Kursa kods VadZ6023

Kredītpunkti 3

Kvalitātes sistēmas

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistrants iegūst padziļinātas zināšanas par kvalitātes būtību, tās nozīmi komercdarbībā un par kvalitātes sistēmu attīstību pasaulē. Studiju kursa apguves laikā maģistrants iepazīstas ar izplatītākajām kvalitātes sistēmām un to praktisko pielietojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšasas:
1. Padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratne par kvalitātes sistēmām, to lietojumu dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos, kvalitātes sistēmu metodoloģiju un svarīgākajiem instrumentiem - kvalitātes sistēmu domu kartes, mājas darbi (sistēmu modelēšana), noslēguma projekta darbs.
2. Zināšanas par kvalitātes sistēmu ietekmi uz uzņēmuma saimniecisko darbību un konkurētspēju - kvalitātes sistēmu domu kartes.
Profesionālās prasmes:
3. Spēj patstāvīgi izmantot teorētiskās zināšanas par kvalitātes sistēmu metodoloģiju un instrumentiem - mājas darbi, noslēguma projekta darbs.
4. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par kvalitātes sistēmām - diskusijas lekciju un praktisko darbu laikā, noslēguma projekta darbs.
5. Spēj patstāvīgi īstenot kvalitātes sistēmu instrumentus praksē - mājas darbi.
Vispārīgās prasmes:
6. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - grupu darbu un mājas darbu demonstrējumi.
7. Spēj darboties darba grupā - kvalitātes sistēmu domu kartes.
8. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - kvalitātes sistēmu domu kartes, mājas darbi.
Kompetence:
9. Spēj patstāvīgi identificēt kvalitātes problēmas un pilnveidošanas jomas, ieteikt piemērotāko kvalitātes sistēmu konkrētam uzņēmumam, argumentēt savu viedokli - mājas darbi, noslēguma projekta darbs.

10. Spēj integrēt iegūtās zināšanas kvalitātes jautājumu risināšanā un, iesaistoties darba grupā, ņemt līdzdalību kvalitātes sistēmas ieviešanā un uzturēšanā - mājas darbi, noslēguma projekta darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. 6 S sistēma (Lekcija – 3 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas)
2. Visaptverošā kvalitātes vadība (TQM) (Lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Visaptverošā ražīguma uzturēšana (TPM) (Lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 3 stundas)
4. 6 – Sigma (Lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas)
5. Taupīga ražošana (Lekcija – 3 stundas; praktiskais darbs – 3 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jāizstrādā noslēguma projekta darbs par vienu studiju kursā apgūto kvalitātes sistēmu.
Kursa ietvaros paredzēti 5 grupu darbi (līdz 4 cilvēku sastāvā) praktisko darbu laikā auditorijā. Pēc katras kvalitātes sistēmas lekcijas studentu grupas uzdevums ir izveidot apgūtās kvalitātes sistēmas domu karti un demonstrēt to pārējām grupām. Domu kartes sagatavošanai tiek dotas 60 minūtes. Demonstrējuma ilgums – līdz 5 minūtēm.
Visos grupu darbos un mājas darbos jāiegūst vismaz 4 punkti katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros paredzēti 5 individuālie mājas darbi (tēmas: 6S, TQM, TPM, 6 Sigma, Taupīgā ražošana). Pēc katras kvalitātes sistēmas apguves studentam mājās vai savā darba vietā ir jāievieš kāds no apskatītās kvalitātes sistēmas instrumentiem un jādemonstrē rezultāts (fotogrāfija, situācijas u.c. apraksts pirms un pēc instrumenta ieviešanas). Mājas darba izpildei tiek dota viena nedēļa. Mājas darba demonstrējuma ilgums – līdz 5 minūtēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no piecos grupas darbos (kvalitātes sistēmas domu kartes izstrāde un demonstrējums) (kopā 50 punkti jeb 10 punkti par katru praktisko darbu), piecos mājas darbos (kopā 50 punkti jeb 10 punkti par katru mājas darbu) un noslēguma projekta darbā (20 punkti) saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits – 120; 12 punkti veido studiju kursa gala vērtējuma 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Babris, S., Kaļķis, H., Pikšs, M., Sorokins, V. Praktiskais LEAN. Rīga: BEA, 2021. 328 lpp.
2. Babris, S., Kaļķis, H., Mūrnieks J., Piekuss, U. LEAN risinājumi efektīvākam biznesam. Rīga: BEA, 2016. 187 lpp.
3. Skalberga, I., Kaļķis, H., Roja Ž. LEAN organzēta darbavieta: 6S Praktiskie padomi. Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022. 95 lpp.
4. Alvord B. Planning and Implementing 5S. Lulu.com, 2010. 180 p.
5. Janakiraman B., Gopal R. K. Total Quality Management: Text And Cases. PHI Learning Pvt. Ltd, 2006. 260 p.
6. Agustiady T.K., Cudney E.A. Total Productive Maintenance: Strategies and Implementation Guide. CRC Press, 2016. 322 p.
7. Oakland, J. S., Oakland, R.J., Turner, M.A. Total Quality Management and Operational Excellence: Text with Cases. Routledge, 2020. 556 p.
8. Gygi C., Williams B. Six Sigma for Dummies. John Wiley & Sons, 2012. 408 p.
9. Wilson L. How To Implement Lean Manufacturing. McGraw Hill Professional, 2009. 304 p.

Papildliteratūra

1. Buklovskis, G. Transformācija: Ceļvedis tava uzņēmuma pārvēršanā par “veiksmes stāstu”. Rīga: B4B Solutions, 2021. 335 lpp.
2. Sviķis, A. MATRIC tīklojums: Oriģināls biznesa pārvaldības modelis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 142 lpp.
3. Barone St., Franco E. L. Statistical Managerial Techniques for Six Sigma Methodology: Theory and Application. John Wiley & Sons, 2012. 382 p.
4. George M.L, Maxey J., Rowlands D.T., Upton M. The Lean Six Sigma Pocket Toolbook: A Quick Reference Guide to Nearly 100 Tools for Improving Quality and Speed. McGraw Hill Professional, 2004. 282 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Quality Progress. Publisher: American Society for Quality. Publication type: Journals. ISSN: 0033524X
2. Quality Management Journal. Published by American Society for Quality. ISSN: 1068-6967
3. Biznesa efektivitātes asociācijas mājas lapa. Pieejams: https://www.efektivs.lv/lv/
4. American Society for Quality mājas lapa. Pieejams: www.asq.org
5. European Foundation for Quality Management mājas lapa. Pieejams: www.efqm.org

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas vizienam „Bizness un loģistika”.
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmai „Uzņēmejdarbības vadība”.
Brīvās izvēles studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmai "Cilvēkresursu vadība"
Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmai "Projektu vadība"