Kursa kods VadZP043

Kredītpunkti 6

Vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ5070, Cilvēku resursu vadība

VadZ5079, Zināšanu pārvaldība un inovācijas

VadZ5095, Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings

VadZ6009, Finanšu un investīciju vadīšana

Kursa anotācija

Profesionālā prakse paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšanai. Tā aptver visu vadīšanas funkciju izpēti uzņēmumā/organizācijā. Studenti padziļināti apgūst dažādas menedžmenta praktiskās metodes, kas tiek pielietotas dažādu nozaru uzņēmumos un organizācijās. Studijās iegūtās teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praksē, lai iegūtu profesionālās un vispārīgās prasmes un kompetenci uzņēmuma/organizāciju vadīšanā.
Prakses mērķis – dot iespēju maģistrantiem nostiprināt teorētiski iegūtās zināšanas un paplašināt vadīšanas procesa kopējo kompetenci un apgūt praktisko iemaņu kopumu, kas nepieciešama organizāciju vadītājam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Padziļinātas un integrētas zināšanas par vadīšanas teorētisko aspektu izmantošanu praktiskā uzņēmuma vadīšanā un vadīšanas procesos dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos un organizācijās - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
Profesionālās prasmes:
1. Prot patstāvīgi analizēt prakses vietas vadīšanas procesus un funkcijas un sasaistīt tās ar teoriju - prakses pārskats un prakses aizstāvēšana
2. Prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus vadīšanas procesus uzņēmumos un organizācijās un noteikt to pilnveidošanas iespējas-prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
Vispārīgās prasmes:
1. Spēj atbildīgi plānot un kvalitatīvi izpildīt paredzētos uzdevumus noteiktajos termiņos - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu
2. Prot argumentēti diskutēt par novērojumiem, secinājumiem un priekšlikumiem - prakses aizstāvēšana
3. Spēj strādāt kolektīvā un izpildīt uzticētos uzdevumus - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu
Kompetence
1. Pārzina un spēj patstāvīgi izvērtēt, izskaidrot un realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmumu un organizāciju vadīšanas procesā dažādās tautsaimniecības nozarēs, ņemt dalību šajos procesos- prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

2. Prot risināt sarežģītas problēmsituācijas uzņēmumu vadīšanā un piedāvāt uzņēmumiem/organizācijām inovatīvus risinājumus - prakses pārskats, aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīties ar uzņēmumu/prakses vietu un veicamajiem prakses uzdevumiem uzņēmumā/organizācijā
2. Noskaidrot uzņēmuma vietu un lomu Latvijas tautsaimniecībā, ES ekonomikā un /vai pasaules globālajā kontekstā, atspoguļot to prakses pārskatā. Raksturot uzņēmuma darbības veidu, darbības stratēģiju, misiju un mērķi.
3. Raksturot un novērtēt vadīšanu uzņēmumā/iestādē/organizācijā.
4. Izpētīt mūsdienīgu menedžmenta metožu pielietojumu uzņēmumos vai organizācijās.
5. Izstrādāt ieteikumus vadīšanas procesa un to elementu darbības uzlabošanai konkrētā uzņēmumā/organizācijā.

6. Sagatavot prakses pārskatu un prakses pārskata prezentāciju

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noteiktā termiņā izieta profesionālā prakse, prakses pārskata patstāvīga izstrāde un sekmīga aizstāvēšana Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā pie prakses aizstāvēšanas komisijas.
Noteiktajā termiņā neizieta, nenokārtota vai nesekmīgi nokārtota prakse ir akadēmiskais parāds.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba apjoms 240 stundas ko veido: 1) prakses veikšana uzņēmumā/organizācijā; 2)prakses pārskata sagatavošana atbilstoši prakses programmas saturam; 3) prakses pārskata prezentācijas sagatavošana un prakses aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Profesionālās prakses noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi. Prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji). Vērtējumu izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses pārskata saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.

Obligātā literatūra

1. Adner R. Skaties plašāk: jauna inovāciju stratēģija. Rīga: Jumava, 2013. 270 lpp.
2. Blanchard K. H., Efektīvas vadības noslēpumi Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 117 lpp.
3. Burnes B., Managing change: a strategic approach to organisational Dynamics. / 4th edition. Harlow, England: Financial Times/Prentice Hall, 2004. 623 p.
4. Caune, J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana: funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija / Rīga: Balta eko, 2004. 120 lpp.
5. Dāvidsone, G., Organizāciju efektivitātes modelis / Rīga: Organization Development Academy, 2008. 328 lpp.
6. Adkins L. Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition., 2010. 352 p.
7. Bono Ed. Sešas domāšanas cepures. Six Thinking Hats. Rīga: Zvaigzne ABC. 1999. 192 p. 2009.g.

8. Levin G., Wyzalek J. Portfolio Management: A Strategic Approach. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2015. 360 p.

Papildliteratūra

1. Anderson, D. R., Sweeney D.J., Williams T.A. Quantitative methods for business / St. Paul, (MN): West, 1992. 851 p.
2. Baye M. R., Managerial economics and business strategy / 6th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. 623 p.
3. Young J. E. Cases in small business management: a strategic problems approach / New York: Macmillan, 1991. 248 p.
4. Handbook of organizational routines. / Edited by M.arkus C. Becker. Cheltenham, UK; Northampton, MA : Edward Elgar, 2008. 343 p.
5. Handbook of organization development. / T. G. Cummings, editor. Los Angeles: Sage Publications, 2008. 720 p.
6. Dagnino G.B., Cinici M.C. Research Methods for Strategic Management: a Research Methods Handbook. New York: Routledge, 2016. p. 377 p.
7. Kasahara E. Practical Strategic Management: how to Apply Strategic Thinking in Business. New Jersey: World Scientific Publishing, 2015. 139 p.

8. Hopkin P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management.. Fifth edition. London: Kogan Page, 2018.453 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Research on Management and Business Economics: ISSN 2444-8834 Elsevier data base
2. Journal of Management and Strategy. ISSN 1923-3965, ISSN 1923-3973
3. International Journal of Business and Management. ISSN 1833-3850, ISSN 1833-8119 (Online)
4. Harvard Business Review: ISSN 0017-8012.
5. British Journal of Management ISSN 1467-8551

6. Dienas Bizness. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Obligātais studiju kurss: ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”