Kursa kods VadZP031

Kredītpunkti 15

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā405

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits405

Kursa apstiprinājuma datums10.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ženija Krūzmētra

Dr. geogr.

Priekšzināšanas

VadZ5078, Projektu portfeļu vadīšana

VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija

VadZ5084, Projektu praktiskā vadīšana

Kursa anotācija

Profesionālā prakse paredzēta teorētisko zināšanu projektu vadīšanā nostiprināšanai, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšanai. Tā aptver visus projektu vadīšanas posmus un projektu vadīšanas procesa sastāvdaļas. Studenti padziļināti apgūst projektu vadīšanas principus, stratēģijas, specifiku, dažādas metodes praktiskā projektu vadīšanas darbā. Teorētiskās pieejas tiek nostiprinātas praksē, lai iegūtu profesionālu kompetenci projektu vadīšanā, pielietotu projektu vadīšanas darba pilnveidē dažādās iestādēs un organizācijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskajos kursos apgūtās zināšanas par projektu vadīšanas procesu, metodēm spēju pielietot praksē projektu vadīšanas darbā. Pārzina prakses vietas projektu vadīšanas galvenos principus, mērķus, uzdevumus, kā arī to praktisko norisi.
Prot patstāvīgi analizēt prakses vietas projektu vadīšanas procesus, principus, metodes un sasaistīt tās ar teoriju. Prot patstāvīgi kritiski izvērtēt projektu vadīšanas problēmas un riskus prakses vietā, sasaistot iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi. Spēj patstāvīgi, analizēt un vērtēt projektu vadīšanas procesus, kā arī izpildīt darba uzdevumus dažādās praktiskā darba jomās, strādājot individuāli un komandā. Prot risināt problēmsituācijas projektu vadīšanā, piedāvāt organizācijām inovatīvus risinājumus.
Tiek vērtēta - studenta sagatavotā prakses atskaite, prakses aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme.

Kursa saturs(kalendārs)

Atbilstoši izvēlētajai prakses vietai, praktikantam nepieciešams iepazīties un analizēt sekojošas tēmas:
1. Prakses vietas darba organizācija, struktūra, atbildība un kompetence, mērķi, uzdevumi un to konteksts projektu vadīšanas jomā;
2. Prakses vietas darbību un projektu vadīšanu ietekmējošo dažāda līmeņa tiesiskais un normatīvais regulējums, projektu vadīšanā izmantojamo līgumu veidi, mūsdienu tehnoloģiju/programmnodrošinājuma projektu vadīšanas vajadzībām izmantošana prakses vietā;
3. Projektu vadīšanas process, tā organizēšana, projektu organizatoriskas struktūras izveide, projektu komandas izveide, koordinēšana, projektu vadīšanas posmi un tehnikas, projektu dzīves cikla analīze, projektu portfeļa veidošana un vadīšana, tā specifika prakses vietā, komandas kultūras veidošana;
4. Prakses vietas projektu mērķu, uzdevumu, laika, izmaksu u.c. plānošanas aspekti, plānu izpildes uzraudzība un regulēšana, projektu izmaiņu prognozēšana, korekciju izstrāde un izmaiņu veikšana projektos, projektu plānošanas dokumentācija, iepirkuma procedūras, to dokumentācija un norise projektu vajadzībām, projektu rokasgrāmatas;
5. Prakses vietas projektu kontrolinga posma metodes un tehnikas, projektu atskaišu sistēma, faktisko datu apkopošanas un analīzes principi, multiprojektu vadīšanas principu izmantošana, multiprojektu vadīšanā lietotās metodes un tehnikas,
6. Prakses vietas projektu vide, projektu interesentu noteikšana un tā principi, mārketinga plānu un pasākumu izstrāde,
7. Konfliktu un risku vadība, projektu krīzes situāciju vadīšanas iespējas un risinājumi prakses vietā;
8. Projektu kopējās dokumentācijas izstrādes vadīšana (sākot no projekta idejas līdz projektu noslēgšanas dokumentu sagatavošanas);
9. Projektu vadīšanas ilgtspējas aspekti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Tiek vērtēta - studenta sagatavotā prakses atskaite, prakses aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošais prakses laikā pilda prakses norīkojumā definētos uzdevumus, kā arī veic darbus, kurus praktikantam uztic izvēlētās prakses vietas vadītājs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
Prakse jāiziet un jāaizstāv paredzētajā laikā.
Praksi vērtē pēc prakses uzdevumu izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.
Praksi vērtē prakses vērtēšanas komisija.

Obligātā literatūra

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 5th Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2004. 589 p. ISBN13: 9781935589679.
2. Levin G., Wyzalek J. (eds) Portfolio Management: A Strategic Approach. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2015 360 p.
3. Moustafaev J. Project Portfolio Management in Theory and Practice: Thirty Case Studies from around the World. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2017. 315 p.
4. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. 7th edition. NY: McGrow-Hill Education, 2008. 659 p.

Papildliteratūra

1. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis Projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). ISBN 9789984826059.
2. Haugan T.G. The Triple Constraints for Sustainable Projects, Programs and Portfolios. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2013. 404 p.
3. Project Management Institute. Corporate Author. The Standard for Program Management. 3 edition. Newtown Square, PA: Project Management Inst, 2013. 176 p. ISBN-10: 1935589687, ISBN-13: 978-1935589686.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal. Pieejams: https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA). Pieejams: http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI). Pieejams: https://www.pmi.org/
4. International Project Management Association (IPMA). Pieejams: https://www.ipma.world/ 2

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”