Kursa kods VadZ6025

Kredītpunkti 3

Izglītības sistēmas un Eiropas Savienība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studenti apgūst tematus par sistēmiskumu, ES veidošanos, attīstību un institūcijām, un tās valstu izglītības sistēmām, informāciju tīkliem, Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītības procesā, Boloņas procesu, izglītību kā līdzekli, veidojot pozitīvas attiecības starp personām, sociālām grupām un nācijām. Tiek akcentēti temati par ES globalizāciju un ceturto industriālo revolūciju. Kursā tiek uzsvērta ES pamatdokumentu nozīmība izglītībā. Atsevišķu tematu vai tematu grupu praktiskajos darbos studenti demonstrē prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt teorētiskas atziņas sakarībā praktisko uzdevumu rezultātiem. Kursa noslēgumā ir uzstāšanās auditorijas priekšā, kurām notiek speciāla gatavošanās atbilstoši iepriekš noteiktiem kritērijiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot un spēj izskaidrot informāciju par ES veidošanos, attīstību un institūcijām, un tās valstu izglītības sistēmām, informāciju tīkliem, Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītības procesā, Boloņas procesu, izglītību kā līdzekli, veidojot pozitīvas attiecības starp personām, sociālām grupām un nācijām – praktiskie darbi.
Prasmes: analizēt ES veidošanos, attīstību un institūcijas; analizēt: ES piedāvātās izglītības iespējas un izglītības telpas attīstību, Boloņas procesu, vidējās profesionālās izglītības attīstību, kvalifikāciju ietvarstruktūru, mūžizglītības nepieciešamību un sapratni starp kultūrām – praktiskie darbi.
Kompetence: spēj izvērtēt un izmantot zināšanas un prasmes par ES veidošanos, attīstību un institūcijām, ES izglītības telpu, izglītības sistēmām un to piedāvātajām izglītības iespējām - patstāvīgais darbs (prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Pasaules un izglītības sistēmiskums un sistēmas definīcija. Sistēmas pamatjēdzieni – 2 h.
2. Eiropas Savienības vēsturiskā veidošanās, simboli un vērtības, attīstība, darbības mērķi un principi, paplašināšanās– 4 h.
3. ES institūcijas un to funkcijas, tiesības, ekonomika – 4 h.
4. ES globalizācijas un ceturtās industriālās revolūcijas kontekstā – 2 h.
5. ES aktualitātes, Eiropas padomes un Eiropas Komisijas aktualitāšu izklāsts ES mājā – 4 h.
Praktiskie darbi: diskusijas, domu kartes, grupu darbi, metode “Mācīšanās stacija”
6. Sabiedrība, kas mācās – mūsdienu laikmeta prasība. Orientācija dzīvei sabiedrībā ilgtspējīgai attīstībai – 2 h.
7. ES izglītības telpa un aktualitātes – 2 h.
8. Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru nozīme izglītībā un darba tirgū ES – 2 h.
9. Eiropas Augstākās izglītības telpa – Boloņas process un ES – 2 h.
10. Vidējās profesionālās izglītības attīstība ES – 2 h.
11. Izglītības sistēmu/karjeras atbalsta izvērtējums atsevišķās ES valstīs – 6h.
Patstāvīgais darbs. Prezentācija par vienu no tematiem, demonstrējot padziļinātu izpratni un uzstāšanās prasmes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgais darbs par vienu no kursa tematiem un uzstāšanās ar prezentāciju par par izglītību ES dalībvalstī, aktīva dalība diskusijās kontaktstundās, 80% kontaktstundu apmeklējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – padziļināta izpratne par vienu no noteiktajiem tematiem un uzstāšanās prasmes (uzstāšanās auditorijas priekšā ar prezentāciju).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu un patstāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma.
Patstāvīgā un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp patstāvīgā darba atzīmi un praktisko darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Atgriešanās Eiropā. Rīga: Apgāds „Zinātne”, 2016. 386 lpp. [Skatīts 19.12.2018.] Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/305363.pdf
2. Broks A. Izglītības sistemoloģija. Rīga: RaKa, 2000. 175 lpp.

3. The Education Systems of Europe ed.by W.Horner, H.Dobert, B.von Kopp, Dordrecht: Springer, 2008. 879 p.

Papildliteratūra

1. Geske A., Grīnfelds A, Kangro A., Kiseļova R. Latvija OECD starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2015 – pirmie rezultāti un secinājumi. Rīga: LU, 2016. 130 lpp.
2. Mācīšanās ir zelts. Starptautiskās komisijas ziņojums UNESCO par izglītību 21. gadsimtam. Rīga: UNESCO LNK, 2001. 255 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Education, Training and Youth. [Viewed 23.10.2021.]. Available: https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_en
2. Eiropas Savienība. [Skatīts 23.10.2021.]. Pieejams: https://europa.eu/european-union/index_lv
3. Eiropas izglītības telpa. [Skatīts 23.10.2021.]. Pieejams: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_lv
4. European Union [Viewed 23.10.2021.]. Available: https://europa.eu/european-union/index_en

Piezīmes

Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants” (2.semestris, izvēles), ieskaite ar atzīmi.