Kursa kods VadZ6026

Kredītpunkti 3

Investīciju projekti bioekonomikā

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums28.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5095, Projektu finanšu vadība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas un izpratni par to, ka bioekonomikai un tās attīstībai ir milzīga nozīme gan mūsu valsts, gan visas pasaules pastāvēšanai un cilvēku nodrošināšanai ar produktiem, kuru ražošanai tiek izmantoti atjaunojamie resursi. Galvenais nosacījums nepārtraukta attīstības cikla nodrošināšanai ir nemitīga attīstība, kura nav iedomājama bez investīciju piesaistes un to realizācijas ar projektu vadības orientētu pieeju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Spēj izprast agrārās un vides politikas izmaiņu ietekmi uz agrārās, bioekonomikas un cirkulārās ekonomikas attīstību. Patstāvīgais darbs. Pārbaudes darbs.
2) Pārzina un izprot bioekonomikas sektora investīciju projektos izmantoto biotehnoloģiju principus un kritērijus. Diskusija. Prezentācija.
3) Spēj pielietot zināšanas par bioekonomikas investīciju projektu vadības metodēm, standartiem, analīzes un plānošanas metodēm, ieinteresētajām pusēm, projektu monitoringa metodēm, projekta noslēgšanas metodēm. Ieskaite.
PRASMES
Profesionālās prasmes
1) Spēj patstāvīgi izanalizēt un salīdzināt bioekonomikas projektu biotehnoloģijas un dot savu vērtējumu to izmantošanā.
Patstāvīgais darbs. Gadījuma izpēte.
2) Spēj noteikt principus un kritērijus atbilstošas biotehnoloģijas metodes izvēlei ilgtspējīga investīciju projekta realizācijai. Praktiskais individuālais/grupu darbs. Prezentācija.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj saskatīt un analizēt bioekonomikas investīciju projekta panākumu un neveiksmju cēloņus, kombinēt un sintezēt dažādas projektu realizēšanas metodes. Patstāvīgais darbs.
2) Spēj attīstīt profesijai atbilstošas komunikācijas, saziņas prasmes. Praktiskie darbi. Diskusija.
KOMPETENCE:
Spēj sadarboties un izstrādāt patstāvīgus secinājumus un priekšlikumus par agrārās un vides politikas ietekmi uz investīciju projektu realizēšanas principiem un kritērijiem.
Spēj metodoloģiski pareizi vadīt un analizēt privātā un publiskā sektora investīciju projektus dažādās bioekonomikas nozarēs. Kumulatīvs vērtējums. Ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ekonomikas zinātnes un prakses vēsturiskā attīstība.
Ekonomikas zinātnes un prakses vēsturiskā attīstība. Galvenās teorijas un definīcijas par to, kas ir bioekonomika, kādas nozares un procesus tā ietver. Iemesli, kāpēc attīstās bioekonomikas zinātne un kāpēc tā pamazām nomaina tradicionālo (uz fosilā kurināmā izmantošanu balstīto) ekonomiku. Bioekonomikas izpratne Eiropas Savienībā, tās nostādnēs un dokumentos. (1h – lekcija)
2. Fosilo resursu izmantošana.
Resursu izsmelšana (Hotelinga diskontēšana), resursu cikliskās izmantošanas raksturs un iemesli, ietekme uz vidi, tautsaimniecības specializācija uz resursu izmantošanu (holandiešu slimība), neekonomiski resursu aprites apsvērumi (ģeogrāfija, infrastruktūra, politika). (0,5h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
3. Agrārā ekonomika.
Lauksaimniecības nozīme, lauksaimniecības veidi, ražošanas posmi, ražošanas cikliskais raksturs, agrārpolitikas raksturojums; zinātniskās agrārās politikas mērķi, līdzekļi, kopsakarības; agrārās politikas realizācijas ekonomiskie mehānismi. Agrārās un vides politikas sinerģija. (1h – lekcija)
4. Bioekonomika – ilgtspējīgas attīstības faktors.
Galvenās mūsdienu ilgtspējas paradigmas: ilgtspējīga dabas resursu izmantošana; ilgtspējīga ražošana; sabiedrības veselības uzlabošana; klimata izmaiņu samazināšana; līdzsvarota un integrēta sociālā attīstība. Ekonomiskā, sociālā un ekoloģiskā ilgtspēja. (0,5h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
5. Cirkulārā ekonomika.
Resursu izmantošanas kaskādes. Cirkulārās jeb aprites ekonomikas teorētiskais pamatojums. Siltumnīcefekta gāzu veidošanās uzskaite un inventarizācija. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
6. Agrobizness un vērtību ķēdes.
Agrobiznesa definīcijas un raksturojums, vertikālā struktūra, organizatoriskās formas (kooperatīvi), piegāžu ķēdes, pārtikas piegāžu ķēžu veidošanās process un īpatnības. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
7. Ražošanas izaugsme laukos.
Ražošanas resursi, to sastāvs; zeme kā galvenais ražošanas līdzeklis lauksaimniecībā; kapitāls, investīcijas, - klasifikācija. Resursu izmantošana, to atdeve. Ražošanas izaugsmes kvantitatīvās un kvalitatīvās problēmas. Darbaspēka resursi un to izmantošana. Darba produktivitāte un tās paaugstināšanas faktori un galvenie virzieni; sociālais kapitāls, uzņēmējspējas, komunikācijas spējas; informācija (izglītība, zinātne, informācijas tehnoloģijas) kā attīstības faktors; infrastruktūras būtība, nozīme un klasifikācija laukos. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
