Kursa kods VadZP030

Kredītpunkti 6

Projektu vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums10.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ženija Krūzmētra

Dr. geogr.

Priekšzināšanas

VadZ5078, Projektu portfeļu vadīšana

VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija

VadZ5084, Projektu praktiskā vadīšana

Kursa anotācija

Profesionālā prakse paredzēta teorētisko zināšanu projektu vadībā nostiprināšanai, studiju programmai atbilstošas kompetences iegūšanai. Tā aptver visus projektu vadības posmus un projektu vadības procesa sastāvdaļas. Studenti padziļināti apgūst projektu vadības principus, stratēģijas, specifiku, dažādas metodes praktiskā projektu vadības darbībā. Teorētiskās pieejas tiek nostiprinātas praksē, lai iegūtu profesionālu kompetenci projektu vadībā, pielietotu projektu vadības darba pilnveidē dažādās iestādēs un organizācijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskajos kursos apgūtās zināšanas par zināšanas par projektu vadības procesu, principiem, metodēm, spēju pielietot praksē projektu vadības darbā.
Pārzina prakses vietas projektu vadības galvenos principus, mērķus, uzdevumus, kā arī to praktisko norisi.
Prot patstāvīgi analizēt prakses vietas projektu vadības procesus, metodes un sasaistīt tās ar teoriju. Prot patstāvīgi kritiski izvērtēt projektu vadības problēmas un riskus prakses vietā, sasaistot iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi. Spēj patstāvīgi, analizēt un vērtēt projektu vadības procesus, kā arī izpildīt darba uzdevumus dažādās praktiskā darba jomās, strādājot individuāli un komandā. Prot risināt problēmsituācijas projektu vadībā, piedāvāt organizācijām inovatīvus risinājumus.
Tiek vērtēta - studenta sagatavotā prakses atskaite, prakses aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme.

Kursa saturs(kalendārs)

Atbilstoši izvēlētajai prakses vietai, praktikantam nepieciešams iepazīties un analizēt sekojošas tēmas:
1. Prakses vietas darba organizācija; struktūra; atbildība un kompetence, mērķi, uzdevumi un to konteksts projektu vadības jomā;
2. Prakses vietas darbību un projektu vadību ietekmējošo dažāda līmeņa tiesiskais un normatīvais regulējums, mūsdienu tehnoloģiju projektu vadībā izmantošana prakses vietā;
3. Projektu vadības procesa un projektu dzīves cikla analīze, projektu portfeļa veidošana un vadīšana, tā specifika prakses vietā;
4. Prakses vietas projekta mērķu, uzdevumu, laika, izmaksu u.c. plānošanas aspekti, projektu izmaiņu prognozēšana, korekciju izstrāde;
5. Projekta organizatoriskās struktūras izveide, projekta komandas vadīšana un koordinēšana, komandas kultūras veidošana;
6. Projektu vides izvērtēšana, mārketinga plānu un pasākumu izstrāde;
7. Projekta plānu izpildes uzraudzība un regulēšana;
8. Konfliktu un risku vadība, projekta krīzes situāciju vadīšanas iespējas;
9. Projektu dokumentācija (sākot no projekta idejas līdz projektu noslēgšanas dokumentu sagatavošanas);
10. Produkta nodošana ekspluatācijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Tiek vērtēta - studenta sagatavotā prakses atskaite, prakses aizstāvēšana un prakses vadītāja atsauksme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošais prakses laikā pilda prakses norīkojumā definētos uzdevumus, kā arī veic darbus, kurus praktikantam uztic izvēlētās prakses vietas vadītājs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
Prakse jāiziet un jāaizstāv paredzētajā laikā.
Praksi vērtē pēc prakses uzdevumu izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.
Praksi vērtē prakses vērtēšanas komisija.

Obligātā literatūra

1. Levin G., Wyzalek J. (eds) Portfolio Management: A Strategic Approach. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2015 360 p.
2. Moustafaev J. Project Portfolio Management in Theory and Practice: Thirty Case Studies from around the World. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2017. 315 p.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 5th Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2004. 589 p. ISBN13: 9781935589679.
4. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. 7th edition. NY: McGrow-Hill Education, 2008. 659 p.

Papildliteratūra

1. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis Projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). ISBN 9789984826059.
2. Haugan T.G. The Triple Constraints for Sustainable Projects, Programs and Portfolios. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2013. 404 p.
3. Project Management Institute. Corporate Author. The Standard for Program Management. 3 edition. Newtown Square, PA: Project Management Inst, 2013. 176 p. ISBN-10: 1935589687, ISBN-13: 978-1935589686.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal. Pieejams: https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA). Pieejams: http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI). Pieejams: https://www.pmi.org/
4. International Project Management Association (IPMA). Pieejams: https://www.ipma.world/ 2

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”