Kursa kods VadZP039

Kredītpunkti 15

Projektu vērtēšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā405

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits405

Kursa apstiprinājuma datums10.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ženija Krūzmētra

Dr. geogr.

Priekšzināšanas

VadZ5078, Projektu portfeļu vadīšana

VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija

VadZ5084, Projektu praktiskā vadīšana

Kursa anotācija

Profesionālā prakse paredzēta teorētisko zināšanu projektu vērtēšanā nostiprināšanai, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšanai. Tā aptver visus projektu vērtēšanas posmus un projektu vērtēšanas procesa sastāvdaļas. Studenti padziļināti apgūst projektu vērtēšanas principus, stratēģijas, specifiku, dažādas metodes praktiskā projektu vērtēšanas darbā. Teorētiskās pieejas tiek nostiprinātas praksē, lai iegūtu profesionālu kompetenci projektu vērtēšanā, pielietotu projektu vērtēšanas darba pilnveidē dažādās iestādēs un organizācijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskajos kursos apgūtās zināšanas par projektu vērtēšanas procesu, metodēm, spēju pielietot praksē projektu vērtēšanas darbā. Pārzina prakses vietas projektu vērtēšanas galvenos principus, mērķus, uzdevumus, kā arī to praktisko norisi.
Prot patstāvīgi analizēt prakses vietas projektu vērtēšanas procesus, metodes un sasaistīt tās ar teoriju. Prot patstāvīgi kritiski izvērtēt projektu vērtēšanas problēmas un riskus prakses vietā, sasaistot iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi. Spēj patstāvīgi, analizēt un vērtēt projektu vērtēšanas procesus, kā arī izpildīt darba uzdevumus dažādās praktiskā darba jomās, strādājot individuāli un komandā. Prot risināt problēmsituācijas projektu vērtēšanā, piedāvāt organizācijām inovatīvus risinājumus.
Tiek vērtēta - studenta sagatavotā prakses atskaite, prakses aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme.

Kursa saturs(kalendārs)

Atbilstoši izvēlētajai prakses vietai, praktikantam nepieciešams iepazīties un analizēt sekojošas tēmas:
1. Prakses vietas darba organizācija; struktūra; atbildība un kompetence, mērķi, uzdevumi un to konteksts projektu vērtēšanas jomā;
2. Prakses vietas darbību un projektu vērtēšanu ietekmējošo dažāda līmeņa tiesiskais un normatīvais regulējums, projektu vērtēšanā izmantojamie līguma veidi, mūsdienu tehnoloģiju/programmnodrošinājuma projektu vērtēšanas vajadzībām izmantošana prakses vietā;
3. Projektu vērtēšanas process, tā organizēšana, projektu vērtēšanas organizatoriskās struktūras izveide, koordinēšana, projektu vērtēšanas posmi un tehnikas, projektu vērtēšanas specifika prakses vietā;
4. Prakses vietas projektu uzdevumu, laika, izmaksu u.c. plānošanas aspekti, projektu izmaiņu prognozēšana, korekciju izstrāde un izmaiņu veikšana projektos, projektu plānošanas dokumentācija, iepirkuma procedūras, to dokumentācijas un norises projektu vajadzībām vērtēšana;
5. Projekta dokumentācijas atbilstības normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem novērtēšanu;
6. Projekta dzīves cikla analizēšana un vērtēšana, projektu vides, projekta rezultātu un to identifikatoru izvērtēšana;
7. Projektu uzraudzības novērtēšana, projekta izpildes gaitas novērtēšana;
8. Projektu kontrolinga posma metožu un tehnikas novērtēšana;
9. Projekta produkta/rezultāta kvalitātes novērtēšana;
10. Projekta vadības un projekta komandas darba novērtēšana, konfliktu un risku vadības novērtēšana;
11. Mārketinga plānu un pasākumu izvērtēšana, projekta publicitātes novērtēšana;
12. Projektu ilgtspējas novērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Tiek vērtēta - studenta sagatavotā prakses atskaite, prakses aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošais prakses laikā pilda prakses norīkojumā definētos uzdevumus, kā arī veic darbus, kurus praktikantam uztic izvēlētās prakses vietas vadītājs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Iekaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
Prakse jāiziet un jāaizstāv paredzētajā laikā.
Praksi vērtē pēc prakses uzdevumu izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.
Praksi vērtē prakses vērtēšanas komisija.

Obligātā literatūra

1. Burke R. Project Management: Planning and Control Techniques. 5th edition. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, 2013. 407 p.
2. Moustafaev J. Project Portfolio Management in Theory and Practice: Thirty Case Studies from around the World. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2017. 315 p.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 5th Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2004. 589 p. ISBN13: 9781935589679.
4. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. 7th edition. NY: McGrow-Hill Education, 2008. 659 p.

Papildliteratūra

1. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis Projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). ISBN 9789984826059.
2. Haugan T.G. The Triple Constraints for Sustainable Projects, Programs and Portfolios. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2013. 404 p.
3. Project Management Institute. Corporate Author. The Standard for Program Management. 3 edition. Newtown Square, PA: Project Management Inst, 2013. 176 p. ISBN-10: 1935589687, ISBN-13: 978-1935589686.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal. Pieejams: https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA). Pieejams: http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI). Pieejams: https://www.pmi.org/
4. International Project Management Association (IPMA). Pieejams: https://www.ipma.world/ 2

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”