Kursa kods Valo1030

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums27.01.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar veterināro medicīnu saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studijas LLU, studijas Veterinārmedicīnas fakultātē. Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.2h
2.Dzīvnieku sugas. Prezentācijas prasmes.2h
3.Mugurkaulnieki. Dzīvnieku uzbūve.2h
4.Studentu prezentācijas par dzīvniekiem.2h
5.Veterinārmedicīnas terminoloģija - latīņu un grieķu cilmes prefiksi, to nozīme.2h
6.Veterinārmedicīnas terminoloģija - latīņu un grieķu cilmes prefiksi, to nozīme.2h
7.Kontroldarbs: termini, lasīšana, rakstīšana, klausīšanās.2h
8.Dzīvnieku skelets.2h
9.Dzīvnieku orgānu sistēma.2h
10.Mikro organismi. Baktērijas, vīrusi.2h
11.Dzīvnieku slimības. Virusālās slimības. Simptomi.2h
12.Dzīvnieku slimības. Bakteriālas slimības. Simptomi.2h
13.Dzīvnieku ārstēšana. Komunikācija ar saimniekiem.2h
14.Akadēmiska esejas rakstīšana.2h
15.Studentu individuālas prezentācijas, profesionālo termiņu saraksts.2h
16.Ieskaite: termini, lasīšana, rakstīšana, klausīšanās.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, prezentācija 10 A4 lappuses: 25 000 rakstu zīmes). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 25 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošais vērtējums: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).

Obligātā literatūra

1.Parčinska M. Veterinary Medical English. SIA Arbor Medical Korporācija. 2015. 198 lpp. ISBN 9789934146237
2.Wyatt R. Check Your English Vocabulary for Medicine. 3rd edition. A & C Black London, 2006. 51 lpp. ISBN-13: 978 0 7136 7590 0
3. Dictionary of Medical Terms. 4th edition. London: A & C Black, 2007. 479 lpp. eISBN-13: 978-1-4081-0209-1
4.Glendinning E., Howard R. Professional English in Use: Medicine, Cambridge, England: Cambridge University Press, 2007. 175 lpp. ISBN 0521682010
5.Engelking L.R. Textbook of Veterinary Physiological Chemistry.London: Academic Press Inc., 2015. 684 lpp. ISBN13: 9780123919090

Papildliteratūra

1.Glendinning E., Howard R. Professional English in Use: Medicine, Cambridge, England, Cambridge University Press, 2007. 175 lpp. ISBN 0521682010
2.Wyatt R. Check your English Vocabulary for Medicine. 3rd edition. London, Great Britain: A&C Black, 2006. 58 lpp.ISBN 071367590X
3.Riley D. Test your Vocabulary for Medicine. Teddington, Great Britain: Peter Collin Publishing, 1995. 49 lpp. ISBN 0948549599

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Veterinary Science and Medicine 2314-4599 (Online) [skatīts: 30.03.2020.]
2.Veterinary Medicine and Science Edited By: Professor Ed Hall. Online ISSN: 2053-1095 [skatīts: 30.03.2020.]
3.Veterinary Medicine: Research and Reports Editor-in-Chief: Professor Young S. Lyoo. ISSN: 2230-2034 [skatīts: 30.03.2020.]

Piezīmes

Kurss iekļauts VMF studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.