Kursa kods Valo1031

Kredītpunkti 2.25

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Aizstātais kurss

ValoB006 [GVALB006] Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo angļu valodas zināšanu un prasmju pilnveidi, lai atbilstu vismaz B1 līmenim, akcentējot ar pārtikas produktu tehnoloģijām saistītu terminoloģiju, kas nepieciešama profesionālai komunikācijai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: studenti pilnveido savas profesionālās angļu valodas zināšanas un izpratni par lietoto terminoloģiju – praktiskie darbi, 1. kolokvijs (mājas darbs).
Prasmes: studenti spēj definēt apgūtos jēdzienus, skaidrot procedūras saistībā ar pārtikas ražošanu - praktiskie darbi un kontroldarbs.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota lietojuma angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē un studentu mobilitātē - praktiskie darbi un 2. kolokvijs (mājas darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Terminoloģija pārtikas nozarē. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai. (Praktiskais darbs – 1h)
2. Akadēmiskie teksta pazīmes un uzbūve. Saliktie teikumi. Prievārdi, saikļi. Apraksts. (Praktiskais darbs – 3h)
3. Tiešie/netiešie jautājumi darba intervija. Motivācijas vēstules sagatavošana un izmantotie stili. Sūdzības un atbildes uz tām. Lietišķās vēstules sagatavošana un stils. Terminoloģija, kas tiek lietota, lai veiktu un saņemtu pasūtījumus pārtikas ražošanas uzņēmumā. Ielūgums uz starptautisku pasākumu. 1.kolokvijs (mājas darba prezentācija). (Praktiskais darbs – 6h)
4. Terminoloģijas apguve, kas saistīta ar pārtikas produktu tehnoloģijas attīstības posmiem, ievērojamiem pētnieku atklājumiem (Nicolas Appert, Louis Pasteur u.c.). (Praktiskais darbs – 2h)
5. Terminoloģija, kas saistīta ar produktu ķīmisko sastāvu (olbaltumvielas, ogļhidrāti, lipīdi, vitamīni, krāsvielas, ūdens, minerālvielas u.c.) un diskusijas par pareizu uzturu. (Praktiskais darbs – 4h)
6. Kontroldarbs par terminoloģiju, kas saistīta ar produktu ķīmisko sastāvu. (Praktiskais darbs – 2h)
7. Piens, etimoloģija, piena sastāvs (olbaltumvielas, laktoze, vitamīni), piena īpašības, pārstrāde, pasterizēts piens. Siers, etimoloģija, vēsture (izcelsme, siers Antīkā Grieķijā un Romā), siera ražošana, uzturvērtība. Piena alerģija un nepanesamība. (Praktiskais darbs – 4h)
8. 2. kolokvijs (mājas darba prezentācija par patstāvīgā darba tēmu). (Praktiskais darbs – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi.
Studentiem semestra laikā sekmīgi jāuzraksta viens kontroldarbs, jāsastāda semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi jāiesniedz mājas darbi par lietišķo saraksti, jāizstrādā semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5–10 min gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 20 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 10 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbā (50%) un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma (50%).
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. David Julian McClements.Future Foods: How Modern Science Is Transforming the Way We Eat. 2019. Springer Nature Switzerland AG. ISBN 978-3-030-12995-8
2. V. K. Narayanan. Gina Colarelli O'Connor. Encyclopedia of technology and innovation management 1st edition. John Wiley and son Ltd, 2010. 525 pp. ISBN-13: 978-1405160490. ISBN-10: 1405160497
3. Ernest R. Vieira. Elementary Food Science (Food Science Text Series). Springer; And and edition, 2008. 448 pages. ISBN-10 : 0834216574
4. R. Paul Singh and Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering. Academic Press, 2014. 867 pp. ISBN: 978-0-12-398530-9

Papildliteratūra

1. Alan Kelly. Molecules, Microbes, and Meals: The Surprising Science of Food, 2019. 288 p. Oxford University press. ISBN 978-0-19-068769-4 2. Prabhat K. Nema Drying Technologies For Foods: Fundamentals and Applications, NIPA, 2015
3. Jan, Safia. Elements of Food Science NIPA, 2013. 238 pp. ISBN9789381450246
4. Dairy processing : improving quality / Cambridge : Woodhead publishing Limited ; CRC Press, 2003. 532 pp. ISBN-13: 978-1855736764

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Science and Technology https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652621
2. Journal of food, agriculture and environment : science and technology . Helsinki, Finland : WFL Publisher www.wflpublisher.com/Journal [skatīts: 25.01.2021.]
3. Food Quality and Preference https://www.journals.elsevier.com/food-quality-and-preference [skatīts: 25.01.2021.]

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.