10:3-211-48649-6

5.Krämer, J. (2007): Lebensmittel-Mikrobiologie. 5. Aufl. Verlag Utb GmbH. 406 Seiten, ISBN-10:3-8252-1421-4

Papildliteratūra

1.Kunz, B. (2012): Lexikon der Lebensmitteltechnologie. 1. Aufl. Verlag Springer. 327 Seiten. ISBN:978-3-642-48055-3

2.Lehnert, S. (2010): Vocabular Wortschatz-Bilder: Obst, Gemüse, Lebensmittel. Bildtafeln und Kopievorlagen. 1. Aufl. Verlag Schubi Lernmedien. 84 Seiten. ISBN:978-3-86723-231-9

3.Bogenreiter, M. (2009): Der Konsum biologischer Lebensmittel in Österreich. Einfluss sozioökonomischer Faktoren. VDM Verlag. 128 Seiten, ISBN-10:3-639-14596-8

4.Ternes, W., Tunger, L. (2007): Lexikon der Lebensmittel und der Lebensmittelchemie. 4. Aufl.Verlag Wissenschaftliche. 2134 Seiten, ISBN-10:3-8047-2275-X

5.Müller, G., Holzapfel, W., Weber, H. (2007): Lebensmittel pflanzlicher Herkunft. 2. Aufl. Behrs Verlag. 600 Seiten. ISBN–10:3-89947-252-7

Periodika un citi informācijas avoti

1.Zeitschriften zum Thema: Nahrungsmittel-Food-Getränkeindustrie. [tiešsaiste] (skatīts 05.01.2021.) http://www.fachzeitungen.de/zeitschriften-magazine-nahrungsmittel-food-getraenkeindustrie
2.Lebensmitteltechnik. [tiešsaiste] (skatīts 05.01.2021.) http://www.lebensmitteltechnik-online.de
3.FIZZZ – das Fachmagazin für die Trend- und Szenen-Gastronomie. [tiešsaiste] (skatīts 05.01.2021.) www.fizzz.de

Piezīmes

OObligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.