8. Biotehnoloģijas lauksaimniecībā.
Biotehnoloģijas lauksaimniecībā, inovācijas un bioprodukti, kas veido pamatu bioekonomikai un nodrošina tās attīstību. Kultūraugu ģenētiskās modifikācijas – to ekonomiskā loma. Dzīvnieku jaunākās audzēšanas, selekcijas un ēdināšanas metodes – to ekonomiskā nozīme. Biomasas ražošana atjaunojamai enerģijai. (0,5h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
9. Biotehnoloģijas mežsaimniecībā.
Biotehnoloģijas mežsaimniecībā: mežistrādē; kokapstrādē; meža produktu aizvien pilnīgāka un dziļāka pārstrāde un izmantošana. Inovācijas un bioprodukti, bioekonomikas loma. (0,5h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
10. Bioekonomikas investīciju projektu raksturīgākās pazīmes.
Projektu klasifikācija, pēc to realizēšanas pazīmēm. Bioekonomikas investīciju projektu pazīmes, to realizācijas īpatnības. Bioindustrija, kā nozare projektu realizēšanas iespējām. Atjaunojamo resursu izmantošana projektos, to ilgtspējas un cikliskuma veicināšana, nezaudējot projektiem raksturīgos kritērijus. Agrāro projektu atbalsta fondi. Iespējas agrāro projektu īstenošanai atjaunojamo resursu izmantošanai un piesaistei. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
11. Biotehnoloģiju izmantošana projektu realizācijā.
Biotehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanai nepieciešamo projektu izstrādei un realizācijai. Projektu finansēšanas iespējas tādās nozarēs kā: kultūraugu ģenētiskās modifikācijas, dzīvnieku jaunākās audzēšanas, selekcijas formas., biomasas ražošana atjaunojamai enerģijai. Industriālo projektu juridiskais ietvars: ES regulas, LR likumi, MK noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi, standarti, organizāciju iekšējie noteikumi. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
12. Investīciju projektu resursu sadalījums un izmantošana.
Galvenās atšķirības resursu plānošanai vadot projektus agrārā vidē. Projekta iniciācijas fāze, tās nozīme un nepieciešamās iestrādes. Projekta plānošanas fāzes galvenie parametri un nozīme. Projekta realizācijas fāze, nepieciešamie resursi, to plānošana, piesaiste un motivācija. Projekta noslēguma fāze, ilgtspējas parametru nodrošināšana pēc projekta uzraudzības. Projekta kontrole un monitorings, atgriezeniskās saites nodrošināšana. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
13. Investīciju projektu realizācijas kritēriji, to pielietojums dažādiem projektu veidiem.
Projektu vērtēšanas kritēriju izvēle, lai novērtētu projekta mērķa sasniegšanai izvirzītās aktivitātes un veicamo darbu apjomu. Novērtējums pielietojot izvēlētos vērtēšanas kritērijus, lai pēc iespējas precīzāk aprakstītu projekta realizācijas gaitu un izgaismotu iespējamās problēmas. Biežāk izmantotie vērtēšanas kritēriji, kurus iespējams izmantot konkrētu projektu vērtēšanai dažādās projektu vadības nozarēs. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)
14. Investīciju projektu realizācijas kritēriju adaptācija konkrētam projektam.
Efektivitāte - mērķu sasniegšanas apjomi, attiecībā pret izvirzītajiem mērķiem, tā pabeigšanas brīdī. Ražīgums - mērķu sasniegšanas apjomi attiecībā uz izmaksām. Rezultāti - pārmaiņas, kādas iestājas pēc projekta pabeigšanas, un attiecināms uz visām projektā iesaistītajām pusēm. Sekas - rezultātu iedarbība. Ieguldījums - finansiālie, materiālie, institucionālie, cilvēkresursi. Ilgtspējīgums – ietekme pēc projekta pabeigšanas uz ekonomisko, sociālo un dabas vidi. (1h – lekcija, 1h praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa teorētiskajās nodarbībās studenti apgūst agrārās un vides politikas izmaiņu procesu un tās ietekmi uz bioekonomikas sektoru un lauku attīstības ekonomiskiem procesiem. Praktiskajās nodarbībās analizē ilgtspējīga bioekonomikas investīciju projekta principus un novērtējuma kritērijus. Studentu patstāvīgā darba izpildes kontrolei jāraksta kontroldarbs.
Grupu darba laikā praktiskajās nodarbībās jāanalizē biotehnoloģijas principu un kritēriju salīdzinājums ilgtspējīga investīciju projekta realizācijai veicot gadījuma izpēti. Iegūtos rezultātus apkopo un prezentē. Studiju kursa noslēgumā visu tēmu zināšanu pārbaudes tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Studenti iepazīstas un studē literatūru par agrārās un vides politikas izmaiņām, kā arī par bioresursu pilnīgākas un efektīvākas izmantošanas iespējām realizējot investīciju projektu bioekonomikā.
2) Studiju kursa laikā tiek patstāvīgi veikta teorētiska bioekonomikas investīciju projekta izstrāde izmantojot iegūtās zināšanas par atbilstošu biotehnoloģiju izmantošanu. Gadījuma izpētes rezultātus prezentē praktiskajās nodarbībās.

