Kursa kods VadZ6024

Kredītpunkti 3

Sociālā uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni par sociālās uzņēmējdarbības būtību, principiem un ekosistēmu Latvijā. Iegūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas sociālā uzņēmuma veidošanā un attīstīšanā atbilstoši tā darbības mērķim un tiesiskajam regulējumam Latvijā, kā arī spēj veikt tā sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļinātas un paplašinātas zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības principiem, tiesiskajiem aspektiem un finansēšanas avotiem – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
2. Specializētas zināšanas par sociālo uzņēmumu ietekmes novērtēšanu – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
3. Spēj patstāvīgi veikt sociālo uzņēmumu klasifikāciju – praktiskais darbs.
4. Spēj patstāvīgi veikt sociālo uzņēmumu ietekmes novērtēšanu, izmantojot atbilstošas metodes – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
5. Spēj argumentēti izskaidrot, pamatot un diskutēt par sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmā iesaistītajām ieinteresētajām pusēm – praktiskais darbs.
6. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – patstāvīgo darbu prezentācijas.
7. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes – patstāvīgo darbu prezentācijas.
8. Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
9. Spēj sadarboties un komunicēt – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.
10. Spēj definēt un kritiski analizēt problēmas sociālās uzņēmējdarbības jomā, pamatot savus risinājumus un lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi

11. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes sociālā uzņēmuma analīzē un ietekmes izvērtēšanā – patstāvīgie darbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sociālās uzņēmējdarbības būtība un attīstība – sociālās uzņēmējdarbības vēsturiskā un filozofiskā attīstība un vieta ekonomikas sektoros (lekcija – 2 stundas)
2. Paradigmas sociāli ekonomisko problēmu risināšanā. Valsts, tirgus, nevalstiskās organizācijas un sociālie uzņēmēji – priekšrocības un trūkumi sociālo un vides problēmu risināšanā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
3. Sociālā uzņēmuma identificēšanas kritēriji (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
4. Sociālo uzņēmējdarbību reglamentējošā tiesiskā bāze un institucionālais regulējums Latvijā. Sociālo uzņēmumu tiesiskās izpausmes formas (de facto un de jure), to priekšrocības un trūkumi (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais un institucionālais regulējums Eiropas valstīs. Sociālo uzņēmumu juridiskās formas un to darbības veidi Eiropas Savienības valstīs. Atbalsta veidi sociālajai uzņēmējdarbībai (lekcija – 1 stunda, patstāvīgais darbs – 2 stundas)
6. Sociālo uzņēmējdarbību ietekmējošie faktori (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
7. Sociālā uzņēmuma finansēšanas avoti (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
8. Sociālo uzņēmumu veidi un klasifikācija Latvijā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
9. Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēma un attīstības iespējas Latvijā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 4 stundas)
10. Sociālā uzņēmējdarbība un sociālā inovācija – kopīgais un atšķirīgais (lekcija – 1 stunda)

11. Sociālās uzņēmējdarbības ietekmes izvērtējums (lekcija – 1 stunda, patstāvīgais darbs – 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa ietvaros paredzēti 2 patstāvīgie darbi.
Pirmajā no tiem studenti veic izvēlēta sociālā uzņēmuma analīzi Eiropā pēc tā sociālajiem un ekonomiskajiem kritērijiem, raksturojot tiesisko regulējumu un atbalsta veidus sociālajam uzņēmumam konkrētajā valstī. Izstrādāto darbu prezentē kursa biedriem. Prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm.
Otrajā patstāvīgajā darbā studenti veic izvēlēta sociālā uzņēmuma ekonomiskās un sociālās ietekmes izvērtējumu. Par izstrādāto darbu studenti veido prezentāciju. Demonstrējuma ilgums – līdz 10 minūtēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par izvēlēta sociālā uzņēmuma analīzi Eiropā (ne Latvijā) pēc tā sociālajiem un ekonomiskajiem kritērijiem, raksturojot tiesisko regulējumu un atbalsta veidus – 40 punkti
2. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par sociālā uzņēmuma ekonomiskās un sociālās ietekmes izvērtējumu – 60 punkti
10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajā darbā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1.Sociālā uzņēmuma likums: LR likums. Stājas spēkā 01.04.2018. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/294484-sociala-uznemuma-likums
2.Dobele L., Dobele A. Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā. Rīga: Izdevniecība Drukātava, 2014. 470 lpp.
3.European Commission A map of social enterprises and their ecosystems in Europe. Country Report: Latvia. European Union, 2014. 35 p. [tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/Lietotajs/Downloads/SE%20Mapping_Country%20Report%20Latvia%20(4).pdf
4.Koncepcija “Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”: MK rīkojums Nr. 618. Stājas spēkā: 30.10.2014. [tiešsaiste]. Pieejams: http://https://likumi.lv/ta/id/269885-par-koncepciju-par-socialas-uznemejdarbibas-ieviesanas-iespejam-latvija
5. Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību. A.Lešinska, G.Litvins, R.Pīpiķe, I.Šimanska, O.Kupcis, K.Bušēvica. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Latvijas Pilsoniskā alianse, 2012. 104 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://politika.lv/article_files/2264/original/SU_gala_9nov.pdf?1352702725
6. Beugre C. Social Entrepreneurship: Managing the Creation of Social Value. New York: Routledge, Kindle Edition, 2017. 315 p.

Papildliteratūra

1. Defourny J., Nyssens M. Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments. Social Enterprise Journal, Vol. 4, issue 3, 2008, p. 202–228.
2. European Commission Social Business Initiative Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation: Communication from the European Commission, Brussels, 2011. [tiešsaiste]. Pieejams: Pieejams: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/social-business-initiative-creating-a-favourable-climate-for-social-enterprises-key-stakeholders-in-the-social-economy-and-innovation.pdf
3. Aps J., Ūlande M., Lipponen K. Social impact investment in the Nordic-Baltic region: Ideas and opportunities, needs and challenges using examples from Estonia, Latvia and Finland. Nordic Council of Ministers’ Office in Estonia, 2018. 42 p. [tiešsaiste]. Pieejams: https://sev.ee/wp-content/uploads/2018/03/social-impact-investment-in-the-nordic-baltic-region.pdf
4. Lis A., Wallberg N., Nordstrom T., Šuvajevs A., Ūlande M. Social enterprises and municipalities: cooperation, partnerships and synergies. 2017. 55 p. [tiešsaiste]. Pieejams: https://by.odb-office.eu/files/seandmunicipalities-en.pdf
5. Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. K.Oganisjana, G.Grīnberga-Zālīte, S.Surikova, K.Kozlovskis, L.Līcīte, T.Laizāns, N.Monge-Iriarte, T.Koķe, L.Jeroščenkova, Y.Eremina, S.Gvatua, N. B. Kabwende, O.J.Chukwu. Zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU, 2019. 148 lpp.
6. Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapa // http://sua.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Social Enterprise Journal. Emerald Business, Management & Strategy eJournals Collection. ISSN: 1750-8614
2. International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation. Online ISSN: 2043-8265, ISSN print: 2043-8257
3. Journal of Social Entrepreneurship. Online ISSN: 1942-0684, ISSN print: 1942-0676
4. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

Piezīmes

Izvēles studiju kurss, ESAF profesionālā maģistra studiju programmai “Uzņēmējdarbības vadība”