Kursa kods VadZ6028

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbības sistēmanalīze

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums17.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studējošais iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni par sistēmu, sistēmiskumu un sistēmdomāšanu uzņēmējdarbībā. Iegūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas cēloņu cilpu diagrammu konstruēšanā, kā arī sistēmdomāšanas instrumentu lietošanā. Pēc studiju kursa apguves studējošais spēj izmantot sistēmdomāšanu sarežģītu problēmu risinājumu sagatavošanai un pamatošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par sistēmu, sistēmiskumu un sistēmdomāšanu uzņēmējdarbībā - seminārs; kontroldarbs.
• Spēj parādīt zināšanas par cēloņu cilpu diagrammām un to sastādīšanas likumiem – kontroldarbs.
• Spēj patstāvīgi konstruēt cēloņu cilpu diagrammas, lai meklētu problēmrisinājumus uzņēmējdarbībā – noslēguma pētījums.
• Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sistēmdomāšanu un sistēmanalīzi uzņēmējdarbībā – seminārs, noslēguma pētījums.
• Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – seminārs; noslēguma pētījums.
• Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – seminārs; noslēguma pētījums.
• Spēj zinātniski pamatoti risināt uzņēmējdarbības problēmas, modelējot uzņēmējdarbības situācijas – noslēguma pētījums.
• Spēj pielietot sistēmdomāšanu lēmumu pieņemšanā – noslēguma pētījums.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sistēmiskums un sistēma. (Lekcija – 2 stundas)
2. Sistēmattiecību likumi. (Lekcija – 1 stunda)
3. Sistēmiskā izziņa. (Lekcija – 1 stunda)
4. Mācības par sistēmām. (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
5. Sistēmas izpēte. (Lekcija – 1 stunda)
6. Organizācija kā sistēma. (Lekcija – 1 stunda)
7. Cēloņu cilpu diagramma – sistēmdomāšanas pamats. (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
8. Sistēmdomāšanas instrumenti. (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
9. Izaugsmes un lejupslīdes virzītāji. (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
10. Cēloņu cilpu diagrammu sastādīšanas likumi. (Lekcija – 1 stunda)
11. Izaugsmes stimulēšana. (Lekcija – 1 stunda)
Kontroldarbs: Cēloņu cilpu diagrammas, to konstruēšana. Sistēmdomāšana. (1 stunda)
Seminārnodarbība: Sistēmiskums un sistēma. Sistēmas izpēte. (Maģistra darba pētījuma objekta sistēmas vai ekosistēmas izstrāde un prezentācija) (2 stundas)
Noslēguma pētījums: Uzņēmējdarbības problēmas izpēte, modelējot uzņēmējdarbības situāciju, pielietojot cēloņu cilpu diagrammu, un rezultātu prezentācija. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošais vērtējums, apkopojot studiju kursa daļu (kontroldarba (20 %), semināra (30 %), noslēguma darba (50 %)) izpildes vērtējumus. Kontroldarbā, seminārā un noslēguma darbā jāiegūst pozitīvs vērtējums (4 un vairāk balles).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošajam patstāvīgi jāsagatavojas vienai seminārnodarbībai (maģistra darba pētījuma objekta sistēmas vai ekosistēmas izstrāde; jāsagatavo strukturālu seminārtēmas izklāsta prezentāciju; prezentācijas ilgums līdz 15 min.) un jāizstrādā noslēguma pētījums (uzņēmējdarbības problēmas izpēte, modelējot uzņēmējdarbības situāciju, pielietojot cēloņu cilpu diagrammu; jāsagatavo prezentācija par konstruēto cēloņu cilpu diagrammu; prezentācijas ilgums līdz 15 min.)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošais gala vērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarba (20 %), semināra (30 %), noslēguma pētījuma (50 %). Studējošais sekmīgu atzīmi kontroldarbā iegūst, ja vismaz 40% jautājumu atbildēti pareizi.
10 % veido studiju kursa gala vērtējuma 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 702 lpp.
2. Sherwood D. Seeing the Forest for the Trees: A Manager’s Guide to Applying Systems Thinking. London: Nicholas Brealey Publishing, 2011. 368 p. (Izdevums tiešsaistē Resurss pieejams RTU Zinātniskajā bibliotēkā un RTU portālā ORTUS)
3. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 330 lpp.

4. Ballé M. Managing with Systems Thinking: Making Dynamics Work for You in Business Decision Making. England: McGraw-Hill Book Co Ltd, 1996. 184 p.

Papildliteratūra

1. Schaveling J., Bryan B. Making Better Decisions Using Systems Thinking: How to stop firefighting, deal with root causes and deliver permanent solutions. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018. 188 p. Pieejams:
https://books.google.lv/books?id=ALg7DwAAQBAJ&pg=PA170&lpg=PA170&dq=Schaveling,+J.,+Bryan,+B.+Making+Better+Decisions+Using+Systems+Thinking:+How+to+stop+firefighting,+deal+with+root+causes+and+deliver+permanent+solutions.&source=bl&ots=FdrPvPwGWN&sig=ACfU3U1q4UgRf-uKY9wHvycESVqBTPL1HA&hl=lv&sa=X&ved=2ahUKEwjk34um_dHzAhWIrYsKHYC0A9EQ6AF6BAgdEAM#v=onepage&q=Schaveling%2C%20J.%2C%20Bryan%2C%20B.%20Making%20Better%20Decisions%20Using%20Systems%20Thinking%3A%20How%20to%20stop%20firefighting%2C%20deal%20with%20root%20causes%20and%20deliver%20permanent%20solutions.&f=false
2. Maani K. E. Multi-Stakeholder Decision Making for Complex Problems: A Systems Thinking Approach with Cases. Singapore: World Scientific Pub Co., 2016. 182 p. Pieejams:
https://books.google.lv/books?hl=lv&lr=&id=BsykDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=Maani,+K.+E.+Multi-Stakeholder+Decision+Making+for+Complex+Problems:+A+Systems+Thinking+Approach+with+Cases.&ots=FogAzSeH_T&sig=3ptUSiPnmKf7aT3E3B45QPRRRgg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
3. Donaldson W. Simple Complexity: A Management Book for the Rest of Us: A Guide to Systems Thinking. [United States]: Morgan James Publishing, 2017. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1679212&site=ehost-live&scope=site
4. Jolly R.D. Systems Thinking for Business: Capitalize on Structures Hidden in Plain Sight. Systems Solutions Press, 2015. 240 p.

5. Georgiou I. Thinking Through Systems Thinking. London: Routledge, 2007. 264 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Sabiedriskie Mediji: Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas ziņu portāls [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lsm.lv/
2. Dienas Bizness: Latvijas biznesa ziņu portāls [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.db.lv/

3. Journal of Business Research: ikmēneša recenzējams akadēmiskais žurnāls [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research. ISSN: 0148-2963

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas vizienam „Bizness un loģistika”