3)Tiek iegūta informācija un veidota sapratne par bioekonomikas investīciju projektu diskusiju tēmām praktiskajām nodarbībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējais vērtējums veidojas: 40% veido zināšanu pārbaudes tests; 20% bioekonomikas investīciju projekta gadījuma izpēte un rezultātu prezentācija; 20% agrārās un vides politikas izmaiņu izpētes patstāvīgais darbs un 20% novērtējums par studenta aktivitāti diskusijās un debatēs praktiskajās nodarbībās

Obligātā literatūra

1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3
2. Biotehonomika. Blumberga D., Barisa A., kubule A. Rīga: RTU, 2016 340 lpp.
3. Maley Claude H. Project Management Concepts, Methods, and Techniques (ESI International Project Management Series) Series: ESI International Project Management Series (Book 9), Auerbach Publications; 1 edition, 2012, 482 pages, ISBN-10: 1466502886.

Papildliteratūra

1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā. Rivžas P. red. Jelgava: LLU, 2018, 277 lpp. ISBN 978-9984-48-308-5
2. Bioenerģētikas horizonti. Dubrovskis V., Adamovičs A. Jelgava: LLU, 2012 351 lpp. ISBN 978-9984-48-067-1.

3. Blumberga D., Veidenbergs I., Romagnoli F., Rochas C., Žandeckis A. (2011) Bioenerģijas tehnoloģijas. Monogrāfija. Rīga: RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija.
2. Lauksaimniecības gada ziņojumi. Rīga: LR Zemkopības ministrija.

3. AS "Latvijas Valsts meži" normatīvie akti.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālajā maģistra studiju programmā „Projektu vadība”