Kursa kods Valo1025

Kredītpunkti 3

Lietišķā komunikācija I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Joseph Jack Horgan

Bc. art.

Kursa anotācija

Studiju kurss mērķis ir pilnveidot studentu angļu valodas zināšanas atbilstoši svešvalodu apguves B2 līmeni, izmantojot profesionālās un uzņēmējdarbības vides kontekstu. Studiju kursā paredzēts attīstīt studentu komunikācijas prasmes angļu valodā, lietojot atbilstošus valodas līdzekļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti zina par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, uzņēmējdarbības veidi, uzņēmumi (Kontroldarbs Nr. 1);
- darba tirgus, darba sludinājumi, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība, banku piedāvātie pakalpojumi, mārketings, reklāma (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Studenti spēj radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievada nodarbība. Studiju kursa prasības. Studentu tīklošana.2h
2. Efektīva komunikācija, komunikācijas soļi.2h
3. Karjera, karjeras posmi, darba vietu, karjeras atšķirības.2h
4. CV un motivācijas vēstules, darbības vārdu izmantošana. (Kontroldarbs Nr. 1) 2h
5. Darba intervijas.2h
6. Uzņēmuma korporatīvā kultūra, iekļaušanās, nerakstītie uzņēmuma noteikumi.2h
7. Hierarhija, akciju biržā reģistrētie uzņēmumi, uzņēmumu struktūra.2h
8. Ikdienas lietišķā sarakste uzņēmumā, e-pasta formatēšana, neitrāla valoda (Kontroldarbs Nr. 2)2h
9. Mārketings, preču un pakalpojumu tirgus un mūsdienīgas mārketinga formas 2h
10. Korporatīvā atbildība, saukļa un misijas formulēšana.2h
11. Starptautiskais bizness, globalizācija, daudznacionālas korporācijas 2h
12. Diplomātiskā valoda un uzvedības normas, pieklājīga runa, klientu apkalpošana, termini.2h
13. Finanses, finanšu noteikumi, finanšu dokumentu funkcijas. (Kontroldarbs Nr. 3) 2h
14. Jauns uzņēmums, biznesa plānu sastādīšana 2h
15. Uzņēmumu prezentācijas efektīva sagatavošana, valodas stils un leksika.2h
16. “Shark Tank” runas, biznesa plānu prezentācijas. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite.To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (biznesa plāns, prezentācija par izvēlēto tēmu). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts biznesa plāns – 10 000 rakstu zīmes, vairāk nekā 30 termini izrakstīti no semestra laikā lasītiem tekstiem 2. Prezentācija individuāli vai pāros (5-8 min.) par izveidoto biznesa plānu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem pārbaudes darbos, mājas darbos, nodarbībās, un semestra individuālā darba vērtējuma. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1.Hughes J., Naunton J. Business Result: Intermediate Student'sBook. Oxford: Oxford University Press, 2017. 159 p. ISBN-978019473890
2.Allison J., Townsend J., Emmerson P., Canham N. The Business: Intermediate Student's Book. Oxford: Macmillan, 2007. 160 lpp. ISBN-10 1405083697
3.Mascull B. Business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 172 lpp. ISBN 9780521775298
4.Corbett, J. (2010) Intercultural Language Activities. Cambridge University Press. ISBN 9780521741880 262 lpp.

Papildliteratūra

1.Hughes J., Naunton J. Business Result: Intermediate Student's Book. Oxford: Oxford UP, 2008. 159 lpp. ISBN-10 0194768007
2.Emmerson P., Hamilton, N. Five-minute Activities for Business English. New York: Cambridge UP, 2005. 126 lpp. ISBN:9780521547413
3.Oxenden, Cl., Latham-Koenig, C. New English File: Upper-Intermediate. Oxford: Oxford UP, 2008. 160 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.American weekly business magazine "Forbes" [tiešsaiste]. ISSN 0015-6914 [skatīts 22.03.2021.]. Pieejams:http://www.forbes.com/"
2.BusinessEnglish Resources [tiešsaiste] (skatīts 22.03.2021.), pieejams http://www.businessenglishresources.com
3.One Stop English [tiešsaiste] (skatīts 22.03.2021.), pieejams: http://www.onestopenglish.com/business/

Piezīmes

Studiju kurss tiek piedādāvāts ESAF IUĀS studiju programmas obligātajā daļā 1.kursa 1.semestrī un BISK sadaļā. Kurss tiek pasniegts angļu valodā.