Kursa kods VadZ6020

Kredītpunkti 3

Inovācijas un kreativitāte

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jolanta Millere

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

PolZ5010, Publiskais un nevalstiskais sektors

Soci6013, Organizāciju studijas

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir padziļināt maģistrantu izpratni par inovācijām un uz inovācijām orientētu rīcību, īpaši akcentējot sociālās inovācijas un kreativitāti kā attīstību veicinošu instrumentu organizāciju un sabiedrības pārvaldes kontekstā. Studiju kursa apguves laikā tiek apskatīta inovāciju un kreativitātes loma sabiedrības sociālo procesu īstenošanā, kā arī inovāciju vadīšanas procesa būtība un inovatīvās darbības specifiskie aspekti. Tiek izklāstīta sociālo inovāciju nozīme pētniecībā, izglītībā, sociālajā, kultūras, kā arī citās, sabiedrības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, svarīgās sfērās. Maģistranti tiek iepazīstināti ar inovatīvo darbību Latvijā un ārvalstīs, akcentējot kreatīvu personību kā inovatīvas darbības pamatu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Zināšanas par inovācijām, to veidiem, ieviešanas pamatnosacījumiem organizāciju un sabiedrības pārvaldes jomā. Zināšanas par inovāciju procesu, akcentējot sociālo inovāciju specifiku, tā vadīšanu un risku pārvaldīšanu, kā arī par inovatīvās darbības izvērtēšanas un rezultātu novērtēšanas metodēm. Zināšanas par kreativitāti, kreativitātes komponentēm, kā arī kreativitāti ietekmējošajiem faktoriem. Kontroldarbi, individuālais darbs.
Profesionālās prasmes. Spēj argumentēti izskaidrot, analizēt un diskutēt par dažāda veida inovācijām, tai skaitā sociālajām inovācijām, un šo inovāciju saistību ar sabiedrības attīstības tendencēm, kā arī rast inovatīvus risinājumus dažādu nozaru vadīšanā ilgtspējīgas sabiedrības attīstības kontekstā. Prot atlasīt nepieciešamo informāciju, to analizēt, argumentēti atbildēt uz jautājumiem un prezentēt. Spēj kritiski izvērtēt sociālo inovāciju nepieciešamību sabiedrības sociālo procesu vadīšanā, kā arī novērtēt kreatīvas personības lomu nozares sociālo pārmaiņu vadīšanā. Diskusijas, situācijas analīze, individuālais darbs, grupu darbi, kontroldarbi.
Vispārīgās prasmes. Spēj atbildīgi plānot uzdoto uzdevumu izpildi. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi. Spēj argumentēt savu viedokli, analizējot dažādus, ar inovācijām saistītus, procesus gan organizāciju, gan sabiedrības pārvaldes sektorā. Spēj rast inovatīvus problēmrisinājumus sektoru darbības uzlabošanai. Individuālais darbs, grupu darbi, diskusijas, kontroldarbi.
Kompetences. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt dažādu veidu inovācijas, prot raksturot inovāciju sfēru kā sistēmu, akcentējot sistēmas elementu savstarpējo saikni sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Spēj patstāvīgi sagatavot un prezentēt materiālu par vienas jomas sociālajām inovācijām, akcentējot šo inovāciju saistību ar sabiedrības attīstības tendencēm konkrētajā jomā. Prot pielietot uz inovācijām orientētas darbības izvērtēšanas un rezultātu novērtēšanas metodes, kā arī raksturot kreatīvu personību un kritiski izvērtēt kreativitātes nepieciešamību inovāciju, tai skaitā sociālo inovāciju, ieviešanā. Individuālais darbs, grupu darbi, diskusijas, situācijas analīze, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izmaiņas kā sabiedrības attīstības virzītājspēks mūsdienu pasaulē. (1 stunda)
2. Inovācijas, inovāciju daudzveidība. Inovāciju veidi, to specifika. (1 stunda)
3. Sociālās inovācijas, to specifiskie aspekti. Sociālo inovāciju nepieciešamība sabiedrības sociālo procesu vadīšanā. (1 stunda)
4. Inovāciju process, procesa vadīšana. Inovāciju vadīšana organizācijās un sabiedrības pārvaldē – kopīgais un atšķirīgais. (2 stundas)
5. Inovāciju projekts, tā īstenošanas posmi. Inovāciju projekti dažādu sfēru organizācijās, kā arī publiskajā pārvaldē. (1 stunda)
6. Uz inovācijām orientētas izvērtēšanas metodes un inovatīvo rezultātu novērtēšana. Rezultātu novērtēšanas metodes. (2 stundas)
7. Kreativitāte, tās komponentes. Kreatīva personība un inovatīvi risinājumi organizācijās un sabiedrības pārvaldē. (2 stundas)
8. Mūžizglītība kā inovatīva pieeja cilvēkkapitāla veidošanā. (1 stunda)
9. Straujās tehnoloģiskās attīstības ietekme uz nozaru attīstību un inovāciju loma šīs attīstības veicināšanā. (1 stunda)
Praktisko nodarbību saturs.
1. Inovāciju būtības, daudzveidības raksturojums. (1 stunda)
2. Inovāciju, to loma organizāciju un publiskās pārvaldes vadībā. (1 stunda)
3. Kontroldarbs: Inovācijas jēdziens, veidi, inovāciju ieviešanas pamatnosacījumi organizāciju un sabiedrības pārvaldes jomā. (1 stunda)
4. Inovāciju procesa raksturojums. (1 stunda)
5. Metodes ‘Melnā kaste” pielietojuma iespējas. (2 stundas)
6. Kontroldarbs: Sociālās inovācijas, sociālo inovāciju process. (1 stunda)
7. Inovāciju infrastruktūras loma inovāciju projektu izstrādē. (1 stunda)
8. Kontroldarbs: Kreativitāte, tās loma uz inovācijām orientētu darbību īstenošanā. (1 stunda)
9. Mūsdienu inovācijas Latvijā un pasaulē. (2 stundas)

