Kursa kods VadZP042

Kredītpunkti 12

Resursu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits324

Kursa apstiprinājuma datums27.08.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5134, Tautsaimniecība un reģionālā ekonomika

Ekon5139, Ekonomiskie resursi

Ekon6034, Matemātiskā statistika

VadZ5055, Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings

VadZ5070, Cilvēku resursu vadība

VadZ5079, Zināšanu pārvaldība un inovācijas

VadZ6009, Finanšu un investīciju vadīšana

Aizstātais kurss

VadZP011 [GVADP010] Uzņēmējdarbības resursu plānošana un organizēšana

Kursa anotācija

Profesionālā prakse paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšanai. Tā aptver uzņēmumam nepieciešamo un nozīmīgāko resursu izpēti un vadīšanu uzņēmumā/organizācijā. Studenti padziļināti apgūst resursu organizēšanas un plānošanas praktiskās metodes, kas tiek pielietotas dažādu nozaru uzņēmumos un organizācijās. Studijās iegūtās teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praksē, lai iegūtu profesionālās un vispārīgās prasmes un kompetenci uzņēmuma/organizāciju vadīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Padziļinātas un integrētas zināšanas par resursu vadīšanu un resursu ierobežotību dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos un organizācijās - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
Profesionālās prasmes:
1. Prot patstāvīgi analizēt prakses vietas resursu vadīšanas procesus un sasaistīt tās ar teoriju - prakses atskaite un prakses aizstāvēšana
2. Prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus resursu vadīšanas procesus uzņēmumos un organizācijās un noteikt to pilnveidošanas iespējas - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
Vispārīgās prasmes:
1. Spēj atbildīgi plānot un kvalitatīvi izpildīt paredzētos uzdevumus noteiktajos termiņos - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu, iekļaušanās laika grafikā
2. Prot argumentēti diskutēt par novērojumiem, secinājumiem un priekšlikumiem - prakses aizstāvēšana
3. Spēj strādāt kolektīvā un izpildīt uzticētos uzdevumus - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu
Kompetence:
1. Pārzina, izprot, spēj patstāvīgi izvērtēt, izskaidrot un inovatīvi realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmumu un organizāciju resursu vadīšanas procesā dažādās tautsaimniecības nozarēs, ņemt dalību šajos procesos - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

2. Prot risināt sarežģītas problēmsituācijas uzņēmumu vadīšanā un piedāvāt uzņēmumiem/organizācijām inovatīvus risinājumus - prakses atskaite, aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīties ar uzņēmumu/prakses vietu un veicamajiem prakses uzdevumiem uzņēmumā/organizācijā
2. Izvērtēt resursu nepieciešamību un nozīmi konkrētā uzņēmuma/organizācijas darbībā.
3. Izanalizēt resursu pieejamību un nozīmi.
4. Raksturot uzņēmuma /organizācijas darbību.
5. Izpētīt uzņēmumā/organizācijā izmantoto resursu organizāciju un plānošanu, pielietojot resursu plānošanas un novērtēšanas metodes.
6. Izstrādāt ieteikumus resursu racionālākai izmantošanai konkrētā uzņēmumā/organizācijā.

7. Sagatavot prakses pārskatu un prakses pārskata prezentāciju

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noteiktā termiņā izieta profesionālā prakse, prakses pārskata patstāvīga izstrāde un sekmīga aizstāvēšana Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā pie prakses aizstāvēšanas komisijas.
Noteiktajā termiņā neizieta, nenokārtota vai nesekmīgi nokārtota prakse ir akadēmiskais parāds.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba apjoms 320 stundas ko veido: 1) prakses veikšana uzņēmumā/organizācijā; 2)prakses pārskata sagatavošana atbilstoši prakses programmas saturam; 3) prakses pārskata prezentācijas sagatavošana un prakses aizstāvēšana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Profesionālās prakses noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi. Prakse tiek vērtēta 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji). Vērtējumu izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses pārskata saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.

Obligātā literatūra

1. Bringezu S.,Bleischwitz R. Sustainable Resource Management : Global Trends, Visions and Policies. Sheffield: Routledge. 2009., ebook ISBN 9781906093266
2. Buckley, M. Ronald. Series: Research in Personnel and Human Resources Management, v. 35. Bingley : Emerald Publishing Limited. 2017. eBook. ISBN 9781787147096
3. Conrad, Jon M. Resource Economics Cambridge, UK : Cambridge University Press. 2000. eBook. ISBN 9780521640121
4. Adner, Ron Skaties plašāk: jauna inovāciju stratēģija / Rons Adners; no angļu valodas tulkoja Signe Skujeniece un Kristaps Šoriņš. Rīga: Jumava, 2013. 270 lpp.
5. Blanchard, Kenneth H., Efektīvas vadības noslēpumi / Kenets Blančards, Spensers Džonsons; no angļu valodas tulkojusi Linda Deičmane. Rīga: Zvaigzne ABC, [2009] 117 lpp.

6. Dāvidsone, Gitāna, Organizāciju efektivitātes modelis / Gitāna Dāvidsone. Rīga: Organization Development Academy, 2008. 328 lpp.

Papildliteratūra

1. Bruel O., Strategic Sourcing Management : Structural and Operational Decision-making. Kogan Page. 2016. Ebook ISBN 9780749476991
2. Baye, Michael R., Managerial economics and business strategy / Michael R. Baye. 6th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. 623 p.
3. De Young, John Edward. Cases in small business management: a strategic problems approach / John Edward de Young. 2nd ed. New York ...: Macmillan, 1991. 248 p.

4. Dagnino G.B., Cinici M.C. Research Methods for Strategic Management: a Research Methods Handbook. – New York: Routledge, 2016. – p. 377

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Environmental Management ISSN 0301-4797
2. Resources, Conservation and Recycling ISSN 0921-3449
3. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041

4. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018

Piezīmes

Obligātais studiju kurss, ESAF profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība ” studentiem