Kursa kods VadZ6023

Kredītpunkti 3

Kvalitātes sistēmas

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistrants iegūst padziļinātas zināšanas par kvalitātes būtību, tās nozīmi komercdarbībā un par kvalitātes sistēmu attīstību pasaulē. Studiju kursa apguves laikā maģistrants iepazīstas ar izplatītākajām kvalitātes sistēmām un to praktisko pielietojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratne par kvalitātes sistēmām, to lietojumu dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos, kvalitātes sistēmu metodoloģiju un svarīgākajiem instrumentiem - kvalitātes sistēmu domu kartes, mājas darbi (sistēmu modelēšana), noslēguma projekta darbs.
2. Zināšanas par kvalitātes sistēmu ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību un konkurētspēju - kvalitātes sistēmu domu kartes.
3. Spēj patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas par kvalitātes sistēmu metodoloģiju un instrumentiem - mājas darbi, noslēguma projekta darbs.
4. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par kvalitātes sistēmām - diskusijas lekciju un praktisko darbu laikā, noslēguma projekta darbs.
5. Spēj patstāvīgi īstenot kvalitātes sistēmu instrumentus praksē - mājas darbi.
6. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - grupu darbu un mājas darbu demonstrējumi.
7. Spēj darboties darba grupā - kvalitātes sistēmu domu kartes.
8. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - kvalitātes sistēmu domu kartes, mājas darbi.
9. Spēj patstāvīgi identificēt kvalitātes problēmas un pilnveidošanas jomas, ieteikt piemērotāko kvalitātes sistēmu konkrētam uzņēmumam, argumentēt savu viedokli - mājas darbi, noslēguma projekta darbs.

10. Spēj integrēt iegūtās zināšanas kvalitātes jautājumu risināšanā un, iesaistoties darba grupā, ņemt līdzdalību kvalitātes sistēmas ieviešanā un uzturēšanā - mājas darbi, noslēguma projekta darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kvalitātes vadības sistēmu attīstība un izvēle (Lekcija – 2 stundas)
2. 5S sistēma (Lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 2 stundas)
3. Visaptverošā kvalitātes vadība (TQM) (Lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 2 stundas)
4. Visaptverošā ražīguma uzturēšana (TPM) (Lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 3 stundas)
5. 6 –Sigma (Lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 2 stundas)

6. Taupīga ražošana (Lekcija – 2 stundas; praktiskie darbi – 3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jāizstrādā noslēguma projekta darbs par vienu studiju kursā apgūto kvalitātes sistēmu.
Kursa ietvaros paredzēti 5 grupu darbi (līdz 4 cilvēku sastāvā) praktisko darbu laikā auditorijā. Pēc katras kvalitātes sistēmas lekcijas studentu grupas uzdevums ir izveidot apgūtās kvalitātes sistēmas domu karti un demonstrēt to pārējām grupām. Domu kartes sagatavošanai tiek dotas 60 minūtes. Demonstrējuma ilgums – līdz 5 minūtēm.
Visos grupu darbos un mājas darbos jāiegūst vismaz 4 punkti katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros paredzēti 5 individuālie mājas darbi (tēmas: 5S, TQM, TPM, 6 Sigma, Taupīgā ražošana). Pēc katras kvalitātes sistēmas apguves studentam mājās vai savā darba vietā ir jāievieš kāds no apskatītās kvalitātes sistēmas instrumentiem un jādemonstrē rezultāts (fotogrāfija, situācijas u.c. apraksts pirms un pēc instrumenta ieviešanas). Mājas darba izpildei tiek dota viena nedēļa. Mājas darba demonstrējuma ilgums – līdz 5 minūtēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no piecos grupas darbos (kvalitātes sistēmas domu kartes izstrāde un demonstrējums) (kopā 50 punkti jeb 10 punkti par katru praktisko darbu), piecos mājas darbos (kopā 50 punkti jeb 10 punkti par katru mājas darbu) un noslēguma projekta darbā (20 punkti) saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits – 120; 12 punkti veido studiju kursa gala vērtējuma 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. 560 c.
2. Alvord B. Planning and Implementing 5S. Lulu.com, 2010. 180 p.
3. Janakiraman B., Gopal R. K. Total Quality Management: Text And Cases. PHI Learning Pvt. Ltd, 2006. 260 p.
4. Agustiady T.K., Cudney E.A. Total Productive Maintenance: Strategies and Implementation Guide. CRC Press, 2016. 322 p.
5. Kanji G. Total Quality Management: Proceedings of the first world congress. Springer Science & Business Media, 2012. 618 p.
6. Soleimannejed F. Six Sigma, Basic Steps & Implementation. Author House, 2004. 248 p.
7. Wilson L. How To Implement Lean Manufacturing. McGraw Hill Professional, 2009. 304 p.
8. International Organization for Standardization mājas lapa. Pieejams: http://www.iso.org/home.html
9. American Society for Quality mājas lapa. Pieejams: http://www.asq.org
10. European Foundation for Quality Management mājas lapa. Pieejams: http://www.efqm.org
11. Baldrige Performance Excellence Program mājas lapa. Pieejams: http://www.nist.gov/baldrige

12. Euroean Organization For Quality mājas lapa. Pieejams: http://www.eoq.org/home.html

Papildliteratūra

1. Панде П., Холп Л. Что такое «шесть сигм»? Революционный метод управления качеством. Перю с англ. 2-е изд. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 160 с.
2. Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. 5-е изд. Москва: Альпина Паблишерз, 2010. 340 с.
3. Imai M. Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success. McGraw-Hill Publishing Company, 1986.
4. Gygi C., Williams B. Six Sigma for Dummies. John Wiley & Sons, 2012. 408 p.
5. George M.L, Maxey J., Rowlands D.T., Upton M. The Lean Six Sigma Pocket Toolbook: A Quick Reference Guide to Nearly 100 Tools for Improving Quality and Speed. McGraw Hill Professional, 2004. 282 p.

6. Wader M. Lean Tool: A Pocket Guide to Implementing Lean Practices. Leadership Excellence International, 2002.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Quality Progress. Publisher: American Society for Quality. Publication type: Journals. ISSN: 0033524X

3. Quality Management Journal. Published by American Society for Quality. ISSN: 1068-6967

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas vizienam „Bizness un loģistika”.
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmai „Uzņēmejdarbības vadība”.
Obligātais studiju kurss profesionālā maģistra studiju programmā "Projektu vadība".
Izvēles studiju kurss profesionālā maģistra studiju programmā "Cilvēkresursu vadība".