Kursa kods VadZP038

Kredītpunkti 6

Tirgvedība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits162

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunta Grīnberga-Zālīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2079, Vienkāršā grāmatvedība

Ekon2128, Komercdarbības globalizācija

Psih3010, Sociālā psiholoģija

VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments

VadZ2043, Biznesa ētika, etiķete

Kursa anotācija

Prakses laikā studējošie apgūst tirgvedības praktiskos procesus dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos. Uzņēmumos studējošie nostiprina tirgvedības teorētiskās zināšanas un apgūst praktiskas iemaņas uzņēmuma tirgvedības funkciju vadīšanā un kontrolē: mārketinga makro un mikro vides izpētē, produktu sortimenta un cenu politikas veidošanā, noieta organizēšanas un mārketinga komunikācijas pasākumu īstenošanā, mērķorientētu mārketinga pētījumu veikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par tirgvedības teorētisko aspektu izmantošanu praksē konkrētajā prakses uzņēmumā (organizācijā, iestādē). Zināšanas tiek vērtētas prakses pārskata un prezentācijas izstrādē.
Prasmes kritiski izvērtēt, analizēt un sintezēt gan kvalitatīvu, gan kvantitatīvu mārketinga informāciju konkrētu tirgvedības problēmu izzināšanai. konkrētajā uzņēmumā (organizācijā, iestādē). Prasmes tiek vērtētas prakses pārskata izstrādē un prakses laikā iegūtās informācijas sistematizēšanā, analīzē, prezentēšanā.
Kompetence patstāvīgi un kritiski izanalizēt konkrētā uzņēmuma mārketinga funkciju nodrošinājumu, piedāvājot konkrētus risinājumus tā īstenošanas, organizēšanas un kontroles pilnveidei. Kompetence tiek vērtēta prakses pārskata izstrādē, secinājumu un priekšlikumu sagatavošanā, to prezentēšanā, argumentēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīšanās ar prakses uzņēmumu, tā darbības veidu, attīstības vēsturi. Uzņēmuma makro un mikro mārketinga vides raksturojums. 10h
2. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra un mārketinga nodaļas vai speciālista vieta organizatoriskajā struktūrā. Uzņēmuma iekšējās vides faktoru raksturojums. 8h
3. Uzņēmumā īstenotās mārketinga funkcijas, to specifika, īstenošanas process. 10h
4. Uzņēmuma produkts, tā raksturlielumi. Produktu portfolio analīze. Stratēģisko biznesa vienību tirgus potenciāls un dzīves cikla fāze. 10h
5. Produktu portfolio vadīšana, atjaunošanas un jaunievedumu politika. 10h
6. Cenu politikas raksturojums, cenu noteikšanas metodes. 8h
7. Sadales funkciju raksturojums, sadales kanāli, to funkcijas, sadales kanālu efektivitātes izvērtējums. 10h
8. Uzņēmuma tiešie un netieši konkurenti. Uzņēmuma produktu konkurētspējas izvērtējums. 10h
9. Mārketinga komunikācijas kompleksa raksturojums. 10h

10. Uzņēmuma patērētāju uzvedības un apmierinātības pētījumu veikšana. 10h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums “ieskaite ar atzīmi”, kuru veido:
•prakses pārskats,
•prakses vietas vadītāja atsauksme,
•prakses pārskata prezentācija.
Noteiktā termiņā izieta profesionālā prakse, prakses pārskata patstāvīga izstrāde un sekmīga aizstāvēšana Ekonomikas un finanšu institūtā pie prakses aizstāvēšanas komisijas. Noteiktajā termiņā neizieta, nenokārtota vai nesekmīgi nokārtota prakse ir akadēmiskais parāds. Nokavēto profesionālo praksi ir iespējams iziet nākamajā studiju gadā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Profesionālās prakses laikā, regulāri konsultējoties ar prakses vadītāju, tiek vākta prakses uzdevumos noteiktā mārketinga informācija, veikta tās apstrāde, analīze, un sistematizācija.
Prakses laikā students izstrādā prakses pārskatu atbilstoši prakses programmas saturam. Prakses pārskata saturu veido prakses satura tēmu izklāsts, kas turpmāk var kalpot par bakalaura darba analītisko bāzi dažādu tirgvedības problēmu plašākā izvērsumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējumu “ieskaitīs” vai “neieskaitīts” piešķir prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses pārskata satura oriģinalitāti un atbilstību prakses programmas prasībām.

Obligātā literatūra

1. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
2. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.

3. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management, 14th ed., Pearson Education, 2012. 812p. E-grāmata, pieejama: http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf

Papildliteratūra

1. Baran, Roger J. Customer Relationship Management : the foundation of contemporary marketing strategy, 2nd edition. New York ; London : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017, 499p.
2. Kotler P., Meller K.L. Marketing Management. Prentice Hall, 2015, 832p.
3. Praude V., Šalkovska J. Satura mārketings internetā, Rīga, Burtene, 2018, 256.lpp.

4. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes, Rīga, Burtene, 2015, 464. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041

3. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290

Piezīmes

Profesionālā prakse ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.