Kursa kods VadZ6016

Kredītpunkti 2

Loģistikas sistēmu menedžments

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Rita Rozentāle

Mg. oec.

Kursa anotācija

Maģistranti apgūst padziļinātas zināšanas un prasmes par loģistikas sistēmas izveidošanu, darbības organizēšanu un plānošanu, kā arī kontroli uzņēmumā. Gūst padziļinātu izpratni par loģistikas audita metodes izmantošanu, ir kompetenti par loģistikas nepieciešamību, īpatnībām un sistēmām dažādu nozaru uzņēmumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


1. Padziļinātas zināšanas par transporta un loģistikas būtību un nozīmi tautsaimniecībā, aktuālākajām tendencēm Latvijā un pasaulē - patstāvīgais darbs, gadījumu analīze
2. Konceptuālas zināšanas un izpratne par makroloģistikas sistēmu - patstāvīgais darbs, praktiskie darbi
3. Specializētas zināšanas un izpratne par loģistikas darbības veidiem un to nodrošināšanas un vadības mehānismiem un instrumentiem - patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, kontroldarbs
4. Balstoties uz analītisku pieeju, spēj patstāvīgi noteikt loģistikas pamatdarbības veidus un izmantot to nodrošināšanas ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos - praktiskie darbi, grupu darbi, kontroldarbs
5. Spēj analizēt makroloģistikas sistēmas veidojošos iekšējos un ārējos faktorus - diskusijas nodarbībās, gadījumu analīze
6. Spēj atrast, kritiski izvērtēt un radoši izmantot informāciju darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem - praktiskie grupu darbi, gadījumu analīze
7. Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem - gadījumu analīze
8. Prot prezentēt un izskaidrot citiem sava darba rezultātus – prezentācija
9. Spēj patstāvīgi veidot un attīstīt racionālu un efektīvu loģistikas sistēmas menedžmentu uzņēmumā - kontroldarbs patstāvīgais darbs

10. Spēj patstāvīgi integrēt iegūtās zināšanas makroloģistikas sistēmas analīzē - patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)


1. Loģistikas jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība, attīstības faktori (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 1stunda)
2. Aktualitātes un situācija Latvijā un pasaulē loģistikas jomā. Makroloģistikas sistēmas (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
3. Loģistikas mērķi, uzdevumi un nozīme uzņēmējdarbībā. Galvenās loģistikas izmaksu grupas (lekcija – 2 stundas)
4. Iepirkšanas loģistika. Piegādātāja izvēle – gadījumu analīze (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
5. Ražošanas loģistika (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
6. Sadales loģistika. Sadales loģistika - gadījumu analīze (lekcija – 1 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
7. Servisa loģistika. (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs –1 stunda)
8. Loģistikas darbību veidu nodrošināšanas ekonomiskie un vadības mehānismi un instrumenti (lekcija – 1 stunda)
9. Loģistikas vieta uzņēmumā un loģistikas procesu organizēšana un vadīšana uzņēmumā - gadījumu analīze (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
10. Loģistikas sistēmas audits (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
11. Kontroldarbs (1 stunda)

12. Loģistikas nepieciešamība, nozīme, īpatnības un sistēmas dažādās nozarēs (lekcija – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• Patstāvīgais darbs, prezentācija (25%)
• Praktiskie darbi (15%)
• Grupu darbi, gadījumu analīze, prezentācijas (30%)
• Kontroldarbs - Loģistikas darbību veidu nodrošināšanas ekonomiskie un vadības mehānismi un instrumenti (30%)


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba - Makroloģistikas sistēmās analīze – sagatavošana un prezentācija.
Praktisko darbu, grupu darbu, gadījuma analīzes uzdevumu sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās kontroldarbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Birzietis G. Pārvadājumi: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task
=blogcategory&id=15&Itemid=30&limit=10&limitstart=10
2. Birzietis G. Transporta vadība un loģistika: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 180 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=
blogcategory&id=15&Itemid=30&limit=10&limitstart=10
3. Birzietis G., Truslis V. Autopārvadājumi. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=
blogcategory&id=15&Itemid=30&limit=10&limitstart=10
4. Christopher M. Logistics and supply chain management. 4 th edition. London: Financial Times/Prentice Hall. 2010. 288 p.
5. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.
6. Praude, V. Loģistika. Rīga: Burtene, 2013. 560 lpp.

7. Sprancmanis, N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011. 221 lpp

Papildliteratūra

1. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. London: Prentice Hall, 2005. 305 lpp.
2. Harrison A., Hoek R. Logistics Management and Strategy. London: Prentice Hall, 2005. 308 lpp.
3. Boyson S,. Corsi Th. Logistics and Extended Enterprise.New York: John Wiley, 1999. 230 p.
4. Bowersox D., Closs D. Logistical Management: The integrated supply chain process. New York: The Mc Grow–Hill Companies, 1996. 730 p.
5. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.

6. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Izvēles studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmā "Uzņēmējdarbības vadība".