10. Individuālā darba prezentācija. (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst sekmīgs vērtējums trīs kontroldarbos, kā arī patstāvīgi izstrādātā individuālajā darbā. Aktīva dalība praktiskajās nodarbībās.


Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizstrādā viens patstāvīgs individuālais darbs, tas jāprezentē: vienas jomas sociālo inovāciju raksturojums, akcentējot šo inovāciju saistību ar sabiedrības attīstības tendencēm konkrētajā jomā, piemēram, izglītībā, veselības aprūpē, kultūrā u.c.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Tās studiju rezultātu vērtējumu veido:
3 kontroldarbi testa veidā – 60%
1 individuālais darbs, tā prezentēšana – 40%

Obligātā literatūra

1. Matthews H.C., Brueggemann F.R. (2015). Innovation and entrepreneurship: a competency framework. New York: Routledge, 345 p.
2. Trott P. (2017). Innovation management and new product development. 6th edition. Harlow, England: Pearson. Pieejams: http://lib.stikes-mw.id/wp-content/uploads/2020/06/MANAJEMEN-PENGEMBANGAN-PRODUK.pdf
3. Boļšakovs, S. (2008). Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 323 lpp.
4. Observatory of Public Sector Innovation. Measuring Public Sector Innovation Why, when, how, for whom and where to? (2020). Horizon, Framework Programme of the European Union. Pieejams: https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2019/05/Measuring-Public-Sector-Innovation-Part-5b-of-Lifecycle.pdf

5. Osburg T., Schmidpeter R. (Eds) (2013). Social Innovation: Solutions for a Sustainable Future. New York: Springer, 323 p. Pieejams: https://isfcolombia.uniandes.edu.co/images/2020-20/Semana_10/S10_Schmidpeter_Social_Innovation_Solutions_for_a_Sustainable_Future.pdf

Papildliteratūra

1. Fagerberg J., Mowery D., Nelson R. (2005). The Oxford handbook of Innovations. Oxford: Oxford University Press, 656 p.
2. Yusuf S. (2007). From creativity to innovation. Pieejams: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=996168
3. Roger E. M. (2003). The Diffusion of Innovation. New York: Free Press, 551 p.
4. Žukovskis J., K. Shaposhnykov. (2016). Innovations in the Development of Socio-Economic Systems: Microeconomic, Macroeconomic and Mesoeconomic Levels. Business and Rural Development Management Institute. Riga. Kaunas: Baltija Publishing. Pieejams: https://ej.uz/155d

Periodika un citi informācijas avoti

1. Innovation: zinātne + bizness. E-Žurnāls. Rīga: RTU izdevniecība, 2018. Pieejams: https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_innovation_2018_rudens_small_link.pdf
2. Inovācijas atbalsta struktūras, programmas Latvijā. Pieejams: http://innovation.lv/inovacijas-politika/
3. Zinātnes un tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/documents/4608
4. Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/documents/4391
5. Social Innovations Journal, ISSN: 2692-2053. Pieejams: https://socialinnovationsjournal.org/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.