Kursa kods VadZ6008

Kredītpunkti 20

Maģistra darbs

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā800

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits800

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir studējošā, veikts pētījums, kas apliecina teorētisko zināšanu, metodisko un organizatorisko prasmju apguvi zinātnes nozarē vai apakšnozarē (Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē) studiju programmas noteiktā apjomā, kā arī spēju veikt zinātniskas un/vai praktiskas dabas pētījumu ar novitātes vai praktiskā pielietojuma elementiem, patstāvīgi formulēt secinājumus un priekšlikumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Pārzina un spēj kritiski izvērtēt teorētiskos avotus uzņēmējdarbības vadībā un sasaistē ar maģistra darba tematu- Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana
2. Padziļinātas, strukturētas un analītiskas zināšanas uzņēmējdarbības vadībā, organizēšanā un plānošanā un perspektīvajiem virzieniem -Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana
Profesionālās prasmes:
1. Spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot sociālo pētījumu metodes maģistra darba izstrādei- Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana
2. Prot integrēt teorētiskās atziņas maģistra darba pētnieciskajā daļā Maģistra darbs, maģistra darba recenzija
3. Spēj padziļināti interpretēt pētījuma rezultātus un piedāvāt jaunas zināšanas un/vai problēmu risinājumus uzņēmējdarbības vadībā Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana
4. Spēj pielietot analīzes un sintēzes prasmes uzņēmējdarbības vadības situāciju vērtējumos. Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana
Vispārīgās prasmes:
1. Spēj patstāvīgi plānot, organizēt un veikt maģistra darba izstrādi, sadarboties ar maģistra darba vadītāju - Maģistra darbs
2. Spēj argumentēti un pārliecinoši prezentēt maģistra darba rezultātus, pamatot personisko viedokli, diskutēt ar nozares speciālistiem - maģistra darba aizstāvēšana
Kompetence
1. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas uzņēmuma (organizācijas) efektīvai darbībai atbilstoši noteiktajiem mērķiem, pielietojot radošu un inovatīvu pieeju un/vai risināt problēmsituācijas uzņēmējdarbības vadībā- Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana

2. Spēj kritiski novērtēt pētījuma rezultātu iespējamo ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, uzņēmumu (organizāciju) un sabiedrību, kā arī pamatot negatīvās iedarbības samazināšanas iespējas un virzienus- Maģistra darbs, maģistra darba recenzija, maģistra darba priekšaizstāvēšana, aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba temata izvēle, saskaņošana ar darba vadītāju un apstiprināšana.
2. Iepazīšanās ar metodiskajiem norādījumiem maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
3. Maģistra darba programmas izstrāde.
4. Literatūras studijas, teorētisko avotu un iepriekš veikto pētījumu analīze.
5. Pētījuma metodoloģijas izstrāde.
6. Empīrisko datu ieguve, apstrāde, analīze.
7. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
8. Maģistra darba aprobācija un iesniegšana priekšaizstāvēšanai.
9. Maģistra darba pilnveidošana un noformēšana.
10. Maģistra darba iesniegšanas process un nodošana recenzēšanai.

11. Maģistra darba aizstāvēšana Valsts pārbaudījumu komisijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts maģistra darbs pie Valsts pārbaudījumu komisijas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgām studijām paredzētās 800 stundas pilnībā tiek atvēlētas maģistra darba izstrādei un aprobācijai, sadarbībā ar darba zinātnisko vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas kā 100% akumulējoša vērtība no maģistra darba vērējuma recenzijās un maģistra darba aizstāvēšanas vērtējuma pie Valsts pārbaudījumu komisijas. Maģistra darbs tiek vērtēts 10 ballu skalā, vērtējums ir akumulējošs vidējais vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Metodiskajie norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. K.Mārtinsone, A.Pipere (red.). Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
3. Sekaran U. Research methods for business: a skill-building approach. Chichester: Wiley, 2010. 468 p.
4. Battista G., Cinici D.M. Research methods for strategic management: a research methods handbook. New York: Routledge, 2016. 377 p.
5. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper? 2nd Edition. Cambridge: Cambridge university press,2008. 168 p.
6. Davis M. Scientific Papers and Presentations. San Diego: Academic Press, 2005. 356 p.

Papildliteratūra

1. Robson C., McCartan. Real World Research. 4th Edition. London: John Wiley&Sons Ltd, 2016. 533 p.
2. Creswell J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2009. 260 p.
3. Monippally M., Shankar P. Academic Writing: A Guide for Management Students and Researchers. Los Angeles: Sage Publications Pvt. Ltd., 2010. [eBook.] ISBN: 9788132104414. 9788132105473. 9789385985966.
4. Kasahara E. Practical Strategic management: how to Apply Strategic Thinking in Business. New Jersey: World Scientific Publishing, 2015. 139
p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Business Research. [Journal: open access]. ISSN: 0148-2963. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
2. European Research on Management and Business Economics. [Journal: open access]. ISSN: 2444-8834. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
3. Journal of World Business. [Journal: open access]. ISSN: 1090-9516. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
4. Business Horizons. [Journal: open access]. ISSN: 0007-6813. Pieejams: https://www.sciencedirect.com

5. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Studiju noslēguma darbs ESAF profesionālajā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”.